သတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

28 July, 2014

Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) Free Download

Bookmark and Share [ ]


Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) | 6.19 MB

Uninstall Tool – Unique And Powerful Uninstaller. Make your Computer Work Faster Now by using Uninstall Tool! It’s a fast, secure and convenient way to remove unneeded applications and system components. Great, powerful and reliable alternative to standard Windows Add/Remove program. The program has lots of features and options mising in Microsoft’s applet. Uninstall Tool works with LIGHTNING SPEED and COMPLETELY removes any program from your computer.

Main:
- Revised and improved User Interface (including new icons)
- Secondary toolbar with addional functions (can be hidden)
- Adjustable positions of toolbars (top/bottom/side)
- Simplified and more convenient use of task panel (in the left of Uninstaller and Startup managers), added keyboard navigation for task panel controls
- Automatic check for updates (optional) and new version dialog with ‘what’s new’ list
- Improved preferences dialog
- New HTML report (both for Uninstaller and Startup manager)
- Running different Windows Tools (Tools menu)
- Program preferences are always saved to the ‘preferences.xml’ file (located in CSIDL_APPDATA\CrystalIdea Software\Uninstall Tool)
- 90% of program code is rewritten/reviewed/optimized
- Improved program stability

Uninstaller:
- Uninstall Wizard: faster scanning
- Uninstall Wizard: detection of running processes among found traces; termination on request
- Better program listing, better icon detection
- Ability to force stop uninstall processes (when third-party uninstaller is freezed)
- Show recent items in the secondary toolbar (not in status bar) with grouping items (Apps/System/Hidden) in a popup menu
- Improved cache algorithms
- Improved search filter usage
- List view with small icons looks better now
- Google for program name (Ctrl+G) and its publisher (see ‘Action’ menu)
- Uninstaller cache is now saved to ‘CachedData.dat’ file (located in CSIDL_APPDATA\CrystalIdea Software\Uninstall Tool). One can manually refresh the cache by simply pressing the Refresh button in the toolbar (F5)

Startup:
 • - Multiple items selection
 • - Company column to display item’s publisher/author
 • - Google for program name (Ctrl+G), .exe name and publisher (see ‘Action’ menu)
 • - Better way of handling situation when there’re no items in the list

Home Page – http://www.crystalidea.com/

Downlaod link: Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) ( 6.19 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) Free Download

Bookmark and Share [ ] [ ]


iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) | 337.49 MB

Brand new iSpring Suite combines professional products that enable you to quickly create highly engaging, interactive e-Learning courses based on PowerPoint. iSpring Suite is a combination of iSpring Pro, iSpring QuizMaker and iSpring Kinetics, all tightly integrated to work effectively within PowerPoint. iSpring Pro provides the opportunity to create PowerPoint-based courses with synchronized audio and video narrations, content protection and customizable players. Adding graded quizzes and surveys to presentations is made possible by iSpring QuizMaker. The ‘Interaction’ button on the ribbon brings out iSpring Kinetics, a handy tool for creating attention-grabbing interactions.

iSpring Suite Components
iSpring Suite combines the newest versions of high-end iSpring products for streamlined e-Learning authoring:

iSpring Pro
Go beyond PowerPoint authoring capabilities, creating secure, audio- and video-enhanced e-Learning courses.
iSpring Quizmaker
Reinforce e-Learning with graded exams, tests as well as non-graded quizzes and surveys to stimulate knowledge retention.
iSpring Kinetics
Easily transform a self-pacing course into an interactive experience by arranging course material in an unusual engaging form.

Increase productivity
iSpring products are incredibly easy-to-learn and easy-to-use. With iSpring you have more time to focus on the quality of the content. Based on the familiar Microsoft PowerPoint environment, iSpring authoring tools make the creation of sophisticated engaging e-Learning courses easy. Thus, iSpring gives you the facility to enrich existing PowerPoint presentations and develop new courses quickly.

Stay on technology forefront
Focused on constant development, iSpring is committed to providing new ways to enhance e-Learning and make authoring easier. iSpring offers unique authoring features like presentation protection and synchronization of video narrations. Its unique AccuPoint™ technology gives you maximum power and flexibility of using PowerPoint, keeping its visual effects accurately in Flash format.

Maximize your e-Learning software investments
iSpring Suite provides an outstanding price/quality ratio appearing to be even more affordable than its component products purchased separately. iSpring Suite is the optimal solution for increasing productivity and reducing the cost and development cycle of your e-Learning content.

Handy yet advanced, iSpring Suite meets the requirements of both professionals and those who are new to e-Learning authoring.

Home page: www.ispringsolutions.com

Downlaod link: iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) ( 337.49 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Salfeld Child Control 2014 14.622 Full Version free Download

Bookmark and Share [ ] [ ]


Salfeld Child Control 2014 14.622 | 24.23 MB

Computers are the place for children. This is the place where they can sharpen their agility as well as their abilities. They can learn and make new friends. What’s more, the Internet provides information for homework assignments. So far, so good. But they also need to be protected from the computer—for one thing, so that they don’t lose their sense of time and forget to go out and play with their friends once in a while, and for another, because of the dangers lurking on the Web.

Give children an “allowance” of time

Child Control keeps track of the time your kids spend in front of the computer. Once their time is up, the computer automatically shuts down and won’t start up again—something any kid can understand. Our experience has shown that Child Control verdict is accepted without arguments—there is no debate and no discussion. Another way of looking at it: “Child Control gives your kids back time that they are then free to spend in other ways.”

Safety on the Internet

It isn’t always easy to watch your young ones’ every move on the computer—and it’s even harder to follow what they’re doing on the Internet. Child Control can also help you here, by automatically shutting the door on their Internet connection once their allotted time is used up. Parents can easily regulate how many hours a day each child can spend on the Internet, and even

The Dark Side of the Internet

Sure, you can find any number of sites that are useful for learning, reference, and games. Then there are the other ones that are clearly inappropriate for children and teens. Some parents also worry about their children ending up on one of these sites by accident, or as the result of a dare. These fears can be quickly put to rest by Child Control, which has already made a name for itself in Internet monitoring.

Control Internet access using filters

Child Control lets you activate filters to block all websites oriented toward violence or sex. You can also filter out specific words that may appear on various websites. Alternatively, you can limit access to only the websites that you specify. In that case, your kids will only be able to access these sites, and all others will be off-limits. In the current version, parents can also limit their kids’ stay on certain sites to a specified time, so that eventually they will have to put their online games away and get back to their homework.

Home Page – http://www.salfeld.com/software/parentalcontrol/index.html

Downlaod link: Salfeld Child Control 2014 14.622 ( 24.23 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Free Download Nsasoft SpotAuditor 4.9.5 Full Version

Bookmark and Share [ ] [ ]


Nsasoft SpotAuditor 4.9.5 | 4.17 MB

SpotAuditor is a Windows utility that offers comprehensive solution for recovering passwords and other critical business information saved in computers.

SpotAuditor recovers Internet Explorer, Firefox, Opera, Outlook Express, MSN messenger, Windows Live Messenger, Windows Messenger, RDP, ICQ, VNC, Dial up, RAS, VPN, Trillian, Miranda IM, &RQ, Camfrog Video Chat, Easy Web Cam, WinProxy, Total Commander (Windows Commander), Far ftp client, WS_FTP, CuteFTP, File Zilla, FlashFXP ftp client, SecureFX ftp client, WebDrive ftp, FTP Voyager, CoreFTP, CoffeeCup Direct FTP, AutoFTP, FTP Control, FTP Navigator, 32bit FTP passwords and reveals IE Auto Complete Fields saved passwords, recovers passwords stored behind the asterisks .

The program also explores Visited URLs, Installed Programs and Start Run Programs on a local machine or remote computers.

Home Page – www.nsauditor.com

Downlaod Nsasoft SpotAuditor 4.9.5 ( 4.17 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

priPrinter Professional 6.1.1.2307 Beta Latest full Version Free Download

Bookmark and Share [ ]


priPrinter Professional 6.1.1.2307 Beta | 4.43 MB

priPrinter is a printer driver that allows you to manipulate printer output before it is printed. priPrinter is installed and selected in the same way as other printer drivers.

After printing it automatically displays print preview where you can preview your printings, change layout, reposition pages, crop them and many more.

After that you print it to the real printer or save your document for later using. With priPrinter you always will be sure how your printings will look.

You may measure items on the paper, define margins and pages layout. There is no need to print again and again trying to achieve desired placement.

Features:
• Provides every feature you need to make your print easy and simple.
• Preview your printing in many ways. Explore content of your jobs.
• Print to images. You may save your prints to various image formats.
• Booklet and posters.
• Duplex printing.
• Measurements.
• Print themes
• Loupe tool.
• Margins and gutters. Change margins and gutters with mouse click and drag.
• Crop and Cut. Remove blank space and redundant information.
• Undo/Redo
• Small and fast.
• Save jobs to file.
• Tray control

OS: Windows 2000/XP/Vista/7
Home Page: www.priprinter.com

Download priPrinter Professional 6.1.1.2307 Beta ( 4.43 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Face Off Max 3.6.3.8 Full Version Free download

Bookmark and Share [ ]


Face Off Max 3.6.3.8 | 25.33 MB

Face Off Max – Make fun photo by putting your face on another body using any photo or template. Haven’t you ever wondered how you would look if you had another body? Wouldn’t it be great to see your face in a celebrity group or on a magazine cover? Now Face Off Max enables you to embarrass your coworkers, make yourself look cool and make your friends look like dweebs all with a few clicks of the mouse. Our amazingly simple and easy interface, step-by-step instruction and hundreds of fantastic templates allow anyone to be a professional artist.

Key Features

• Easy to Use
Amazingly simple and easy interface allows anyone to be an artist.

• Real Skin Blending
Make headswaps look better than other photo editors.

• Fantastic Template
Hundreds of cool templates designed by professional artists.

• Easy to Share
Perfect for Email, myspace, facebook, ecards, fakes, jokes and many more!

Home Page - http://www.faceoffmax.com/

Downlaod link: Face Off Max 3.6.3.8 ( 25.33 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

HyperSnap 7.29.02 Datecode 27.07.2014 Latest Version Free Download

Bookmark and Share [ ]


HyperSnap 7.29.02 Datecode 27.07.2014 | 17.86 MB

HyperSnap
is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen, and text capture (TextSnap™) from places where normal text copy is not possible. HyperSnap combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility – wrapped into one easy-to-use tool! It’s perfect for capturing images that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more. Use HyperSnap to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen. HyperSnap is versatile and extremely easy-to-use. You can quickly customize menus and toolbars to fit your needs. Assign your own keyboard shortcuts, create instant toolbars, and even control HyperSnap with voice commands!

Top Features:
· TextSnap feature to capture editable text from almost anywhere on the screen. Can also capture tab-delimited data for easy paste into MS Excel.
· New & powerful image capture, editing, annotation and manipulation tools.
· Snags also those difficult-to-grab screens from DirectX and Glide games.
· Image stamps, frames, drop shadow, free-hand capture, FTP server uploads, more!
· Automatic color substitution!
· Non-rectangular window capture!
· Button Capture – perfect for professional technical writers who need to snap and document dozens of buttons!
· Auto-scrolls and concurrently captures long web pages and other. documents, enabling it to grab more than is visible on the screen.
· Tightly integrates with the MS Windows clipboard to automate repetitive tasks – will even automatically PASTE capture images where needed!
· Automatically saves your captures to graphics files.
· Doubles as effective image viewer, format converter (over 20 image formats supported).
· Fully customizable user interface. Rearrange menus and toolbars any way you want, assign any keyboard shortcuts you like, tear off menus to create instant toolbars, even control HyperSnap with voice commands!
· Extended Window Capture function when running on Windows XP? . Resizes a window to be much bigger than the screen before the capture – in one quick step, no auto-scrolling!

Home Page :
http://www.hyperionics.com/

Download HyperSnap 7.29.02 Datecode 27.07.2014 ( 17.86 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ ေ႐ွ့ေဆာင္ ဂ်ာနယ္

Bookmark and Share [ ]


ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Leader Journal Vol 2 No 31

ဂ်ာနယ္ယူရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

The Leader Journal မွ ကူးယူ မွ်ေဝသည္။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Voice Journal

Bookmark and Share [ ]


ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Voice Journal Vol 10 No 28

ဂ်ာနယ္ယူရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

The Voice Journal မွ ကူးယူ မွ်ေဝသည္။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ Weekly Eleven Journal

Bookmark and Share [ ]


ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ Weekly Eleven Journal Vol 9 No 41

ဂ်ာနယ္ယူရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

Weekly Eleven Journal မွ ကူးယူ မွ်ေဝသည္။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ လွ်ပ္တပ်က္ ဂ်ာနယ္

Bookmark and Share [ ]


ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ Snap Shot Journal Vol 4 No 91

ဂ်ာနယ္ယူရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

Snap Shot Journal မွ ကူးယူ မွ်ေဝသည္။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။