နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Tuesday, June 27, 2017

ပိႏၷဲပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း
ပိႏၷဲပင္ရဲ႕ မူရင္း ေဒသ ကေတာ့ အိႏၵိယ နိုင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိႏၷဲပင္ကုိ အၾကမ္း အားျဖင့္ အိမ္မာနဲ႔ အိမ္ေပ်ာ႔ဆုိ ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

စုိစြတ္တဲ့ အရပ္ ေဒသေတြ မွာေရာ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ေဒသေတြ မွာေရာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ ပါတယ္။

မုိးမ်ားျခင္း မုိးနည္းျခင္း ေတြကုိ ခံႏုိင္ေပမယ့္ ေရ၀ပ္တဲ့ ဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ အေစ့က ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေစ ကုိင္းကူး ကုိင္းဆက္ ျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ စုိက္ပ်ဳိး နိုင္ပါတယ္။

အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ၿပီးမွ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ သလုိ စုိက္ခင္းမွာလဲ တုိက္ရုိက္အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ့ သုံးေပပတ္လည္က်င္း ေတြတူးၿပီး က်င္းထဲကုိ ႏြားေျခး၊ ေျမေဆြး စတာေတြကုိထည့္ၿပီး ေျမျပန္ဖုံးကာ တစ္လခန္႔ နပ္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္းတက်င္းနဲ႔ တက်င္းကုိေတာ့ ေပ ၃၀ ခန္႔ခြာၿပီး ႀတိဂံပုံစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိး မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသီး သီးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ႏွစ္အတြင္း မွာအသီးသီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နည္းနဲ႔ ကုိင္းကူး ကုိင္းဆက္ အပင္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည္႔ ရေအာင္ပါ။

ပိႏၷဲပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၁)


ပိႏၷဲပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၂)ပိႏၷဲပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၃)
From: Mizzima

Original link - http://mizzimaburmese.com/article/28325

No comments:

smy909@gmail.com