နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, August 25, 2017

စံ – ဇာဏီဘိုုရဲ့ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္
မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ေခါင္း ေအးေအးႏွင့္ အရာရာ အေပၚ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ေပၚေပါက္ ေနသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ အဆိုးဘက္သို႔ ဦး တည္ ေနသည္။ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေခတၱ ခြာ၍ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ အရာရာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တစ္ပိုင္း တစ္စျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးက ေဝဖန္သည္မ်ား အေပၚအေလး အနက္ထား၍ လုပ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားရပ္တန္႔က အက်ိဳးမဲ့႐ံုသာရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ေဆးဝါးအလွဴဒါနျပဳပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

မိသားစုက်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းအလုပ္ႏွစ္မ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနမည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ အလုပ္ကိစၥေဆာင္ရြက္က အလံုးစံုအဆင္ေျပမည္။ အလိုက္မသိသည့္ ဧည့္သည္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္မ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အစာအိမ္ဝမ္းဗိုက္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အမႈအခင္းမ်ား လိုက္လံကူညီေျဖရွင္းရမည္။

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီးစံုပဲကုလားဟင္း ဒါနျပဳပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ၿပီးမွ အလံုးစံုအဆင္ေျပသြားမည္။ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအားအက်ယ္မခ်ဲ႕ပါႏွင့္။ စိတ္ေဒါသႏွင့္မာနေၾကာင့္ မလိုအပ္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႐ုတ္ျခည္းႀကံဳ၍ ႐ုတ္ျခည္းပေပ်ာက္သြားမည္။ အခက္အခဲႀကံဳၿပီးမွ လိုရာျပည့္စံုမည္။ မိသားစုအတြင္း အဓိပၺာယ္မရွိဆူပူညည္းညဴေနသူ တစ္ဦးေၾကာင့္ အိမ္တြင္လာဘ္ပြင့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ေရခ်ိဳးခြက္မ်ား အသစ္လဲလွယ္သံုးစြဲပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲခရီးကိစၥႀကံဳမည္။ လံုးဝမလုပ္ေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ထားသည့္အရာမ်ား ျဖစ္လာမည္။ အရာရာတလြဲတေခ်ာ္ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေနမည္။ လိုခ်င္သည္ဟု ေျပာလွ်င္မရ။ မလိုခ်င္ဟုေျပာလွ်င္ရမည္။ လုပ္လိုသည့္ ျဖစ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားကိုစိတ္တြင္ လိုလားလင့္ကစားႏႈတ္မွ မလိုလားဟုေျပာကအဆင္ေျပတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိတတ္သည္။

ယၾတာ ။  ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ဘုရားလွဴပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အလြန္ေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာမ်ားႀကံဳမည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစုတြင္စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား လက္ခံရမည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားအေပၚအႏိုင္ယူလႊမ္းမိုး ႏိုင္မည္။ မိမိအေပၚဒုကၡေပးေသာသူမ်ား တစ္စတစ္စေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ဆြဲခင္း၊ ေတြေဝျခင္းမရွိသင့္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ားစြန္႔ပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ နားေနမည္ဟု ႀကံခါမွအလုပ္ပို၍ ႐ႈပ္ေသာအေနအထားရွိသည္။ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအခါတိုင္းထက္ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ေနရမည္။ အမ်ားႏွင့္အတူျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရပ္ေဝး လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္၍အက်ိဳးေကာင္းရမည္။ မိမိအေပၚအေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာသူမ်ားေဘးမွ ကင္းလြတ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ယပ္ေတာင္ေဟာင္းမ်ားစြန္႔ပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အရာရာ သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ မိမိအေပၚတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ၾကားမွ ဘဝကိုျဖတ္သန္းရမည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လင့္ကစား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းရွိၿပီး အဆင္ေျပမည္။ ဤကာလအတြင္းအတိတ္မွ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ ေပၚေပါက္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ႕တတ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သစ္သီးသံုးမ်ိဳး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အဘက္ဘက္မွ ေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ အညံ့အဆိုးမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုုင္မည္။ ထူးျခားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ စနစ္တက်စိတ္ကူး ထားၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္း မ်ားေလွ်ာ့ပါ။ အကူအညီေကာင္းမ်ားေပးသည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ ကတိစကားမ်ားရရွိမည္။ ေရွ႕အလားအလာအထူးေကာင္းၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဆန္အလွဴဒါနျပဳပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ဆံုး႐ံႈးထားသည္မ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ားကိုျပန္လည္ရယူႏိုင္သည္။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္။ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္ သစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ အႀကံတူမ်ားမွလိုက္လံ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးမႈႀကံဳမည္။ ရန္အလံုးစံုမွကင္းေဝးလြတ္ ေျမာက္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေပါင္မုန္႔ေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အဘက္ဘက္မွ ကံေကာင္းျခင္း၊ အလိုရွိရာျပည့္စံုျခင္းရွိမည္။ ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ အလြယ္တကူရသည္၊ ျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိ။ စိတ္ပင္ပန္းခံၿပီးမွ လိုရာျပည့္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသည္မ်ားမွ အႏိုင္ရမည္။ ဇြဲၾကီးျခင္း၊ မျဖစ္မေနလုပ္တတ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းမွ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းရရွိမည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ေစ အစပိုင္းအလြန္ခက္ခဲတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ဒန္းညြန္႔ခုနစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အရာရာသတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ အရွိန္ျမင့္စြာေဆာင္ရြက္ရင္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳရျခင္း ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါး ကိစၥအတြက္ ဓားစာခံသဖြယ္စိတ္႐ႈပ္ရမည္။ အမ်ား ကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံၿပီး လူမုန္းမ်ားေသာအလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထမင္းေပါင္း ဒါနျပဳပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

ရန္အတိုက္အခံ မ်ားမည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအႀကံအစည္ ပ်က္တတ္သည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲအား ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းပါ။ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိသင့္ပါ။ ေငြေၾကးကံ၊ အလုပ္ကံမ်ားအထူးေကာင္း သည္။ သူတစ္ပါးကိုယံုၿပီး လႊဲအပ္ျခင္းထက္ အရာရာကိုယ္တိုင္လုပ္ပါ။ အမည္အတြင္း အ၊ဥ၊ဩ၊သ၊ဟ ပါသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပန္းအျဖဴေရာင္ငါးပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com


1 comment:

  1. မဂၤလာပါဆရာ ဆရာဘေလာ့ေခါင္းစဥ္လိုမ်ိဳး ေနာက္ခံအေရာင္ေလးနဲ့ ေအာက္ကစာလံုးအေသးအၾကီးေျပာင္းတဲ့ဟာ လုပ္နည္းေလး မွ်ေ၀ေပးပါအံုး အရမ္းႀကိဳက္လို့ပါ ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာ အဲ့ပံုစံမရလို့ပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    ReplyDelete

smy909@gmail.com