နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Wednesday, December 14, 2016

World Assembly for Women (WAW!)2016” ညီလာခံမွ ေဒၚစု၏ ဗီြဒီယို မိန္႔ခြန္း
World Assembly for Women (WAW!)2016” ညီလာခံသို႔ နုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၊ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး မွ ဗီြဒီယို မိန္႔ခြန္းေပးပို႔

ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇို အာေဘးမွ ၾကီးမွဴး၍ တိုက်ိဳျုမိဳ႕တြင္ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပလ်က္ ရွိသည့္ “World Assembly for Women(WAW!) 2016”ညီလာခံ သို႔ နုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ၊ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွ ဗီြဒီယို မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါညီလာခံအား ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ပါ၀င္မွု အခန္း က႑ျမွင့္တင္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးမွ ဦးေဆာင္ၾကီးမွဴး၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

အဆိုပါဗီြဒီယိုမိန္႕ခြန္းတြင္ နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၁၉၉၅ခုနွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑အတြက္ အေရးပါသည့္ Beijing Platform for Action အားခ်မွတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑မွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း နွင့္ ပညာေရးနွင့္အလုပ္အကိုင္က႑မ်ားတြင္ ရရွိေနသည့္တိုးတက္မႈမ်ားအား အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုးတက္မွုမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေလ့အထ ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမွု၊ အလုပ္ခ်ိန္ပိုမို လုပ္ကိုင္ရမႈ ၊ ၀င္ေငြမရသည့္ အိမ္ေထာင္မႈ အလုပ္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏လုပ္အားကို အသိအမွတ္ျပဳမခံရမႈ ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမွဳ နည္းပါးေနမႈနွင့္ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ညီမ်ွစြာ ရယူသံုးစြဲနုိင္နိုင္ျခင္းမရွိမႈစသည့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားရွိ ေနေသးေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က႑ျမွင့္တင္နုိင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ သမာရိုးက်အေတြး အေခၚမ်ားမွ ခြဲထြက္ျပီး ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေဖြရန္လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း အားေပး တိုက္တြန္းထားပါသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးက လူမႈအသိုက္ အ၀န္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မွုျမွင့္တင္ရန္ ‘a society where women shine” ဟူေသာ အေတြးအေခၚကို မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွဦးစီးကာ WAW ညီလာခံကို နွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၊ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၏ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းအား မွတ္တမ္း တင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


From : Ministry of Foreign Affairs Myanmar

Originally published at - https://www.facebook.com/mofamyanmar/videos/612495792284053/

No comments:

smy909@gmail.com