နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Wednesday, August 24, 2016

ေငြေသာ့ျဖင့္ အိမ္တံခါးမ်ား ဖြင့္ႏုိင္ရန္ ကူညီပါ
မၾကာမီွက ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (CHDB) သည္အိမ္ရာ ဘ႑ာ ေငြေၾကး စနစ္ (Ho-using Financing Mechanism) အတြင္း ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာေရး အတြက္ ေျခလွမ္းသစ္ တစ္လွမ္းကို ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ လွမ္းထြက္ လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ၏။

ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းသူမ်ားအား အိမ္ရာဝယ္ယူေရး ေခ်းေငြမ်ားကို ဦးစားေပးထုတ္ေပးမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

ဤေၾကညာခ်က္သည္ ျမားတစ္စင္းႏွင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို ပစ္ခြင္းသည္ႏွင့္ တူ၏။ ပထမငွက္မွာCHDB ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းေငြမ်ား (Saving Deposit) တုိးပြားရရွိ
ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ငွက္မွာ ျပည္သူတုိ႔က အိမ္ရာ အတြက္ႀကိဳတင္ေငြ စုေဆာင္းမႈကို အေျခခံ၍ အိမ္ရာ ဝယ္ယူ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြား ရရွိႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ ဝင္ေငြနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအနက္ CHDB ဘဏ္တြင္ ေငြ စုေဆာင္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အတိအလင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၏။

သို႔မွသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္တို႔သည္ တစ္သီးတျခားမဟုတ္၊ တစ္သားတည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ မႈကို ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသမုိင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ‘ေရွ႕ေရာက္ ေနာက္က်န္ တုိ႔ုႏုိင္ငံ’ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ေရးအဖြဲ႕ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့၏။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၀ ခန္႔၌ အိမ္ရာစခန္း (Estates) ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ထူေထာင္၍ အငွားအိမ္ခန္းေပါင္း ၇,၀၀၀ ခန္႔ကို နိဒါန္းပ်ိဳး တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့၏။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ၁၂ ႏွစ္တိတိ ေနာက္က်ခဲ့၏။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအမ်ိဳးသားအိမ္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (National Housing Authority)သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာရာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ေနာက္က်၏။

သို႔ေသာ္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူတုိ႔အတြက္ အိမ္ရာျဖည့္ဆည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရွ႕တြင္ မ်ားစြာ ခရီး ေရာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ‘မေကာင္း အျမင္ အေဟာင္းအသြင္ႏွင့္ တေကာင္းဘုရင္’ေခတ္က အိမ္အိုမ်ားကို ယေန႔တုိင္ ေထြးပိုက္ထားရ၏။

က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ ၂၀ တစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္အလြန္ၾကာမွ ‘စုပံုရွင္း’စနစ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္တည္၍ ေျဖရွင္းေပးေနရ၏။ ‘ၿမိဳ႕ေဟာင္းလည္းအို ၿမိဳ႕သစ္ညိဳၿပီ က်ဴးကို အျမန္ရွင္းပါ ေလာ့’ဟု ေတာင္းဆုိေနရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာ၏။

ထိုကဲ့သို႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ေရွ႕ေရာက္ၿပီးမွ ေနာက္က်န္ခဲ့ရသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ မဟုတ္သလို ေငြေၾကးဆင္းရဲမႈ သက္သက္
ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ အဓိက အေၾကာင္းတရားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တာထြက္စ အခ်ိန္ ကာလကပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ သက္သက္ကိုသာ အားျပဳ ခဲ့၏။

ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္သက္သက္ကို အားမကိုး။ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္တစ္ရပ္ကို တစ္ပါတည္း ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

စင္ကာပူတြင္ HDB ႏွင့္အတူ Central Provi-dent Fund ထူေထာင္၍ CPF ဘဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕အတြက္ အစိုးရ၏ ဘန္ေကာက္ဘဏ္ (Govt: Bankof Bangkok)သည္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးအင္အားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို အေျခတည္သည့္ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္း၏ ေဘာင္အတြင္းမွ အိမ္ရာမ်ား အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

သီးျခားေငြေၾကးစနစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း လံုးဝမရွိခဲ့ေပ။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲၿပီး၍ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ဝင္ေငြမ်ား ထိုးၿပီးက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း ဆံုးခန္းတုိင္ရာ၌ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းပါ ေမ်ာပါသြားေလေတာ့၏။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၿမိဳ႕သစ္သံုးၿမိဳ႕ကို ဘတ္ဂ်က္ေငြေအာသံုး၍ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြအလံုအေလာက္မရရွိေတာ့သျဖင့္ အဆုိပါၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း အရြယ္မတုိင္မီ အိုမင္းသြားခဲ့ေလ၏။

မဆလေခတ္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ တည္ေထာင္ေသာ သုဝဏၰၿမိဳ႕သည္လည္း ဘတ္ဂ်က္ကိုသာ ပံုေအာၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ေနာင္ေသာအခါ ေငြမလိုက္ႏုိင္၍ သုဝဏၰမွာ ေရႊေရာင္ေျခာက္ခန္းၿပီး ေက်ာက္သင္ပုန္းေရာင္လႊမ္းခဲ့၏။

တစ္ဖန္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အစိုးရမွာ မြဲေန၏။

ျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေျမစည္ပင္စရိတ္မ်ားကို ျပန္သံုးၿပီး ေျမသားလမ္းျဖင့္ ဇာတ္လမ္းစခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္ကာလ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ‘လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြစနစ္’ တစ္ရပ္ကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ျဖင့္ ထူေထာင္ခြင့္ေတာင္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ၿမိဳ႕သစ္ခုနစ္ၿမိဳ႕သည္ ႐ုပ္လံုးသဲကြဲစြာ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။

ဘတ္ဂ်က္ေငြလံုေလာက္စြာမရရွိဘဲ အျခားေသာအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြကို ျဖတ္သြယ္ေထာက္ပံ့မႈ (Cross Subsi-dization) နည္းျဖင့္ သံုးစြဲၿပီး တစ္ဆင့္ ထက္တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့၏။

စာေရးသူလည္း စာတမ္းတစ္ေစာင္ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘဏ္စနစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုး ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾက၏။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ (Out Come)ကို ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ‘ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္’ (CHDB)ဟူ၍ စတင္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚ လာျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ တိတိ ၾကာျမင့္ေလေသာအခါမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကဲ့သို႔ အိမ္ရာဘဏ္ ေငြေၾကးစနစ္တစ္ရပ္ စတင္ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းကို သံုးသပ္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆုိေစ CHDB ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကအားထားရမည့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း (Main Financial Institution) တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေပၚထြန္း လာၿပီျဖစ္၏။

ရွားရွားပါးပါး အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ ေဝါဟာရပါရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာဘဏ္မ်ားသည္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။

႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး ၁၀၀ အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ ဝန္မေလးေသာ္လည္း ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူတို႔အတြက္ အိမ္ခန္း ၁၀၀ မွ်ကိုပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္သည္ဟု မၾကားမိ
ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ CHDB ဘဏ္တြင္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္အတုိးေငြ ရရွိ႐ံုမွ်မက တန္ဖိုးမွ်တႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေခ်းေငြလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ပထမအရစ္ေပးသြင္းရမည့္ DownPayment နည္းၿပီး အရစ္က်ေပးသြင္းမႈ ကာလရွည္လ်ားရန္ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းသက္သာရန္ျဖစ္၏။

လက္ရွိ CHDB ၏ ဘဏ္အေနအထားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္လို၏။ Semi-Govt: ဘဏ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရ၏ မတည္ေငြရင္း (Paid up Capital) ႏွင့္ ပုဂၢလိက မတည္ေငြရင္းႏွစ္ရပ္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနရေသာဘဏ္ ျဖစ္၏။

အစိုးရ၏ မတည္ ရင္းႏွီးေငြမွာ ေငြသားပါဝင္မႈ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး ပံုေသပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိ ေသးေၾကာင္း သိရွိရ၍ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အလြန္နည္းေသးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ၏။

ေဆာင္းပါးအစ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း CHDB ဘဏ္သည္စုေဆာင္းေငြ စာရင္းသီးျခားဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းေသာ ျပည္သူတို႔အား အိမ္ပိုင္ဆုိင္ရန္ အရစ္က်ေငြသြင္း
စနစ္ျဖင့္ ဦးစားေပးေငြေခ်းမည္ဟူေသာ သတင္းကို စတင္ၾကားသည့္ေန႔မွ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ ခန္႔အတြင္း ျပည္သူ ၂,၀၀၀ ခန္႔ကစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ၾကရာ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြသန္း ၇၀၀ ခန္႔အထိရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပည္သူတုိ႔က အိမ္ရာတံခါးမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေငြေသာ့မ်ား ဦးစားေပးရရွိႏုိင္ရန္ ဘဏ္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာျဖင့္ စုေဆာင္းအပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဘဏ္တြင္ မတည္ရင္းႏွီး ေငြကိုထပ္မံတုိးျမႇင့္ထည့္သြင္း ေပးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၏။

အထက္ပါ ျပည္သူတို႔၏ စုေဆာင္းေငြတုိးပြား မႈသာမက အစိုးရ၏ မတည္ေငြ ရင္းမ်ားပါ တိုးျမႇင့္ထည့္သြင္းေပးလွ်င္ တန္ဖိုးမွ်တႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား အတြက္
ေခ်းေငြအင္ အားႀကီးမားလာမည္ျဖစ္၏။

ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား အရ ၂ ႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ၈,၀၀၀ ေဆာက္လုပ္မည္ဟု သိရွိရ၏။

လက္ရွိ ပထမအသုတ္ ၂,၂၀၀ ကို မၾကာမီေရာင္းခ်မည္ဟု သိရွိရ၏။ အိမ္ခန္းဝယ္ယူ သူတို႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္ ၁၅ ႏွစ္အ ထိ အရစ္က်ေငြေပးသြင္းမႈကာလကို တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္လွ်င္ ဝင္ေငြနည္းသူတုိ႔ မ်ားစြာလက္လွမ္းမီႏုိင္မည္ျဖစ္၏။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပမႈႀကီးမားၿပီး ေငြေဖာင္းပြမႈျမင့္ တက္ေနစဥ္ အိမ္ရာဘဏ္ေငြေၾကးစနစ္ အားေကာင္းေအာင္ အစိုးရ၏ မတည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳ လုပ္သင့္ပါမည္ေလာဟု ေမးျမန္းသင့္၏။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ကိုလံဘီယာ ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ‘ေတာင့္တင္းၿပီး စနစ္က်ေသာ အိမ္ရာေငြေၾကးစနစ္သည္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးက႑ကိုသာမက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း’ (Well- structured housing finance systems can make toward both financial sector and over all economic development) ကမၻာ့ ဘဏ္က သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့၏။

ထုိ႔အျပင္ မၾကာမီက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဂ်ိဳက္ကာ (JICA) မွ SME two Step Loan အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀ ဘီလီ ယံ တိတိ ေခ်းမည္ဟု သိရွိရ၏။

ထို ေခ်းေငြမွ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ထုတ္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရေပသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္ျဖစ္သည့္ CHDB ဘဏ္အား အထက္ပါအ တိုင္း ျပည္ပမွ Two Step Loan မ်ား ရရွိေအာင္လည္း အထူးဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

လက္ရွိ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးအစား SME ဘဏ္ကဲ့သို႔ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးကိုလည္း ျပည္သူ တုိ႔ ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ၁၅ ႏွစ္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြလည္း ရရွိႏုိင္ရန္ အလားအလာပိုမိုေကာင္းမြန္လာ မည္ျဖစ္၏။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ခ်ီလီစီးပြားေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မေလးရွားစီးပြားေရးသည္လည္း ေကာင္း၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Danny Dorlings ဆိုသူက ‘အိမ္ရာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ေခတ္ ကာလ၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေပး လ်က္ ရွိေပ ၿပီ’ (Housing has become defining economic issues of our times)ဟု ဖြင့္ဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ထို႔အျပင္ တစ္ဝကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ‘အိမ္ရာက႑သည္ ႏုိင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြား ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး၏’ (Housing sector contributes towards broad social and economic objective) (1993) ဟူ၍လည္းေကာင္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အိမ္ရာ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို မေလွ်ာ့ သင့္ေပ။ သဘာဝေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ အိမ္ရာမဲ့မ်ားလည္း တိုး ပြားေန၏။

အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူတုိ႔က အိမ္ရာဝယ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ CHDB ဘဏ္တြင္ တတ္အား သမွ် ေငြစုေနၾက၏။ အစိုးရအေန ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေခ်းေငြ သီးသန္႔သံုးစြဲရန္ အတြက္ မတည္ ရင္းႏွီးေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ထည့္သြင္း ေပးေစလို၏။

ျပည္ပမွ Two Step Loan မ်ားလည္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား အား ေငြေသာ့ျဖင့္ အိမ္တံခါးမ်ား ဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ အင္တိုက္အား တိုက္ ကူညီၾကပါဟု ေမတၱာရပ္ခံ ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

From : 7 day daily - By : ျမင့္မိုရ္ေဆြ

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73644

Read More »

ခရီးသြား ကုမၸဏီငယ္ သံုးခု လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယာယီ ပိတ္ခံရ


နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား


႐ိုး႐ိုးေလး ဟိုတယ္ႏွင့္ Tourbox ကုမၸဏီ တို႔ကို လုိင္စင္ ပိတ္သိမ္း ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီ သံုးခုကို ေခတၱ ယာယီ လုိင္စင္ ပိတ္သိမ္း ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုိင္စင္ ပိတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ သံုးခုသည္ ကုမၸဏီ အငယ္ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး၊ သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာန ညႊန္မွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

႐ိုး႐ိုးေလး ဟိုတယ္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အခန္းတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ပိတ္သိမ္းၿပီး Tourbox ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္းခရီးသြား လိုင္စင္ျဖင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ခံရသည္ဟု ဟိုတယ္ခရီးမွ သိရသည္။

‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဟိုတယ္ အခန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္တယ္။ ေဆာက္ၿပီးေတာ့လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ အခုလို လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ိဳက္ထီး႐ိုးမွာ ေပ ၃၀ ထက္ေက်ာ္ရင္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အတြက္ ဟိုတယ္ေတြကို ေပ ၃၀ ေအာက္ပဲ ခြင့္ျပဳ ေပးပါတယ္။

သူတုိ႔ တိုးခ်ဲ႕ထားတာက ေပ ၄၀ ထက္ကို ေက်ာ္ေနပါတယ္။ အဲဒါကို တစ္လအတြင္း ျပန္ဖ်က္ေပးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမယ့္ လိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး’’ဟု ဦးျမင့္ေထြးက
ေျပာသည္။

႐ိုး႐ိုးေလး ဟိုတယ္သည္ မူလ အေဆာင္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ၿပီး လုိင္စင္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အိပ္ခန္းမ်ားထက္ ၁၀၆ ခန္း ပိုမိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္အျပင္ သတ္မွတ္ အဆာက္အအံု အျမင့္ထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဟိုတယ္အခန္း ၁၀၆ ခန္းကို တစ္လအတြင္း ဖ်က္သိမ္းရန္ အစိုးရက ၫႊန္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္က မလိုက္နာသျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Tourbox ကုမၸဏီသည္ ခရီး လွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သျဖင့္ ၎၏ လုိင္ စင္ကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

From : 7 day daily - By : ထြန္းထြန္းမင္း၊ ႏုိင္လင္းေအာင္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73643

Read More »

သစ္ပင္ေတြေပ်ာက္ ေရေတြေရာက္


ေလွျဖင့္ သြားလာ ေနၾကေသာ ကန္ႀကီးေထာင့္မွ ေဒသခံ အခ်ိဳ႕။ (ဓာတ္ပံု - လင္းဘိုဘို၊ အီးပီေအ)


သည္ တစ္ႏွစ္လည္း ေရႀကီး ျပန္ပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး ေရႀကီးမႈ၏ တႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ ခ်ိန္၌ ဆုိးရြားသည့္ ေရေဘးကို ထပ္ႀကံဳ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေရႀကီး မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တိုင္း ၁၁ ခုတြင္ ေရေဘးသင့္ ခံေနရၿပီး လူဦးေရ ေလးသိန္းရွစ္ေသာင္း ေက်ာ္မွာ ေရေဘးႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ ရသည္ဟု လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

ေရေဘးႏွင့္ ထပ္ႀကံဳ ဆံုရသည္မွာ ထူးဆန္း သည္ေတာ့ မဟုတ္။ မႏွစ္က ေရေဘးတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခုကပင္ ေရေဘး ထပ္ႀကံဳ မည္ကို သက္ေသျပ ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။

မည္သည့္ ျမင္ကြင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

ေရႀကီးမႈ အဆုိးဆံုး ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ကေလးၿမိဳ႕ အနီးက ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္ ေရထြက္ ေပါက္ေတြမွာ ပိတ္ဆုိ႔ ခဲ့သည့္ ပမာဏ မ်ားစြာေသာ သစ္လံုး၊ သစ္ကိုင္းမ်ားက ယခုႏွစ္တြင္ ေရထပ္မံ ႀကီးမည္ကို ႀကိဳတင္ နိမိတ္ဖတ္ ခဲ့သည္။

ေရစီးႏွင့္အတူ ဒလေဟာ ေမ်ာပါခဲ့သည့္ သစ္ကိုင္း သစ္တံုး မ်ားက ဆည္ေရစီး ေပါက္ကို ပိတ္ေနခဲ့သည့္ အတြက္ ခက္ခက္ ခဲခဲ ဖယ္ယူခဲ့ ရသည္။

မၾကာမီွ ရက္အတြင္းက ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုကလည္း ယခုႏွစ္ ေရေဘး ထပ္ႀကံဳရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ထပ္ၿပီး သက္ေသထူ လိုက္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာက ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာမ်ား ထူထပ္ ေပါက္ေျမာက္ရာ ႏုိင္ငံဟုဆုိလွ်င္ မွန္ပါ ဦးမည္။

သိုိ႔ေသာ္ ယခုေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏုိင္ငံတြင္းမွ သစ္ေတာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ကုန္ဆံုး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ပါၿပီ။

ဆင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ အစိုးရေဟာင္း တာဝန္ ယူခဲ့စဥ္ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ မွသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ခုတ္လွဲ ခံရ၍ ဆံုး႐ႈံး လိုက္ရသည့္ ပမာဏမွာ သစ္ေတာ ဟက္တာေပါင္း ငါးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနေသာ အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ (Environmental Investigation Agency) က မၾကာေသးမီွက ထုတ္ေျပာ လိုက္သည္။

ထိုသို႔ေသာ သစ္ေတာမ်ား ကာလတို အတြင္း ဆုိးဆုိး ရြားရြား ျပဳန္းတီး သြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးမွာ ဘရာဇီးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိ ႔မွာပဲ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးၿပီး ယခု ျမန္မာတြင္
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဟုလည္း EIA က ဆုိထား ပါသည္။

တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္ေတာမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုထားပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည့္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္ တုန္းက သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ေရး အတြက္ မလုပ္ခဲ့ ဖူးေတာ့မဟုတ္ လုပ္ခဲ့ ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစကာ သစ္အလံုးလိုက္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္းမွာ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနေသာ သစ္ခိုး ထုတ္မႈကို ေဖာ္ ထုတ္ၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အေယာက္ တစ္ရာေက်ာ္ကို ေထာင္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္း ေပးခဲ့သည့္ နမူနာမ်ား ရွိသည္။ သူတုိ႔ကိုေတာ့ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေပေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ ခုတ္ရာ တျခား ရွရာ တျခားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ သစ္ေတာမွ သစ္လံုး အမ်ားစုသည္ ခိုးေၾကာင္ ခိုးဝွက္ျဖင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း အမ်ားဆံုး ထိစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ဆီသို႔ ပမာဏ အမ်ားဆံုး ေရာက္သြားသည့္ အတြက္
ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တရားမဝင္ သစ္တင္သြင္းမႈ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကီလိုမီတာ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အထိ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနမႈ ကလည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ကံအေၾကာင္း မလွမႈ တစ္ခုပင္။

အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက သစ္ေတာေတြသည္ အလံုးအရင္းလိုက္ ခုတ္လွဲခံေနရၿပီး အဲဒီသစ္လံုးေတြကပဲ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ေနသည့္၊ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖတ္သန္းကာ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္း ဝင္ေရာက္သြားသည္ဟုလည္း EIA က ဆုိထားသည္။

သစ္လံုးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားမွာ တရားမဝင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားက ဥပေဒကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္အကြၽံထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့မႈ၊ သစ္ေတာမ်ားကို အဆင္အျခင္မဲ့ ခုတ္လွဲခဲ့မႈမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္
ေနရပါၿပီ။ သစ္ေတာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား မရွိေတာ့ သျဖင့္ မုိးမ်ား ရြာလာလွ်င္ ေရမ်ားကုိ ထိန္းကြပ္ႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္ မရွိေတာ့ သျဖင့္ ေရမ်ားက ဒလေဟာ စီးဆင္းမည္။

ထုိေရစီးႏွင့္အတူ ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစၿပီး ႏုန္းမ်ား၊ ေျမႀကီးမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္သြားၾကၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ပုိ႔ခ်ၾကသျဖင့္ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ၾကမ္းျပင္မ်ား ယခင္ကထက္ ျမင့္တက္လာကာ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ႀကီးကေတာ့ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းဧရိယာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး အဲဒီသစ္ေတာေတြဟာ လူသားေတြ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

ကမၻာေပၚမွာ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးအႏၲရာယ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါေတြဟာ သစ္ေတာေတြကုိ မွီခုိေနရၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ
ေက်ာ္သည္ သစ္ေတာေတြကုိ အမွီသဟဲျပဳ ေနထုိင္ေန ရသည္ဟုဆုိသည္။

ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာေပၚက သစ္ေတာဧရိယာမ်ားသည္ ေတာမီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စေတးခံရျခင္း၊ သစ္လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခုတ္လွဲခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခုတ္လွဲခံေနၾကရၿပီး ထုိအက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ဟုလည္း WWF က ဆုိထားသည္။

ဘယ္ေလာက္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္ဆုိသည္ကုိ WWF က မိနစ္တစ္မိနစ္စာကုန္ဆုံးတုိင္း ေဘာလုံးကြင္း ၄၈ ကြင္းစာ က်ယ္ဝန္းသည့္ သစ္ေတာဧရိယာမွာ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည္ဟု တြက္ခ်က္ျပထားသည္။ အကယ္၍ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲခံေနရမႈကို မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ လာမည့္ လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလားတူေရေဘးမ်ား ဆက္လက္ႀကံဳဆံုရေပဦးမည္။

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထက္ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပုိင္းေဒသအခ်ိဳ႕၌ မုိးသည္းထန္စြာ ထပ္မံရြာသြန္းႏိုင္သျဖင့္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား နည္းပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္က် ေရႏွင့္ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္က သတိႏွင့္ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေနအထားလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား အေျခအေနက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသည္ေတာ့မဟုတ္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံဧရိယာတစ္ဝက္ခန္႔တြင္ သဘာဝသစ္ေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္း ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုသစ္ေတာ ဧရိယာမ်ားထဲတြင္မွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ သစ္ေတာႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ထိုက်န္ရွိေနေသာ သစ္ေတာမ်ားကို မူဝါဒေကာင္းေကာင္းမ်ားခ်ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစလိုသည္။ ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွသည္ ျမန္မာကို ဖယ္ ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ အဓိကလက္သည္ျဖစ္ေနဆဲ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးေစလိုပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သစ္ခုတ္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရင္ဆုိင္ရမည့္ သစ္ေတာဌာန၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကိုလည္း အားျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနပါၿပီ။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ျမန္ျမန္ကယ္တင္မွသာ အခ်ိန္မီပါေတာ့မည္။

From : 7 day daily - By : ေအးျမေက်ာ္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73647

Read More »

အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဆးစဲြ သူတို႔ကို ေထာင္ခ်သည့္ အစဥ္အလာ ေဟာင္း


ဖားကန္႔မွာ မူးယစ္ေဆး သံုးစဲြေနသူမ်ား(ဓာတ္ပံု − ထက္ေခါင္လင္း / Myanmar Now)


မူးယစ္ေဆးစဲြသူ အမ်ား အျပားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မည့္ အစား လူနာမ်ား အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ကုသမႈ ေပးရန္ အစိုးရသစ္ကုိ ေတာင္းဆုိ ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ - ဇူလိုင္ လလယ္ပိုင္း နံနက္ခင္း တစ္ခုတြင္ ရန္ကုန္၊ သဃၤန္းကၽြန္း စံျပေဆး႐ံုမွ မက္သဒုန္းေခၚ မူးယစ္ေဆး အစားထိုး ေဆး၀ါး ယူၿပီး ျပန္လာမည့္ သူတစ္ ေယာက္ကို မိတ္ေဆြ တခ်ိဳ႕က ေဆး႐ံုေရွ႕ ၀င္ေပါက္ အနီး ေစာင့္ ဆုိင္း ေနၾကသည္။ ေဆး႐ံုေနာက္ တြင္လည္း ရဲ၀န္ထမ္းတစ္စုကေန ရာ ယူထား သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အခ်ိန္ အတန္ၾကာ ၿပီးေနာက္ တြင္ သူတို႔ ေစာင့္ဆိုင္း ေနသည့္ လူငယ္ အဖမ္းခံ လိုက္ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ လိုက္ၿပီး ထိုေနရာမွ ခြာလိုက္ ၾကသည္။

‘‘မက္သဒုန္း ေဆးလာယူတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ကို ရဲက ဖမ္း သြားပါတယ္’’ဟု ေဆး႐ံုေရွ႕ သြားေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းသူမ်ား ထဲမွ ကုိစိုးေမာင္က Myanmar Now ကို ေျပာျပသည္။

သူ႔စာရင္းစာအုပ္ကုိ ဖြင့္ၿပီး လူငယ္၏ အမည္ေနရာကို ေဘာပင္ျဖင့္ ျခစ္လိုက္သည္။

ကိုစိုးေမာင္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Burnet Institute အေထာက္ အပ့ံ ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္လို သူမ်ားကို မူးယစ္ေဆး အစား အစားထိုး ေသာက္ သံုး ရသည့္ မက္သဒုန္း ေဆးတုိက္ေကၽြးရာတြင္ ပိုမုိလြယ္ ကူေစရန္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ မူးယစ္ေဆး စဲြေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ ထားၿပီး မက္သဒုန္းေဆးျဖင့္ ကုသမႈ ခံယူ ေနသူ ႏွစ္စဥ္ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန သည္။ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ္ လည္း ဆက္လက္ သံုးစဲြေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ဥပေဒ အရ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။

မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြသူတို႔ကို ရာဇ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ သတ္ မွတ္၍ အျပစ္ေပးေထာင္ခ်ျခင္း ထက္ မက္သဒုန္းစင္တာမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေျဖရွင္း ျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္သည္ဟု ေဆးစဲြသူတို႔ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ေန သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားတခ်ိဳ႕၊ ေဆးစဲြေန သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဆးစဲြသူတုိိ႔သာ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေန

ႏိုင္ငံတကာသုေတသႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး ေလွ်ာက္လဲ တင္ျပသည့္ အဖဲြ႕အစည္း Tran-snational Institute က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွစ္ဆတိုးလာသည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း မူးယစ္ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို စိန္ေခၚေနသည္ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရအာဏာသက္ ေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟု ယူ ဆထားၾကေသာ စိတ္ႂကြေဆးအ ပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆးမ်ိဳးစံုသည္ ႏုိင္ငံတစ္လႊား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ အစိုးရသစ္စတင္ သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္အတြင္း မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူ ၄,၇၆၁ ဦးကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၃၀ ဒသမ ၃ သန္း၊ ဘိန္းျဖဴ ကီလို ၆၀ ေက်ာ္၊ ဘိန္းမည္း ကီလို ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္း ဆီးရရွိခဲ့သည္။

ကိုစိုးေမာင္သည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ မက္သဒုန္း ေဆးေပးေ၀သည့္ ေဆး႐ံု ၄၆ ခုထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္သည့္ သဃၤန္းကၽြန္း စံျပ ေဆး႐ံုတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားထဲမွ မက္သဒုန္း ေဆးပိုမိုရယူလိုသူတို႔ကို ရြာသာ ႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု၊ စိတ္ႏွင့္ မူးယစ္ဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီ မံကိန္းကာလ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္း မႈတြင္ လက္ကားသမားမ်ား၊ မူး ယစ္ရာဇာမ်ား လြတ္ေျမာက္ေန ၿပီး လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ မူး ယစ္ေဆးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူ မ်ားသာ ဖမ္းဆီးခံေနရသည္ဟု သူက ေ၀ဖန္လုိက္သည္။

‘‘ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ထဲမွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့၊ မက္သဒုန္းေဆးေသာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အ ဖမ္းခံေနရပါတယ္’’ဟု သူက မခံ ခ်ိမခံသာျဖစ္ေနသည့္ ေလသံျဖင့္ ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဥကၠာမင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာတြင္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လြဲမွားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ သူျဖစ္သည္။

‘‘လက္ရွိသံုးစဲြေနသူေတြကို ပဲ လိုက္ဖမ္းေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိသမွ် အက်ဥ္း ေထာင္ေတြေတာင္ ဆံ့မွာမဟုတ္ ပါဘူး’’ဟု သူက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးသည္ အထက္ တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားၾကားတြင္ပင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ ေဆးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ဟု သူက Myanmar Now ကို ေျပာ သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္၊ ေဆး႐ံုတိုးခ်ဲ႕

မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ ေရးကို ၁၉၉၉ မွ စတင္ၿပီး ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္စီ မံကိန္းမ်ားတြင္ လူနာတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ သာရွိၿပီး စတုတၱငါးႏွစ္စီမံ ကိန္းတြင္ တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ ေက်ာ္အထိရွိလာသည္။

မူးယစ္စဲြ ေ၀ဒနာကုသခံယူ သူအေရအတြက္ တိုးျမင့္လာ ေသာ္လည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ မက္သဒုန္း တိုက္ေကၽြးေရးစင္တာ ၄၆ ခု၊ မူး ယစ္ေဆးျဖတ္ေဆး႐ံု ၇၃ ႐ံုရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ေဆး႐ံု ၇၃ ႐ံုတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု တြင္ အက်ယ္အ၀န္းကန္႔သတ္ ခ်က္အရ လူနာ ၅၀ သာ လက္ခံ ႏုိင္သည္။

ထိုေဆး႐ံုမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဦးလွေဌးက ထုိေနရာ တြင္ ေဆးျဖတ္လူနာတို႔အတြက္ ပိုမုိက်ယ္၀န္းသည့္ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေဆး႐ံုတစ္ခု လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ပုိမိုထိေရာက္သည့္ ကုသမႈ ေပးႏုိင္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးစခန္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား စြာ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား ရွားပါးမႈ၊ ေငြ ေၾကး လိုအပ္မႈတို႔မွာ ျပႆနာျဖစ္ ေနသည္ဟု ေဒါက္တာဦးလွေဌး က သူ၏႐ံုးခန္းတြင္ Myanmar Now ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ သဃၤန္းကၽြန္းေဆး႐ံု ႀကီးတြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီ အတြင္းသာ မက္သဒုန္းေပးေ၀ႏုိင္ ၍ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေ၀း လံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူတုိ႔ ေဆးရရွိေရးခက္ခဲေနသည္ ဟု ရန္ကုန္မွ မူးယစ္ေဆးစဲြသူမ်ား ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးေဆာင္ ရြက္ေပးေနသူ ဦး၀င္းမင္းက ေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း က်င္းပတဲ့ အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီးမွာ မက္ သဒုန္းေပးေ၀ေရးဌာနတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ တင္ျပထားေပမယ့္ အခုထိေတာ့ မထူးျခားေသးပါဘူး’’ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

၁၉၉၃ မူးယစ္ဥပေဒကို ျပင္ ဆင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား ထဲတြင္ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေအာင္လည္း ပါ၀င္သည္။

မူးယစ္ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါး မ်ားအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဗဟို အဖဲြ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဥပေဒၾကမ္းကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုးကို ပို႔ဖို႔ရွိတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ေဆြးေႏြး သြားမယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္က ေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပသြား မွာပါ’’ဟု သူက ေျပာသည္။

‘‘မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လက္ရွိ ဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့ ျပစ္မႈျဖစ္ တယ္။ ေနာက္ျပင္မယ့္ ဟာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ ေဆး ၀ါးကုသတာေတြ၊ ျပန္လည္ထူ ေထာင္တာေတြနဲ႔ ပိုၿပီးထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါ တယ္’’

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး မူး ယစ္ေဆးျဖတ္ ေဆး႐ံုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု အတြင္းေသာ့ခတ္ထားသည့္ သံတံခါးတစ္ခုကို ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ လုိက္လွ်င္ စိတ္ႏွင့္ မူးယစ္ဌာနအ တြင္း ေဆးျဖတ္ေနသူမ်ား ဥဒဟို သြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေန ရသည္။ အုပ္စုဖဲြ႕စကားေျပာဆုိ ေနၾကသူမ်ားရွိသလို တစ္ဦးတည္း ထိုင္ေငးေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိ သည္။

ေဆး႐ံု၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ရွိသည့္ ဘတ္စကက္ေဘာကစား ကြင္းမွာေဆာ့ကစားသူမရွိ၊ တိတ္ ဆိတ္ေနၿပီး အေလးမ႐ံုမွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။

၀င္ေပါက္ရွိ ႐ံုးခန္းအတြင္း တြင္ ေဒါက္တာ ဦးလွေဌးက ေခတ္မမီေတာ့သည့္ မူးယစ္ဥပ ေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ပိုမုိေကာင္း မြန္သည့္ ေဆး႐ံုသစ္၊ ပိုမိုေကာင္း မြန္လာႏုိင္သည့္ မူးယစ္ေဆးစဲြသူ မ်ား၏ အနာဂတ္အေၾကာင္းတုိ႔ကို ေျပာသည္။

‘‘ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျဖစ္ သြားရင္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးစဲြသူ ေတြကို ရဲကေတြ႕ရင္ ေဆးျဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းရမယ္။ အရင္လိုဖမ္း ၿပီး ေထာင္ခ်တာမ်ိဳးလုပ္လို႔ မရ ေတာ့ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာ ဦးလွ ေဌးက ေျပာလိုက္သည္။

From : 7 day daily - By : ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ / Myanmar Now

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73563

Read More »

ေဒၚစုနွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ့မ်ား (PPST) တို့ ေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြး
နိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ့ (PPST) တို့ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္) နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စ၍ ေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြး
ေနသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ PPST အဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေစာမူတူး ေစးဖိုး တို႔က အဖြင့္ အမွာ စကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နွင့္ ေတြ့ဆံုရန္ PPST မွ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

ေလးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမလြဲေစေရး ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္မည္
အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ပထမ ဆံုး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေသာ ေလး ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အထူး စိတ္၀င္စား ေနၿပီး လမ္းေၾကာင္း မလြဲေစရန္ ေစာင့္ ၾကည့္ သြားမည္ဟု သတင္း ရရွိ သည္။

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူ သတ္မႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေအး ခ်မ္းသာယာေရးကို စိန္ေခၚသလို ျဖစ္ေနၿပီး ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း အမႈကိစၥကို လမ္းလႊဲျခင္းမ်ိဳး မ ျဖစ္ေစရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ လြင္ကေျပာသည္။

‘‘ဒီကိစၥက အစိုးရသစ္လက္ ထက္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္သြားတာ ေပါ့။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအးခ်မ္းသာ ယာေရးကိုစိန္ေခၚသလိုျဖစ္ေန တယ္။ လႊတ္ေတာ္က အထူးစိတ္ ၀င္စားေနတယ္။ စိတ္လည္းမ ေကာင္းဘူး’’ဟု ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါေကာ္မတီသည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ တရား႐ံုး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ ဥပေဒ႐ံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ
ျပည္သူ မ်ား၏ လံုၿခံံဳေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးရရွိေစရန္ ရဲမွဴးမ်ား၊ တရား သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒ စိုး မုိးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊အသ နားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ သည္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အျခား အစည္းအေ၀းႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားရွိေန၍ စက္တင္ဘာ လဆန္းရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ မည္ဟုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ သူ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းကေျပာသည္။

‘‘အေရးႀကီးကိစၥ ျဖစ္ေန ေတာ့ သြားျဖစ္ေအာင္သြားမွာပါ။ သြားမယ္လို႔ ရက္ေရြးထားၿပီးသား ျဖစ္ေတာ့ အစားျပန္ေပးရမယ္။ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ ခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ပါ’’ ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္ နားရက္မ်ားတြင္ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ၍ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔အစည္းအေ၀း၌ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရေၾကာင္းသိရသည္။

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ပတၱျမား ၿမိဳ႕သစ္၌ အၿငိမ္းစား ရဲအရာရွိ ႏွင့္ ၎၏ မိသားစု၀င္ေလးဦးတို႔ သည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ အေစာပိုင္းက ရက္စက္စြာ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

From : 7 day daily - By : ထက္အာကာေက်ာ္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73591

Read More »

ေတာင္ႀကီး သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းမိ


လူမႈေရး ၿငိစြန္းမႈေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္


ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္နီ ေက်းရြာ အုပ္စု မုိင္းေသာ္ အေရွ႕ ေက်းရြာ ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္၌ မိသားစုဝင္ သံုးဦး အသတ္ခံ ရသည့္ သံုးေလာင္းၿပိဳင္လူ သတ္မႈမွ တရားခံကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မွဴး႐ံုးမွ သတင္း ရရွိသည္။

အသက္(၅၆)ႏွစ္ အရြယ္ ႐ိႈ႕စိန္(ခ) အိုက္ေမာင္(ခ) လံုးေမာင္ ဆိုသူသည္ ေသ ဆံုးသူ ေဒၚေရႊရည္မ်ိဳးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆ နာ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာမွ ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္သတ္ ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွဴး ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ တြင္ ေဒၚေရႊရည္မ်ိဳး၏ ေနအိမ္ အုတ္တံတိုင္းကို ေက်ာ္ဝင္ကာ အိမ္တံခါး ေခါက္ၿပီး ၎၏ေနာက္သို႔ လိုက္ ခဲ့ရန္ ေခၚယူရာ ေဒၚေရႊ ရည္မ်ိဳးက ျငင္းဆန္ေန၍ ေနအိမ္ ထရံ၌ ေထာင္ထားေသာ ဝက္စာခုတ္ ဓားရွည္ျဖင့္ ခုတ္သတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘လူမႈေရး အရ ၿငိစြန္းတဲ့ အ ေပၚမွာ စကားမ်ား ၿပီးေတာ့ အိမ္ ထရံမွာ ေထာင္ထားတဲ့ ဝက္စာ ခုတ္တဲ့ဓားနဲ႔ ခုတ္လုိက္ တာပါ။ ဒီလို သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသ မွာ ရွားရွား ပါးပါး ျဖစ္စဥ္ပါ’’ဟု ရဲ ခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို ေဒၚေရႊရည္မ်ိဳး၏ သမီးျဖစ္သူ ဆ႒မတန္း ေက်ာင္း သူ မဝါဝါေထြးက ေအာ္ဟစ္ၿပီး ကုတ္ျခစ္ရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသူ ကိုပါ ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အလားတူပင္ ေဒၚေရႊရည္ မ်ိဳး၏တူေတာ္စပ္သူ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသား စိုင္းလိႈင္ဟန္က ေအာ္ဟစ္ ေနသည့္ အတြက္ ၎ကိုပါ ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ ၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူသည္ ေနအိမ္ အုတ္တံတုိင္းကို ေက်ာ္၍ ထြက္ေျပး ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွင့္ ေသ ဆံုးသူတို႔၏ပတ္သက္မႈအေသး စိတ္ကိုမူ ေသဆံုးသူတို႔၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို ငဲ့ညာေသာ အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိ ဟု ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္က ဆို သည္။

မိုင္းေသာ္အေရွ႕ေက်းရြာရွိ ေဒၚေရႊရည္မ်ိဳး၏ေနအိမ္တြင္ လူ ဝင္၊ လူထြက္ေတြ႕ရျခင္း မရွိဘဲ အတြင္း တံခါးကို ေသာ့ခတ္ထား သျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းက ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားလာ၍ သက္ေသမ်ားျဖင့္ ေသာ့ဖ်က္ဝင္ ေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ အိမ္ရွင္ျဖစ္ သူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးႏွစ္ဦး ၏အေလာင္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴး မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ေနအိမ္ေျခရင္းဘက္ အိမ္ ခန္းအတြင္း ခုတင္ေျခရင္းတြင္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ေဒၚေရႊရည္မ်ိဳး၊ ေနအိမ္အဝင္ဝတြင္ သမီးျဖစ္သူ အသက္(၁၂)ႏွစ္ အရြယ္ ဆ႒မ တန္း ေက်ာင္း
သူႏွင့္ ေနအိမ္ေခါင္းရင္းအိမ္ခန္း အတြင္း တူျဖစ္သူ အသက္(၁၀)ႏွစ္ အရြယ္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားတို႔၏ အ ေလာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွတ္တမ္း ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ေရတြက္လွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ရက္ပိုင္းအတြင္း ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲ ခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္က ဆိုသည္။

‘‘ဒီလို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူနဲ႔ ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ ဆက္ႏႊယ္မႈေတြကို အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့ ေဒသခံ တစ္ဦးကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ကို သတင္းအခိုင္ အမာေပးၿပီး ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ တဲ့အတြက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ တိမ္း ေရွာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးခင္ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ႐ႈိ႕စိန္ (ခ) အိုက္ေမာင္(ခ) လံုးေမာင္ သည္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ တစ္ရြာ တည္းတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္၌ ၎၏ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

‘‘ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေဒသမွာ တစ္ခါမွ မျဖစ္ပြားဖူး ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ လည္း အားလံုးက ထိတ္လန္႔ကုန္၊ စိုးရိမ္ ကုန္ပါတယ္’’ဟု မိုင္းေသာ္ အေရွ႕ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးလွေသာ္က ေျပာသည္။

အသတ္ခံရသူ ေဒၚေရႊရည္ မ်ိဳးသည္ ေခါက္ဆြဲ ေရာင္းသူ တစ္ ဦးျဖစ္ၿပီး ေတာင္နီေစ်းတြင္ ငါးရက္တစ္ေစ်း (ေစ်းေန႔) တိုင္း ေရာင္းခ်ေနသူ ျဖစ္သည္။

၎သည္ မုိင္းေသာ္အေရွ႕ေက်းရြာ တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္မွာ ေျခာက္ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကြဲေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းမိသားစုဝင္သံုးဦးအ သတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ႐ိႈ႕စိန္(ခ) အိုက္ ေမာင္(ခ)လံုးေမာင္ကို ေရႊေညာင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ လူသတ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ အရ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

Photo From : By : Eleven Media Video

News From : By : ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73593

Read More »

လယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ား စားသုံးသူထံ တိုက္႐ိုက္ေရာက္နိုင္မည့္ Whole Sale Market ေပၚထြန္းေရး ေဆြးေႏြး
ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၂

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူသည္ KOICA မွ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ Dr. Dong Hwan KIM ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦး တို႔အား ယေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီက ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္း အေဝး ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ Project for Establishment of the Agricultural Marketing Centre အား ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး ၾကသည္။

ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမား မိသားစု မ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ တိုးတက္ေရး၊ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ လိုက္သည့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား လက္ကား
ေစ်းကြက္မွ တဆင့္ စားသုံးသူ မ်ားထံ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္ရွိ နိုင္မည့္ Whole Sale Market စနစ္ျဖင့္ ေစ်းကြက္ ေကာင္း စနစ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရး
ေစ်းကြက္ စင္တာ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈ စံခ်ိန္ စံၫႊန္း အရည္ အေသြး ျပည့္မီွေရး ဆိုင္ရာ ကိစ ၥရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ အမွန္ တကယ္ အက်ိဳးရွိမည့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးေရး ဆိုင္ရာမ်ား ၊ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာ တြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးမည့္ အစီ အစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီး ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည့္ အစီအမံ မ်ားအား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/whole-sale-market.html

Read More »

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ADB မွ ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Winfried F. Wicklein အား ေတြ႔ဆုံ
ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ADB မွ ဌာေန ညႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Winfried F.Wicklein ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ သံတမန္ ခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္
လ်က္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေန မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Insolvency Law အား ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ ဆိုင္သည့္ ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ စင္ကာပူ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ေရး အတြက္ ADB ၏ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ ထား မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေစေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ဥပေဒ စိစစ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဥပေဒ အရာရွိ မ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ လာေစေရး တို႔ အတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကူအညီ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ႏိုင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ADB တို႔အၾကား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စသည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚႏုႏုယဥ္၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/adb-mr-winfried-f-wicklein.html

Read More »

ေရေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ဌာနအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ အလႉေငြမ်ား ေပးအပ္
ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၃

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အား ယေန႔မြန္းလြဲ (၃) နာရီတြင္ Four Paws Interna tional အဖြဲ႔ အစည္းမွ Director of Relief Unit ,Mr. Jackson Zee ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆုံရာ၌ မဂၤလာ ျမန္မာ အဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္ Four Paws International, Australia အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ေရေဘးသင့္ ၿမိဳ႕နယ္
ေပါင္း (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႐ြာေပါင္း (၇၈) ႐ြာ၌ ကၽြဲ၊ ႏြား ေကာင္ေရ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ကို တိရိစၧာန္ အစားအစာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး
အစီ အစဥ္မ်ား တြင္ ကၽြဲ၊ ႏြား စသည့္ တိရိစၧာန္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားေရး၊ အစားအစာမ်ား ယာယီ စီမံေပးေရး၊ ေသဆုံး ပ်က္စီးမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး တို႔တြင္ ပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ အဆိုပါ ကၽြဲ၊ ႏြား တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးေအာင္သန္႔၊ ဒုတိယဉကၠဌ ၊ ခ်ယ္ရီေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလႉေငြက်ပ္သိန္း (၁၅၀) အားလည္းေကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားမွ လႉဒါန္းေငြက်ပ္ (၁၄၈၀၇၀၀၀) အား ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦး၀င္းေဇာ္မွ လည္းေကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လႉဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း (၅၀) အားဦးခင္ေမာင္ျဖဴ၊ ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္၀န္ႀကီးမွလည္းေကာင္း ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/blog-post_890.html

Read More »

ခ်င္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း က်ဴးေက်ာ္ ဖယ္ရွားေရး သတိေပး
ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ၾကိဳး၀ိုင္း အတြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ေျခေတြကို အျမန္ဆုံး ေျပာင္း ေရႊ႕ ဖယ္ရွားဖို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ ကေန ဒုတိယ အၾကိမ္ ထပ္မံ သတိေပး ခဲ့ပါတယ္။

က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူေတြ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျငင္းဆန္ေန ေသးသလို ဆီးယင္း သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္း အတြင္း ေရၾကီးေျမျပိဳ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ သူေတြကို အရင္ အစိုးရကလဲ ေနရာ ခ်ထားေပး တာမ်ိဳး မရွိဘူးလို႕ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ေတြကေျပာ ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ ထိုင္းအေျခစိုက္နိုင္ကြန္းအိန္ကေန သတင္းေပးပို႕ ထားပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဘြာလ္ပီးကြင္းေနရာမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသူေတြ အေနနဲ႕ ေနရာကေနအျမန္ဆံုးထြက္ခြါသြားဖို႕ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကကေန မေန႕ကဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံသတိေပးခဲ့ တယ္လို႕ ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳ၀န္ႀကီး ဦးမန္းဟင္းဒါလ္းကေျပာပါတယ္။

“ဒုတိယအႀကိမ္ Warning ေပးထားတယ္ သတိေပးထားတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕ဖို႔ကိစၥကေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီေနရာမွာထားတာမဟုတ္ဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာမွာ ေနပါလို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ေျပာင္းေရြ႕ဖို႕ကိစၥ က်ေနာ္တို႔အခ်ိန္ေပးတာက ကိုယ့္ဟာကို ေျပာင္းေရြ႕ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးထားတာ ဒါေပမယ့္ တခုေတာ့ရွိတာေပါ့ သူတို႔ကေျပာင္းလို႔မရပါဘူးဆိုရင္ သူတို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္အခက္အခဲျဖစ္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တက္ႏိုင္သမွ်ကူညီမွာေပါ့ ဒီေလာက္ပဲ ရမွာေပါ့။”

ဘြာလ္ပီးကြင္းေနရာမွာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္လုပ္သူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ေနရပ္ရင္းကိုျပန္ၾကဖို႕ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရကေနၾသဂုတ္ ပထမအပါတ္မွာ ပထမအၾကိမ္ သတိေပးအျပီး အခုဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံသတိေပးခဲ့တာပါ။

ဘြာလ္ပီးကြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခ(၃၆၀)ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသလို ပထမအၾကိမ္သတိေပးစဥ္က ေျပာင္းေရႊ႕သူ တခ်ိဳ႕ရွိေနေပမယ့္ အမ်ားစုကေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႕ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားျခင္းမရိွပါက ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕လဲ ခ်င္း ျပည္နယ္ အစိုးရကေနေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြဟာ ဒုကၡသည္အစစ္မွန္မဟုတ္သလို ဒုကၡသည္အစစ္အမွန္ေတြကို သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း(၁၄၅)မွာေနရာ ခ်ထားေပးျပီး သားျဖစ္တယ္လို႕ ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမာန္ဟင္းဒါလ္းက ေျပာပါတယ္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဘြာလ္ပီးကြင္းေနရာမွာ မႏွစ္ကတည္းက ေရၾကီးေျမျပိဳသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူလို႕ေျပာဆိုတဲ့ သူေတြကေန အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေနထိုင္အေျခခ်လာခဲ့ၾကပါတယ္။

သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းဧရိယာအတြင္းေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာ ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕မျဖစ္နိုင္ေသးသလို အရင္အစိုးရလက္ထက္ကေနထိုင္ဖို႕ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေျမျဖစ္တယ္လို႕ က်ဴး ေက်ာ္ရပ္ကြက္ေနရပ္မိရပ္ဖတဦးျဖစ္သူ ဦးက်ံဳးနုန္းကအခုလိုေျပာပါတယ္။

“ခက္ခဲတယ္ ဒီမွာ ဘယ္မွထြက္ဖို႔အေျခအေနမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ကဒုကၡသည္မဟုတ္တဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြကို ေခၚရင္လည္းလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေနရာ ဘာလုပ္မွာလဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ေခၚရင္လည္းလာမွာမဟုတ္ဘူး။ တကယ့္တကယ္ ဘာေၾကာင့္လာသလဲဆိုတာ အႀကံကုန္ ၊ အိမ္ပ်က္ ၊ေျမပ်က္ ဒါေတြမ်ိဳးပဲလာတယ္ေလ အဲဒါေၾကာင့္ သေဘာက တရြာကေန ၂ ဦး ၊ ၅ ဦး၊ ၁၀ ဦး အဲဒါမ်ိဳး ဒုကၡသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ လာၾကတာပါ။

ေရေဘးျဖစ္တုန္းက ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္တို႔ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနစံုလက္မွတ္ ၊ ျပည္နယ္ဌာနစံုလက္မွတ္ နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လာခဲ့တာပါ။ အခုက အသစ္ေတြက ငါတို႔မသိဘူးဆိုတဲ့အခါမွာ ေမာင္းထုတ္တယ္။”

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြေနထိုင္တဲ့ေနရာဟာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရၾကီးေျမျပိဳသဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နီမ္ေဇာလ္၊ ေဇာလ္ပီး၊ ေကာလ္ဖန္း၊ ကိမ္းေညာင္း ေက်းရြာကေဒသခံေတြျဖစ္တယ္လို႕လဲ ဦးက်ဳံးနုန္းက ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရာခ်ေပး ထားတာမ်ိဳူမရွိခဲ့ဘူးလို႕ ခ်င္းျပည္နယ္လူမွဳေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္းေဒါက္တာဘေမာင္ကဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳး၀ိုင္းအထဲမွာ ခ်မေပးဖူးဘူး။ အမ်ားၾကီးေပါ့ေလ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲေနခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ မေပးဖူးဘဲနဲ႔ အခုဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ သစ္ေတာဧရိယာကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳပါဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။

မရွိေတာ့တဲ့ အစိုးရကို လက္ညိွးထိုးၿပီးေတာ့ ဟိုတုန္းကခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ေျပာတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဘြာလ္ပီးကြင္းေနရာမွာက်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေျခ(၃၆၀)ရွိေနျပီးအမွန္တကယ္ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၁၈၀ ခန္႔သာရွိေနၿပီး ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ လူေနထိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

အိမ္ေျခေတြကိုေျမကြက္ရိုက္ျပီးေရာင္းခ်ေနတဲ့လူေတြကိုလဲ ျပည္နယ္အစိုးရကေန အေရးယူခဲ့ျပီး လက္ရွိေနထိုင္သူ ေတြကို ေနရာကေနအျမန္ဆံုးထြက္ခြါသြားဖို႕ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကကေန ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံသတိေပးခဲ့တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း က်ဴးေက်ာ္ ဖယ္ရွားေရး သတိေပး

From : ဗြီအိုေအျမန္မာသတင္း႒ာန by : (ႏုိင္ကြန္းအိမ္)

Originally published at - http://burmese.voanews.com

Read More »

ဆရာ ဆရာမေတြ လစာတုိးမည္
အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ေတြမွာ သင္ၾကား ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို လစာ တိုးျမွင့္ ေပးဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္သန္းဦး က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာန ေလးခုရဲ့ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးေအာင္သန္းဦး က ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

"အေျခခံ ပညာမွာ ၀န္ထမ္း အင္အား ေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ဆရာ ဆရာမ ၀န္ထမ္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တိုးေပးဖို႔ လိုအပ္ လာမယ့္ ေငြေၾကး ပမာဏ အေတာ္ ႀကီးမား ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အတြက္ အစီအစဥ္ ေလးေတြ လုပ္ေန ပါၿပီ ရက္ကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ ေသးပါဘူး။ တုိးတာေတာ့ တိုးေပးဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပ လိုပါတယ္။"

ပညာေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ စက္မႈ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ေလးခုက ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရုပ္သံဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရွိမွာ ရုပ္သံလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ၅ ခု ခ်ထားေပးဖို႔ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနက ျမန္မာ့ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း လက္ေအာက္မွာရွိ တဲ့ ေဆး၀ါး စက္ရံုမွာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ မႈကို ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ ကို
ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ယူနစ္ တစ္သိန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသက ေဒသခံ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကုန္သည္ေတြ ကို ကုန္သြယ္ခြင့္ ပမာဏတုိးျမွင့္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊
ျပည္ပကို တင္ပို႔ဖို႔ ကန္႔သတ္ ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ၁၂ မ်ိဳးထဲက ပန္းႏွမ္းဆီ ၊ မုန္႔ညွင္းေစ့၊ မုန္႔ညွင္းဆီ၊ ေနၾကာေစ့၊ ေနၾကာဆီ ဆီၾကိတ္ဖတ္ အားလံုးနဲ႔ ပုဇြန္ဖြဲေတြကို
ေျဖေလွ်ာ့ တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ခဲ့ပါတယ္။

From : အာအက္ဖ္ေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news

Read More »

USDP ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာင္းလဲ
ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ညီလာခံ ကေန ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္
ေတြကို ေျပာင္းလဲ ေရြးခ်ယ္ လိုက္ပါတယ္။

ပါတီ ဥကၠဌ ဒု-ဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴး ေတြကို အသစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့တယ္လို႔ ပါတီေျပာခြင့္ ရသူ ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။

''ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ျဖစ္ပါတယ္ခ င္ဗ်၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးျမတ္ဟိန္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း ျဖစ္ပါတယ္ဗ်၊ အဓိက အဲ့ဒါပဲ၊ ဒီဘက္က ပါတီ ဌာနႀကီးႏွစ္ခုက ပါတီ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္္းေရး ဥကၠဌ ဦးခင္ရီ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပါတီ လုပ္ငန္း စိစစ္ေရးက ဦးစိုးႏုိင္ ျဖစ္ပါတယ္"

အရင္ ပါတီ ဥကၠဌ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေဌးဦးနဲ႔ ဦးစိုးသိန္း တို႔ အပါ အဝင္ ၉ ဦးတို႔ဟာ ပါတီဗဟို ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီေတြ အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ ယူၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ညီလာခံ အစည္းအေဝးမွာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၂၇၃ ဦးနဲ႔ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၃၈ ဦးတို႔ကို လည္း ေရြးခ်ယ္ ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မနက္ျဖန္မွာ က်င္းပမယ့္ ပါတီညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ ပါတီရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မူဝါဒေတြကို ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက ေၾကညာ ထားတဲ့ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလမွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ ခံသြားမယ္ လို႔လည္း
ေျပာပါတယ္။

From : အာအက္ဖ္ေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news

Read More »

ေမာ္လဒုိက္ႏိုင္ငံကို ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္က သဲေတြ စုတ္ေရာင္းမည္
တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး ၿမိတ္ခရိုင္ ပုေလာ ၿမိဳ႕နယ္ ပေလာက္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ျပင္ဘုႀကီး ေက်းရြာ အနီးက သဲေသာင္ျပင္ ကေန သဲေတြ စုပ္ထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်မယ့္ စီမံကိန္းကို ေဒသခံ ေတြက ကန္႔ကြက္ လိုက္ပါတယ္။

ေက်းရြာ အမ်ားစုဟာ အဲ့ဒီ သဲေသာင္ေတြ ေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္ ထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သဲေတြ စုပ္ယူမယ္ ဆိုရင္ ပင္လယ္ေရေတြေအာက္ ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ ၾကတာလို႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းက ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္ က ေျပာပါတယ္။

"သဲေတြစုပ္ယူသြားမယ္ဆုိရင္ ဒီကၽြန္းႀကီးက ေရေအာက္ကိုေရာက္သြားၿပီး ေပ်ာက္သြားႏုိင္တယ္ ။ ေနစရာကို ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီကၽြန္းဟာ သဲေသာင္ျပင္ေပၚမွာ တည္ထားတာ။ ဒီအနီးအနားက ရြာေတြကလည္း သဲေသာင္ျပင္ေပၚမွာ ပင္လယ္ကိုအမွီျပဳျပီး ေရာင္းခ်စားေသာက္ေနထိုင္ၾကတာပါ။

လက္ရွိ ေျမတုိက္စားတာ ေတာင္ျပိဳတာ၊ ကမ္းျပိဳတာ၊ ဒီေရေတာ ေပ်ာက္ဆံုးတာေတြ ျဖစ္ေနတာ။ သဲမစုပ္ဘဲနဲ႔ေတာင္ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေနတာ။ တကယ္လို႔သာ သဲေတြပါ သယ္ေဆာင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ အားလံုးေရေအာက္ေရာက္သြားမယ္"

သဲေတြသယ္ေဆာင္မယ့္ Salt International ကုမၸဏီလိမိတက္ တာ၀န္ခံက ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔မွာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဒသခံေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေက်းရြာေတြထဲကို ပင္လယ္ေရေတြ ဝင္မလာေအာင္ ေက်ာက္ေတြဆယ္ၿပီး ကာကြယ္ထားရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီသဲေတြ ႏုိင္ငံျခားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်မယ္ဆုိရင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံကေန ၃၀၀ ဘီလီယံအထိ ရႏုိင္မယ့္အေၾကာင္းေတြကို ကုမၸဏီက ရွင္းျပသြားတယ္လို႔လည္း ေျပာ ပါတယ္။

သဲထုတ္လုပ္ခြင့္ရရင္ တစ္ေန႔ကို သဲတန္ခ်ိန္ ၄ သိန္းနဲ႔ ၅ႏွစ္အထိ ထုတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္အထိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးဘူးလုိ႔လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးက ကုလားကၽြန္းမွာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က သဲထုတ္ယူၿပီး ႏုိင္ငံျခားကို ေရာင္းခ်ခဲ႔ တာေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းေျပာင္းလဲတာ၊ ငါးဖမ္းမရေတာ့တာ၊ သြားလာေရးခက္ခဲတာ၊ ကမ္းပါးၿပိဳတာေတြ ရွိခဲ့တဲ႔အတြက္ အလားတူအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

From : အာအက္ဖ္ေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news

Read More »

ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ေရြးခ်ယ္ပဲြ ပါတီေတြ ကန္႔ကြက္
၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖို႔ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ မရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၇၀ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၅ ဦး တက္ေရာက္ဖို႔ အတြက္ ဒီကေန႔ ေရြးခ်ယ္ပဲြ က်င္းပရာမွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းက NRPC ရံုးမွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၇၀ ကိုယ္စား တက္ေရာက္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ေရြးခ်ယ္ပဲြမွာ ပါတီေတြက ကန္႔ကြက္ လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီ FUP ဥကၠဌ ဦးေစာသန္းျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီကို တစ္ျခား အစု အေ၀း ျဖစ္တဲ့ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူ အစုအဖြဲ႔မွာ ထည့္တယ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီကို လံုးဝ ႏွိမ္ခ် လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ညီလာခံကို ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကို ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႔မွာ မဟုတ္ဘဲ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူ အစု အဖြဲ႔မွာ ၅ ေယာက္ပဲ ပါ၀င္ ရမယ္ ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီမူကို ကန္႔ကြက္ တာပါ"

ဒီေန႔ NRPC ရံုးမွာ က်င္းပတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးေရြးခ်ယ္ ပဲြကို ပါတီ ၃၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားျပဳသူေတြ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး အားလံုးက ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ၿပီး ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

From : အာအက္ဖ္ေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news

Read More »