နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label စီးပြာေရး. Show all posts
Showing posts with label စီးပြာေရး. Show all posts

Wednesday, March 29, 2017

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၇၂ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၅ ဒသမ ၁၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၈ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၅၀ ဒသမ ၅၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၂၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၉၀၂၉၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၄၈ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/198217

Read More »

Tuesday, March 28, 2017

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၇၉ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၆ ဒသမ ၈၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၈ ဒသမ ၃၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၅၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၄၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၉၀၄၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၅၄ ဒသမ ၀၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/197973

Read More »

Tuesday, March 21, 2017

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၆၅ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၅ ဒသမ ၀၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၇ ဒသမ ၈၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၂၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၅၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၆၁၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၂၈ ဒသမ ၄၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/196411

Read More »

Monday, March 20, 2017

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၆၄ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၂ ဒသမ ၄၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၉ ဒသမ ၁၃ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၇၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၈၁၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၃၃ ဒသမ ၉၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/196180

Read More »

Friday, March 17, 2017

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၆၆ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၁ ဒသမ ၂၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၉၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၈၃၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၈၄၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၂၆ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195652

Read More »

Thursday, March 16, 2017

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၆၂ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၁ ဒသမ ၁၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၇ ဒသမ ၂၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၈၁ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၀၆၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၀၈၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၂၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195455

Read More »

Wednesday, March 15, 2017

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၄ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၂ ဒသမ ၁၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၆ ဒသမ ၂၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၅၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၈၂၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၈၂၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၀၁ ဒသမ ၃၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195161

Read More »

Friday, March 10, 2017

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၄၂ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၈ ဒသမ ၅၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၅ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၄၅ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၈၁၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၈၁၃၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၁၉၈ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/193974

Read More »

Thursday, March 09, 2017

လက္ဖက္ကို စီမံကိန္းသီးႏွံအျဖစ္ သတ္မွတ္ကူညီရန္ ေတာင္သူမ်ား ေတာင္းဆို
လက္ဖက္ကို စီမံကိန္း သီးႏွံအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကး အကူ အညီေတြ ေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆို သြားမယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္က လက္ဖက္စိုက္
ေတာင္သူ ေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို ေတာင္းဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခု မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တႏိုင္ငံလံုးက လက္ဖက္ေတာင္သူေတြ၊ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မွာ လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ထိပ္သီးညီလာခံတရပ္ကို က်င္းပသြားမယ္လို႔ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ႏုက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ရြာငံေဒသမွာ ဘိန္းအစားထိုးအေနနဲ႔ လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးလိုတဲ့ ေက်းရြာေတြကို အထြက္တိုးေစမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ေတြကိုလည္း အသင္းကေန သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

သတင္း – AMIA

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/193761

Read More »

Tuesday, March 07, 2017

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၇ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၁ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၀ ဒသမ ၄၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၉၁ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၆၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၈၅၈၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၈၆၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၂၆ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/193261

Read More »

Monday, March 06, 2017

မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၇ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၁ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၂ ဒသမ ၄၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၆၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၇၃ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၀၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၀၃၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၃၄ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/193061

Read More »

Sunday, March 05, 2017

အထူးတန္း၀င္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ၍ ျပည္ပ တင္ပို႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ယခုႏွစ္ ေကာ္ဖီ ရာသီ တြင္ အထူး တန္း၀င္ ေကာ္ဖီထုတ္ လုပ္မႈ ပိုမ်ား လာ၍ ႏိုင္ငံ တကာသို႔ ယခင္ထက္ ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီ အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္း၀မ္းက ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ၏ ေကာ္ဖီမ်ားကို အထူးတန္း၀င္ အရည္အေသြးရွိ၊မရွိ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက အကဲျဖတ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာငံၿမိဳ႕ တြင္ မတ္လ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အေရ အတြက္ ပိုမ်ား လာေၾကာင္း ဦးစိုင္း၀မ္းကေျပာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ေတာ့ အထူးတန္း၀င္္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သူေတြ ပိုမ်ား လာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေကာ္ဖီနမူနာ ၆၀ ကေန ဒီႏွစ္မွာ က ၇၂ ခု အထိရွိတယ္။ ေတာင္ သူေတြက အထူးတန္းထုတ္တာ ပိုမ်ားလာတယ္။ ေဒသနဲ႔ဆိုရင္ ရြာငံဘက္က ထုတ္တာပိုမ်ားလာ တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္’’ဟု ဦး စိုင္း၀မ္းကေျပာၾကားသည္။

အထူးတန္း၀င္ ေကာ္ဖီအ ျဖစ္ အရည္အေသြးရွိ၊မရွိ ႏိုင္ငံ တကာပညာရွင္မ်ားက အကဲ ျဖတ္သည့္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၅ ကစ တင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပကာ ၂၀၁၆ က အရည္အေသြးစိစစ္သည့္ ၿပိဳင္ ပြဲ၀င္ ေကာ္ဖီနမူနာ ၆၀ အနက္၅၆ ခုသည္အထူးတန္း၀င္ ေကာ္ဖီအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ရမွတ္ ၈၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။

ေကာ္ဖီ၏ အရည္အေသြး၊ အေရာင္အနံ႔၊ အရသာ စသည္တို႔ အေပၚမူတည္၍ အမွတ္ ၁၀၀ သတ္မွတ္ကာရမွတ္ ၈၀ ေက်ာ္ လွ်င္ အထူးတန္း၀င္ေကာ္ဖီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။

ယခုႏွစ္အရည္အေသြး ၿပိဳင္ ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရြာငံ၊ ျပင္ ဦးလြင္၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ မုိးကုတ္ စ သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္မွ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ သူမ်ားပါ၀င္သည္။

ေကာ္ဖီအ ရည္အေသြးေပၚမူတည္ကာ ရ မွတ္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းလွ်င္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္၊ ၾသစ ေၾတးလ်၊ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထူးတန္္း၀င္ေကာ္ဖီမ်ား၀ယ္ယူ ရန္စိတ္၀င္စား၍ လာေရာက္ ေလ့လာမႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲ ျမင့္က ေျပာသည္။

From : 7 day daily - By: ထက္ျမက္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/90859


Read More »

Tuesday, February 28, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၈ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၇ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၆ ဒသမ ၄၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၁၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၉၀၁၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၅၃ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191980

Read More »

Monday, February 27, 2017

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီ အကၡရာ အလံုး ၃၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်ဖြင့္လွစ္မည္
ပထမ အႀကိမ္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္ မ်ားကို မတ္လ ၁ ရက္က စလို႔ ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ‘က’ အကၡရာ ကေန ‘သ’ အကၡရာထိ အကၡရာ အလံုး ၃၀ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ‘ကက’ အကၡရာ နဲ႔လည္း အရန္ထီ အျဖစ္ ေရာင္းခ် ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးထီဆု က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုမ်ား ပါဝင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးဆုက က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္တယ္လို႔ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲက ေၾကညာပါတယ္။

အခု စတင္ဖြင့္လွစ္မယ့္ ၅၀၀ တန္ထီကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ ဆုဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြင့္လက္စ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ထီကိုလည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ‘က’ အကၡရာကေန ‘ဂ’ အကၡရာအထိသာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၈ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ေအာင္ဘာေလထီကေန အစိုးရက အခြန္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရတယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဘ႑ာအခြန္ဌာနက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191726

Read More »

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၁ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၉၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၉၀၂၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၉၀၂၂၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၅၆ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191735

Read More »

Saturday, February 25, 2017

ဘဏ္တိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဆို
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မား ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္ တိုးႏႈန္းကို လတ္ တေလာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အသံုးျပဳေနသူ ဦးေရမွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္ နည္းပါးေနသည့္အျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ေငြေခ်းယူသူမွာလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အသံုးျပဳေနသူ ဦးေရ ထက္ပင္ နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမင့္မားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေငြေဖာင္း ပြမႈ နႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားသည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္ပိုင္း အတြင္း ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ မလြယ္ကူ နိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေန
ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာပြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအရ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

“ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းနဲ႔ အတိုးႏႈန္းက ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာကို ခ်ိန္ၾကည့္ရမွာပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြ မွာလည္း
ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းနဲ႔ အတိုးႏႈန္းက အားလံုး ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ အတိုးႏႈန္းကို တက္ခ်င္တိုင္း တက္ဖို႔၊ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တိုင္း ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ရွိၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စုေငြအေပၚတြင္ အတိုးႏႈန္း အနိမ့္ဆံုး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚတြင္ အတိုးႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည္။

From : The Voice Myanmar

Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/latest-news/6454-btn

Read More »

Friday, February 24, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၈ ဒသမ ၇၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၅ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၈၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၈၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၈၉၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၅၀ ဒသမ ၂၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191274

Read More »

Thursday, February 23, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၈ ဒသမ ၇၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၅ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၈၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၄၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၅၁၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၃၆ ဒသမ ၉၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191065

Read More »

Wednesday, February 22, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၇ ဒသမ ၉၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၅ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၈၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၄၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၉၄၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၃၅ ဒသမ ၃၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/190858

Read More »

Friday, February 17, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၈ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၈ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၇ ဒသမ ၆၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၆၉ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၇၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ ပါတယ္။

ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီ ေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၉၃၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၃၇၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁၂၃၈ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/189857

Read More »