နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Wednesday, January 22, 2014

Atomic Alarm Clock 6.25 (x86/x64)Atomic Alarm Clock 6.25 (x86/x64) | 14.30 MB

Alert yourself about important events with different alarms and replace your computer tray clock using different skins. Computer Alarm Clock that will play any MP3 file. It can also run a program, log off, reboot, shut down, or turn off. Atomic Alarm Clock is also an atomic-time synchronizer and advanced replacement for Windows tray clock. Over 130 skins are included in the distribution. It is supported by Longhorn clock style. This program includes multilingual interface support! This computer alarm clock is built into your personal PC and completely customizable.

Features:

· Fully automated PC usage/Project tracking software that surveys the time spent on the PC. WorkTime gathers statistics about projects you work on.

· Time tracking is the process of recording the time that you or employees work on various projects or tasks for your customers, your company, or yourself.

· Employee Project Clock is a employee time recording system. If your company must keep track of several employees’ time entry on one or more workstations, this time clock software is just for you.

· Clock Tray Skins – Advanced replacement for standard Windows tray desktop clock. See the time, day, and date in different skins. Over 60 skins are included in the distribution.

· Shows current time and date in another time zone, next to your computer desktop clock.

· Speaks the time, enhances taskbar desktop clock

??: Windows XP/Vista/7

Download Atomic Alarm Clock 6.25 (x86/x64) ( 14.30 MB )

tusfiles

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja

No comments:

smy909@gmail.com