နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label စီးပြာေရး. Show all posts
Showing posts with label စီးပြာေရး. Show all posts

Tuesday, October 17, 2017

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၆၀၄ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၀၀၅ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၁၃ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၆ ဒသမ ၆၈ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၀၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၂၂ ဒသမ ၅၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၁ ဒသမ ၁၆ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၃၇၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၃၇၂၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၉၃ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/234027

Read More »

Thursday, July 13, 2017

ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၆ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၅၈ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၉၁ ဒသမ ၆၂ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၀၆ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၁ ဒသမ ၂၄ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္း ဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၁၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၂၃ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၅၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၈၉၅၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို၁၂၂၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/217679

Read More »

Wednesday, July 05, 2017

ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၄၆ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၅ ဒသမ ၇၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၀၅ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၀ ဒသမ ၂၇ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၆ ဒသမ ၉၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၀၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၃၉၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၈၉၄၁၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၂၇ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/216197

Read More »

Tuesday, July 04, 2017

ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၄၉ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၅ ဒသမ ၇၄ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၀၃ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၀ ဒသမ ၂၇ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၁၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၆ ဒသမ ၈၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၀၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၈၉၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၈၈၉၃၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၂၃ ဒသမ ၁၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/216019

Read More »

Wednesday, June 28, 2017

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၄၃ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၁ ဒသမ ၈၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၁၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၈ ဒသမ ၇၈ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၅၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၀၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၈၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၈၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၂ ဒသမ ၂၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/214923

Read More »

Monday, June 26, 2017

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၁ ဒသမ ၂၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၂ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၀၇ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၄၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၉၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၉၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၄ ဒသမ ၁၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/214495

Read More »

Sunday, June 25, 2017

ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း ၁၂၀၀ ျမန္မာကို ေပးမည္
ေရွ႕ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုရဲ႕ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ကေန အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း တေထာင့္ႏွစ္ရာ ဘ႑ာေရး အကူအညီ ေပးသြားမယ့္ အျပင္ နည္းပညာ အကူ အညီနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အၾကံဉာဏ္ ေတြလည္း ေပး သြားမယ့္ အေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ေက်းလက္ ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အာဟာရ ျပည့္၀ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ တိုးျမင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔၊ အေျခခံ အေဆာက္ အအံု ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အကူ အညီနဲ႔ တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္တာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ သေဘာတူ ခဲ့ၾကတာပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ကစလို႔ ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ျပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ တာေတြလို႔ အေျခ ခံ အေဆာက္ အအံုေတြ ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ ေတြ႔ရတဲ့ အတြက္လည္း အခုလို ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ကူညီမွာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻတလႊားက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ျပည္သူအားလံုး မွ်ေ၀ခံစားႏုိ္င္ေရးအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အကူအညီေတြေပးေနတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုကိုေတာ့ အဖြဲ႔ငါးဖြဲ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။

အစိုးရေတြအတြက္ ဘ႑ာေရးနဲ႔ နည္းပညာအကူအညီ ေတြ ေပးေနတဲ့ IBRD နဲ႔ IDA အဖြဲ႔၊ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ အကူအညီေပးတဲ့ IFC နဲ႔ MIGA အဖြဲ႔ အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ အျငင္း ပြားမႈ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ICSID အဖြဲ႔ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။From : ဗြီအိုေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - burmese.voanews.com

Read More »

Friday, June 23, 2017

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၉ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၀ ဒသမ ၂၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၃ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၄၂ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၈၃ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၀၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၀၄၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၁ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/214035

Read More »

Thursday, June 22, 2017

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၈ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၃ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၃ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၈၈ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၆၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၀၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၀၃၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၂ ဒသမ ၂၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/213864

Read More »

Wednesday, June 21, 2017

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၈ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၃ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၃ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၈၈ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၆၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၈၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၉၁၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၄၆ ဒသမ ၇၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/213675

Read More »

Tuesday, June 20, 2017

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၉ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၂ ဒသမ ၂၇ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၈၇ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၂၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၃ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၈၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၉၉၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၄၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/213429

Read More »

Monday, June 19, 2017

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၃ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၄ ဒသမ ၂၇ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၅ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၈၄ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၅၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၀ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၉၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၉၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၂ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/213222

Read More »

Friday, June 16, 2017

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၃ ဒသမ ၈၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၇ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၉၂ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၄၄ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၉၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၀၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၇၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၇၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၃ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212756

Read More »

Thursday, June 15, 2017

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၉ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၄၀ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၀ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၄၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၂၀ ဒသမ ၀၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၂၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၂၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၆၄ ဒသမ ၆၈ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212580

Read More »

Wednesday, June 14, 2017

ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၈ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၂ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၂ ဒသမ ၈၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၃၄ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၇၃ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၈ ဒသမ ၅၉ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၀၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၂၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၂၉၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၆၉ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212307

Read More »

Tuesday, June 13, 2017

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၇ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၉ ဒသမ ၀၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၃၂ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၃၂ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၁၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၅၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၇၅ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၀၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၀၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၆၆ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212167

Read More »

Monday, June 12, 2017

စင္ကာပူႏုိင္ငံက ဇိမ္ခံ ကားေရာင္းစက္
စင္ကာပူ နိုင္ငံမွာ ဇိမ္ခံ အလွ ကားေတြ ေရာင္းတဲ့ စက္ကို ၿပီးခဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါတယ္။

စင္ကာပူ နိုင္ငံက စီးၿပီးသား ကားေတြ ဝယ္ေရာင္း လုပ္သူ ဂယ္ရီေဟာင္းက ၁၅ ထပ္ရွိၿပီး လွပတဲ့ ဇိမ္ခံကား ေရာင္းစက္ တခုကို ဖန္တီး လိုက္ပါတယ္။

ေပ ၁၅၀ ေက်ာ္ျမင့္ၿပီး မွန္နဲ႔ ကားထားတဲ့ အဲဒီ အေဆာက္ အအံုဟာ ကားအစီးေရ ၆၀ ကို တစ္ခါတည္း ျပသ ထားႏိုင္တာေၾကာင့္ ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး ဇိမ္ခံ ကားေရာင္းစက္ ျဖစ္လာ ပါတယ္။

ကားဝယ္မယ့္သူေတြက ေျမညီထပ္က touchscreen နဲ႔ ေမာ္နီတာကေန ကားေတြကို ၾကည့္႐ႈေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔ ေရြးလိုက္တဲ့ ကားကို သူတို႔ဆီ ၂ မိနစ္ အတြင္း အေရာက္ ပို႔ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေအာ္တိုဘန္ ကားေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီရဲ႕ ဂ်နရယ္ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သူ ေဟာင္းက ေျမေနရာ ရွားပါးတဲ့ ကြၽန္းႏိုင္ငံမွာ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းေျမေနရာကို ဝယ္ယူ ၿပီးေနာက္မွာ အခုလို အႀကံ ရလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ က ကားအစီးေရ ၆၀ ကေန ၈၀ အထိ ျပထားဖို႔ လိုတာ ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုး ၁၅ ထပ္ အေဆာက္အအံုတခု ေဆာက္ၿပီး ျပထားဖို႔ အႀကံရတာပဲ” လို႔ ေဟာင္းက ေျပာပါတယ္။

အေရာင္းျပခန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး လွပ ဆန္းသစ္တဲ့ အေရာင္းျပခန္း ပံုစံက သူတို႔ရဲ႕ အေရာင္းကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာေစ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဟာင္းက “နဂိုကတည္းက လွၿပီးသား ကားေတြကို မီးေတြနဲ႔အလွဆင္၊ ဆံုလည္စားပြဲေပၚ တင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုေတြ ျပလိုက္ေတာ့ ေစ်းဝယ္သူေတြ ပိုစိတ္ဝင္စား လာၾကတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။From : ဒီဗြီဘီ by ရဲျမင့္ေက်ာ္

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212013


Read More »

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၁၈ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၈ ဒသမ ၉၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၉ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၃၂ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၁၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၇၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၇၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၈၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၈၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၆၇ ဒသမ ၂၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/212004

Read More »

Friday, June 09, 2017

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၅ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၀ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၃၂ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၄၀ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၁၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၈၁ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၇၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၈၆၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၀၈၈၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၇၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/211381

Read More »

Thursday, June 08, 2017

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၂၄ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၄ ဒသမ ၄၄ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၃၂ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၁၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၅၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၇၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၀၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၁၀၉၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၈၄ ဒသမ ၃၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/211158

Read More »