နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label အင္တာနက္ေဆာင္းပါး. Show all posts
Showing posts with label အင္တာနက္ေဆာင္းပါး. Show all posts

Monday, November 16, 2015

အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္ မ်ား၏ သံုးစြဲသူေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ေစ်း၀ယ္ ထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြ၏ အစျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း လဲလွယ္ျခင္းမွ စတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚမွ လူအမ်ားစုသည္လဲ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို ေမြ႕ေလ်ာ္ပါသည္။

စိတ္ပညာေလ့လာမႈ အရလဲ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ အမ်ားစု၏ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ရာ တခုျဖစ္သည္ဟုလဲ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာေရးဆရာမ်ား ကပင္ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ျခင္းကို ၀တၳဳမ်ားေရးျခင္းႏွင့္ “Confession of a Shopaholic” အစရွိသည့္ ရုပ္ရွင္မ်ားဖန္တီးျခင္း တို႕ကိုျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္လဲ တင္စားေလ့ရွိၾကသည္။

၀ယ္ယူသူေတြကို ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ မည္သည့္အရာက ျပဳလုပ္ပါသလဲ၊ ၀ယ္သူစိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားက ဆြဲေဆာင္ေနပါသလဲ ။

သံုးစြဲသူအေပၚ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ လဲ အႏုပညာတခုလိုပါပဲ။ စားသံုးသူ၏ အမူအက်င့္ ဆိုသည့္ ဘာသာရပ္ကိုလဲ ေလ့လာမႈမ်ားသင္ယူမႈမ်ားရွိလာသည္ႏွင့္အတူ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္လဲ အျမင္သစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း သို႕ အဆင့္တဆင့္တိိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေရပန္းစားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကိုလဲ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အြန္လို္င္းမွ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိၾကသည္။ မေျပာင္းလဲဘဲ က်န္ရွိေနသည္ကေတာ့ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို မည္သည့္ အရာျဖင့္ ဆြဲေဆာင္လႊမ္းမိုးမလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ စမ္းစစ္မႈမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ေရာင္းခ် မႈမ်ိဳးက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကို ရွာေဖြ စမ္းစစ္ေလ့ရွိၾကသည္။

အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္သည့္ အမူအက်င့္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခ်က္မ်ား

အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္မႈရွိၾကသည္။
 • · ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား
 • · လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • · လူတဦးတေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ လကၡဏာ
 • · ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ၏ အရည္အေသြးမ်ား
 • · ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ၏ အရည္အေသြး
ပထမဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္းမွေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အြန္လိုင္းမွေစ်း၀ယ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယင္းတို႕၏ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ အြန္လို္င္းမွ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းအစရွိသည္တို႕မွ လႊမ္းမိုးထားသည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။

သို႕ေသာ္ျငားလည္း ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ေရာင္းခ်သူ၏ အရည္အခ်င္းသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည္ဟုယူဆျခင္း စသည္တုိ႕မွ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ႏွင့္ ယင္း၏ ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏သက္ေရာက္သည့္ အခ်က္မ်ားကေတာ့ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ အရည္အေသြး၊ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ ၀ယ္ယူသူထံသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ၏ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကိုေဖာ္ျပမႈႏွင့္လဲ ပတ္သတ္မႈရွိေပသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကေတာ့ အသက္အရြယ္၊ ၀င္ေငြ၊ ပညာအရည္အခ်င္းနွင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ စသည္တို႕ပါ၀င္သည္။ ေရွာ့ပင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈႏွင့္ အြန္္လိုင္းမွ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္းတုိ႕လဲ ပါ၀င္ပါေပသည္။ စစ္တမ္းအရ ပညာတတ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ အြန္လို္င္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပတ္သတ္မႈရွိၾကသည္။ သို႕ေသာ္ျငားလည္း လူတေယာက္၏ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈသည္ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္းမွ၀ယ္ယူမႈ အမူအက်င့္ကို အမ်ားဆံုးေဖာ္ျပေပသည္။

လူတဦးတေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ လကၡဏာ

မိမိႏိုင္ငံတြင္မရႏို္င္ေသာပစၥည္းတခုကို အြန္လိုင္းမွ ၀ယ္ယူျခင္းသည္ ၀ယ္ယူသူတဦးတေယာက္၏ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွွင့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ ျပင္ပဆိုင္မ်ားသို႕ ေစ်း၀ယ္ထြက္ ရျခင္းကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိေသာ ထိုလူ၏ အက်င့္စရိုက္စသည္တို႕မ်ားစြာပါ၀င္ေပသည္။

ပစၥည္းတခုႏွင့္တခု ယွဥ္ၾကည့္ရသည္မွာလဲ အြန္လိိုင္းတြင္ လြန္စြာလြယ္ကူလွသည့္ အေလ်ာက္ ၀ယ္ယူသူတဦးတေယာက္ျခင္းစီ ၏ ပို၍အဆင္ေျပသည္ဟု ယူဆမႈႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား က မ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈရွိေနသည္။

ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ myanmarblogshop ႏွင့္ omyanmar ၊ Kaymu ႏွင့္ yangonbay မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားစိတ္၀င္တစား၀ယ္ယူျခင္းသည္ ယင္းတို႕၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ေရာင္း ခ်လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊ ပို႕ေဆာင္မႈၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ကုန္ပစၥည္း လဲလွယ္ေပးမႈ ၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေရာင္းခ်သူအားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအစရွိေသာ အခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ၏ အရည္အေသြး

သံုးစြဲသူအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုမႈ၊ ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုမႈ အစရွိသည္တို႕ကိုသည္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ အရည္အေသြးပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ သံုးစြဲသူသို႕ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ သုံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈေပးႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားမွလဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၀ယ္သူသံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ႏွင့္ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္မည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုေဖာ္ဆြဲေဆာာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ၾကပါေစ!

Original link - https://plus.google.com/109931221441884438607

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

Read More »

Tuesday, June 09, 2015

FACEBOOK ကို လံုျခံဳစြာနဲ႔ ရွင္းလင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕


Facebook လို Social Network တစ္ခုမွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္္မ်ားစြာ ပါရွိသလို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတဲ့ Options မ်ားစြာလည္း ရွိတဲ့ အတြက္ အားလံုးကို သိဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ အဲဒီ နည္းလမ္းမ်ားထဲက Facebook ကို လံုျခံဳစြာနဲ႔ ရွင္းလင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။

Group Notification နဲ႔ Settings မ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။
Facebook မွာ Group မ်ားစြာ ရွိၿပီး သင္ဟာ အဖြဲ႔၀င္ ဒါမွမဟုတ္ Admin အေနနဲ႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနမွာပါ။ သင္က အဖြဲ႔ထဲ ကိုယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္တာ မဟုတ္ဘဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ထားတာ ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ Notification မ်ားစြာကို သင္ရရွိေနမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ သင္ပါ၀င္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းကေန ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕ထဲကေန ထြက္ခြာဖို႔အတြက္ Group Notification နဲ႔ Settings မ်ားကို ျပဳျပင္ရမွာပါ။

ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔ Home Page ရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွ Group ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ More ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ Browse Groups Page ကိုေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး Suggested, Friends , Local, Invites နဲ႔ သင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ Your Groups ဆိုတဲ့ က႑ငါးခုနဲ႔ ျပသေပးထားပါတယ္။ Your Groups မွ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ Add to Favorites ကို ႏွိပ္ၿပီး Favorites ထဲထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။ Settings Icon ကိုႏွိပ္ၿပီး Edit Notification Settings ထဲမွာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ Post တင္ရင္ အခ်က္ျပေပးဖို႔၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ Post တင္ရင္ အခ်က္ျပေပးဖို႔နဲ႔ အခ်က္ျပမႈကို ပိတ္ထားဖို႔ စတာေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏႈတ္ထြက္ဖို႔အတြက္ Leave Group ကိုႏွိပ္ပါ။Unfollow or Hide လုပ္ပါ။
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ Post မ်ားကို တင္ေနသူမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းစရာ နည္းလမ္းက Unfollow or Hide ျပဳလုပ္တာပါ။ ပို႔စ္ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ ေအာက္စိုက္ေနတဲ့ မွ်ားကိုႏွိပ္ပါ။ Unfollow or Hide all from ကိုႏွိပ္ရင္ အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပို႔စ္အားလံုးကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ့့ပါဘူး။ I don’t want to see this ကိုႏွိပ္ရင္ေတာ့ အဲဒီပို႔စ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျမင္ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။Stop Notification ကို အသံုးျပဳပါ။
တစ္ခါတစ္ေလမွာ Facebook အသံုးျပဳရတာ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ ပို႔စ္တစ္ခုမွာ သင့္ကို Tag လုပ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ပို႔စ္ကိုု အျခားသူေတြက Like or Comment လုပ္တိုင္း သင့္မွာ Notification ရရွိေနမွာပါ။ ဒါေတြဟာ သင့္ကို အလုပ္ပိုေစတယ္ဆိုရင္ အဲဒီပို႔စ္ေအာက္မွ Stop Notifications ကိုႏွိပ္ႏုိင္ပါတယ္။Chat အတြက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင့္ကို အျခားသူမ်ား စကားလာေျပာတာကို မႏွစ္သက္ရင္ သင့္ Chat Box မွ Online Status ကို သူငယ္ခ်င္း အနည္းငယ္ကိုသာ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္မွ Settings Icon ကိုႏွိပ္ၿပီး Advanced Settings ထဲသြားပါ။ Turn on chat only some friends ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ Online Status ကို ျမင္ေစခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။Timeline and Tagging Settings ကို ေျပာင္းလဲပါ။
အခ်ိဳ႕ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကိစၥအတြက္ Fan Page မေထာင္ထားဘဲ Personal Account ကိုသာ အသံုးျပဳၾကၿပီး အျခား သူမ်ားကို Tag လုပ္ျခင္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစၾကပါတယ္။ သူတို႔ Tag လုပ္တဲ့ ပို႔စ္တိုင္းဟာ သင့္ရဲ႕ Timeline မွာ ျပသေပးမွာပါ။ အဲဒီသူကို Unfriend ျပဳလုပ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ Tag ျပဳလုပ္တာကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒုတိယ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ Settings ထဲက Timeline and Tagging ကို သြားပါ။ posts friends tag you in before they apper on your timeline? မွာ On လုပ္ေပးရင္ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ကို Tag လုပ္ထားတဲ့ ပို႔စ္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ Timeline မွာ မျပသေပးခင္မွာ သင္က လုပ္ႏို္င္မွာပါ။ အဲဒီကေန သင့္ကို Tag လုပ္ထားတဲ့ ပို႔စ္မ်ားထဲကေန သင့္ Timeline မွာ ေဖာ္ျပေစခ်င္တဲ့ ပို႔စ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Messenger App အစား မုိဘုိင္း ဘေရာက္စာကို အသံုးျပဳပါ။
Facebook Mobile App မွာ Chat ကို အသံုးျပဳရင္ Messenger App ကို အင္စေတာ လုပ္ခုိင္းတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို Facebook က ျပဳလုပ္လို္က္ပါတယ္။ Messenger App ကို အင္စေတာ မလုပ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိုဘိုင္း ဘေရာက္စာကေန m.facebook.com ကိုသြားၿပီး Facebook ကို အသံုးျပဳႏုိင္သလို Chat ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။Hashtag ကို အသံုးျပဳပါ။
Newsfeed မွာ ပို႔စ္မ်ားစြာနဲ႔ ရႈပ္ေနရင္ ဖတ္ခ်င္တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ရွာေဖြရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ အဲဒီလို အေျခအေနမွာ Hashtag ကို အသံုးျပဳၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ Search Box ကေန #လို႔ရိုက္ၿပီး ေနာက္မွာ စကားလံုးကို ရိုက္ၿပီး ရွာေဖြပါ။Original link - http://www.myanmardigitallife.com/

Read More »

Thursday, April 02, 2015

‘‘အာ့လာေျပာတာ’’၊ ‘‘ေဆးထုိးၾကမ္းတယ္’’တုိ႔ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဗန္းစကား ေရစီးေၾကာင္းလူႀကီး လူငယ္ အမ်ားစု၏ ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ လႊမ္းမိုးလာသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

‘‘ေဆးထိုးၾကမ္းတယ္’’၊‘‘၀ုန္းသြားတယ္’’

႐ုတ္တရက္ နားေထာင္ ၾကည့္ပါက မသိ သူမ်ား အဖို႔ အူလည္လည္ ျဖစ္သြား နိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု အသံုးျပဳ လာၾကေသာ လူမႈ ကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚမွာေတာ့ အဆိုပါ စကားလံုး မ်ားက အဆန္း မဟုတ္ဘဲ ဆိုလို ရင္းကို ဒက္ခနဲ နားလည္ ၾကစၿမဲ။ ‘‘ေဆးထိုးတယ္’’ ဟူသည့္ စကားလံုးက လူမႈ ကြန္ရက္ေပၚမွာ ေဆးပညာ ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေပ်ာ္ သေဘာႏွင့္ ေခ်ာက္ခ်ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

တစ္ဦးဦးေရးသား ထားသည့္ စာသားမ်ား ေအာက္တြင္ တစ္စံု တစ္ဦး တင္ထားသည့္ ဓာတ္ပံု ေအာက္တြင္ မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုကို ေရးသား၍ ခပ္တည္ တည္ ေခ်ာက္တြန္း သြားျခင္း၊ အတို႔ အေထာင္ လုပ္သြားျခင္းကို ‘‘၀င္ၿပီး ေဆးထိုး သြားတယ္’’ဟု သံုးစြဲ လာၾကသည္။ ထို႔အတူ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚတြင္ မိမိ ခံစားခ်က္ မ်ားကို ေပါက္ကြဲ၍ ေရးသားမိ သည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ အျပန္ အလွန္ ရန္ေတြ႔ ၾကသည္ျဖစ္ေစ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ‘‘၀ုန္းၿပီ... ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚ တက္၀ုန္း သြားတယ္’’ဟု သံုးၾကသည္။

အျပင္ေလာက ဗန္းစကားျဖစ္ေသာ လူ တစ္ဦး ဦးကို လူအုပ္စု လိုက္က ၀ိုင္း၀န္း ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းကဲ့သို႔ အျပဳ အမူျဖစ္သည့္ ‘‘ဆြမ္းႀကီးေလာင္းတယ္’’ဟူသည့္ စကားလံုးႏွင့္ လည္း အဓိပၸာယ္ ဆင္တူပါသည္။

‘‘ေျပာၾကည့္ေလ ရင္ထဲေပ့ါ သြားတာေပ့ါ...’’၊ ‘‘ဆုေတာင္းေလ.. ဆုေတာင္း’’ စသည္ျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းမ်ား၏ မိမိတို႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ၾကသည့္ ဗန္းစကား တခ်ဳိ႕က လူမႈ ကြန္ရက္ေပၚ ေရာက္ရွိ လာသလို .. လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည့္ ဗန္းစကား အခ်ဳိ႕ကလည္း အျပင္လူမႈ ဘ၀ထဲသို႔ ကူးစက္ လာသည္။

ေခတ္စနစ္အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဗန္းစကားလံုးတို႔က အရပ္စကား၊ အရပ္နားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမူ တိုးတက္ျမန္ဆန္လာသည့္ အိုင္တီေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ဗန္းစကားအသစ္ အသစ္မ်ားေပၚထြက္လာသလို လူတကာႏႈတ္ဖ်ား ေရပန္းစားရန္လည္း လြယ္ကူလာသည္။ လူငယ္အမ်ားစု အသံုးျပဳေနသည့္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ဗန္းစကားသစ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သံုးစြဲမႈ အားေကာင္းရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ လာပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ဗန္းစကားေ၀ါဟာရ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စကားေျပာမွားမႈ၊ လူရယ္ စရာ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ေျပာဆို မိမႈ တို႔မွလည္း စတင္ေပါက္ဖြား လာတတ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း စီက တီထြင္ သံုးစြဲလိုက္သည့္ စကားလံုးကို သေဘာ တက် ယူသံုးရာမွ တစ္ဆင့္လည္း တြင္က်ယ္ သြားေလ့ရွိသည္။ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ ေျပာဆိုဖူးသည့္ ‘‘ပါး႐ိုက္မယ္’’၊ ‘‘ထမင္း တစ္နပ္ေလွ်ာ့စား’’စသည့္ စကားလံုး တို႔ကလည္း ဗန္းစကား အျဖစ္ ေရပန္းစား ခဲ့ဖူးသည္။

တီဗီေၾကာ္ျငာထဲမွ ‘‘သမီးကိုလိုက္စတဲ့ ေကာင္ေလးေတြကို သိပ္မုန္းတာပဲေမေမ’’ဟူသည့္ စကားလံုးေလးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚေရာက္လာသည့္အခါ ‘‘သိပ္မုန္းတာပဲေမေမ’’၏ ေရွ႕မွ တျခားစကားစုမ်ားခံ၍ ေရးသားျခင္းက ရက္အတန္ၾကာေရပန္းစားခဲ့ေသးသည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ ကိစၥ ဆႏၵျပ သူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးသည့္ လက္ပတ္နီ၀တ္ လူမ်ားႏွင့္ လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ရပ္ တို႔ကလည္း ဗန္းစကား တစ္ရပ္ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ လက္ပတ္နီ ၀တ္ထားသူမ်ား လမ္းလယ္တြင္ ရပ္၍ ဘုၾကည့္ၾကည့္ေနသည့္ ဓာတ္ပံု၊ ရဲတပ္ ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ ‘‘ၾကည့္ေနတယ္ .. မ႐ုိက္ေသးဘူး’’၊ ‘‘ၾကည့္ေနတယ္ မဖမ္းေသးဘူး’’စသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အခ်င္း ခ်င္းေနာက္ေျပာင္ စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ၎၏အေကာင့္တြင္ စာေရးသားရာ၌ သံုးစြဲေလ့ရွိေသာ ... ဗ်ာတို႔ေရ ဟူသည့္ စကားလံုး ကလည္း ဦးလွေဆြ အသံုးအႏႈန္း အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္လ်က္ ယူငင္သံုးစြဲ သူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ျမန္မာလို သံုးစြဲၾကသူ အမ်ားစုမွာ ဗန္းစကား သစ္ေ၀ါဟာရ မ်ားကို တီထြင္ၾကသည္ သာမက အာေမဍိတ္ သံမ်ားကိုလည္း မပီမသေလသံ အတိုင္း စာသား အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ သံုးစြဲၾကေလ့ ရွိသည္။

ခစ္ခစ္... ဟူသည့္ ရယ္သံကို ခ္ခ္... ခိခိ... ခလိ ခလိဟု လည္းေကာင္း၊ ဟိဟိ... အစား ငိငိ.. ဟုလည္းေကာင္း၊ ေဟ့ေရာင္ (ေဟ့ေကာင္) ဟူသည့္ စကားလံုး အစား... ေဟ်ာင့္.. ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘယ္လိုေျပာ ရမလဲ အစား... ဘိုေျပာရမဲ... ဟုလည္းေကာင္း၊ Block ပစ္လိုက္မယ္ အစား... ေဘာ့ပလိုက္မယ္... ဟုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္အစား... ကြကိုယ္...ဟုလည္းေကာင္း ေလသံ အျမန္ေျပာ ပါက မပီကလာျဖစ္ သြားသည့္ အသံအတိုင္းစာသားကို သံုးစြဲတတ္ၾကသည္။

ေက်းဇူးတင္တယ္ဟု ေျပာရမည့္ အစား အတိုေကာက္အေနႏွင့္ ေက်းေက်း၊ Unfriend လုပ္လိုက္ တယ္ဟု ေျပာမည့္ အစား အန္လိုက္တယ္၊ နန္႔ေၾကာ ထေနသည္ အစား မြစိထ၊ ေအးပါကြာဟု ေျပာမည့္ အစား အဂၤလိပ္ စာလံုး အတိုေကာက္ အေနျဖင့္ APK ၊ မိမိ အေကာင့္တြင္ တင္ထားသည့္ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံု မ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု တန္းစီ၍ Like ၀င္လုပ္ သြားသူကို Like ဗံုးႀကဲသြားတယ္.. စသည္ျဖင့္ ထြင္တတ္ ၾကေသးသည္။

ဗန္းစကား တစ္ခုခု ေရပန္းစား လာပါက မသံုးစြဲ လိုက္ရ မရွိ ရေလေအာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲ သူမ်ားက လိုက္လံ သံုးစြဲတတ္ေလ့ ရွိၿပီး အသစ္အသစ္ ေပၚ လာေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဗန္းစကားသစ္ မ်ားၾကား မ်က္စိလည္ ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

တြင္က်ယ္စြာ ေရပန္းစား လာသည့္ စကားလံုး မ်ားကို လူငယ္မ်ား သာမက လူလတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္ သူအခ်ဳိ႕ပါ သံုးတတ္၊ ေရးတတ္ ၾကသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယခုေနာက္ ပိုင္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ Myanmar Memes ၊ BUMi (Burmese Uncensored Memesi) ၊ BUM အစရွိသည့္ Group မ်ားကို တည္ေထာင္ ထားၾကၿပီး လူငယ္ မ်ားစြာ စြဲလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၀င္ေရာက္ သံုးစြဲလ်က္ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာ မ်ားမွ ဗန္းစကား အသစ္မ်ား ေပၚထြက္ လာေလ့ရွိၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တစ္ခြင္ တြင္က်ယ္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား တတ္သည္။

ထို Group မ်ားတြင္ သံုးစြဲသူမန္ဘာမ်ားက ဓာတ္ပံုေပၚတြင္ စာသား မ်ားေရးကာ ဖန္တီးေဖာ္ျပ ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဗန္းစကား မ်ားကို ထည့္ သြင္းေလ့ ရွိၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္တို႔ ဓာတ္ပံုမ်ားအျပင္ ဇာတ္၀င္ခန္း ပံုရိပ္ ဓာတ္ပံုတခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳ၍ လက္ရွိေရပန္း စားေနသည့္ ဗန္းစကားႏွင့္ တြဲစပ္ ကာ ဟာသေျမာက္စြာ ဖန္တီးမႈမ်ား ရွိလာသည့္ အတြက္ လူငယ္တို႔ အသံုးမ်ား လာၾကသည္။

‘‘လြယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူး... ႐ိုးသား ရတာေပ့ါ..... ဆိုရင္ မင္းဘာေျပာမလဲ’’ ‘‘ေမးလည္းေမးခ်င္တယ္ ေမးလည္း မေမးရဲဘူး’’စသည့္ စကားစု မ်ားသည္ အဆိုပါ Group မ်ားတြင္ သာမက ျပင္ပေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲသူ မ်ားထံ ကူးစက္ လာၿပီး မိမိေျပာ လိုသည့္ အေၾကာင္း အရာကို ေရးသား ၿပီးေနာက္ ေအာက္ဆံုး စာေၾကာင္းကို အထက္ပါ စကားစုမ်ားျဖင့္ အဆံုး သတ္ေလ့ ရွိသည္ အထိ တြင္က်ယ္ ခဲ့သည္။

‘‘တို႔.. ဘာတို႔ ဆိုတဲ့စကားလံုး ေခတ္စားတုန္း ကဆို ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လိုက္သံုး ၾကတယ္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္ တာရဲ႕ေနာက္မွာ အဲဒီ ဗန္းစကားေတြကို ကပ္ထည့္ သံုးၾက တာေပါ့။ ဥပမာ... ဘုရားကိုေရာက္ေနတယ္.. တို႔ .. ဘာတို႔... အဲဒီလိုေပါ့’’ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိ စတင္ သံုးစြဲ လိုက္မိသည့္ စကားလံုးေလး တစ္ခုကို သေဘာက်၍ အျခား သူမ်ားက ယူသံုးရာမွ တစ္ဆင့္ Friends မ်ားသည့္ အေကာင့္ မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ ရွိကာ ထိုအေကာင့္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထပ္မံပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလ့ ရွိသည္။ ‘‘အာ့..လာေျပာတာ’’ ဟူသည့္ ဗန္းစကား တစ္ရပ္ ဆိုလွ်င္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သံုးစြဲမႈ မ်ားခဲ့ရာမွ ေတးေရး ဆရာသွ်န္ထြန္း (ျမန္မာစာ) က အဆိုပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ေရး သားၿပီး အဆိုေတာ္ တစ္ဦးက သီဆိုလိုက္သည္ အထိ ျပင္ပသို႔ တိုင္ေပါက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုခု အသစ္ေပၚလာတိုင္း နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြမ်ားထံ လက္တို႔ေမးျမန္းကာ မူလရင္းျမစ္ကို စံုစမ္းၾကရၿပီး ကိုယ္သေဘာက် ႏွစ္သက္သည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါက မိမိတင္ဆက္သမွ်တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားမိသည္အထိ လႊမ္းမိုးေနေလ့ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ HD ႐ုိက္သည္ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု ပ်ံ႕ႏွံ႔လာရာ မသိသူမ်ားက HD စကားလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၏ ရင္းျမစ္ကို စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားခဲ့သည္။ HD ႐ုိက္သည့္ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူ ကိုသီဟဆက္ပိုင္က ‘‘HD အေၾကာင္း အမွန္က ဒီလိုပါ။ ထူးထူးျခားျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က ဒီ status မွာ ၂၄ နာရီအတြင္း ကြန္းမန္႔တစ္ေသာင္းျပည့္ရင္ HD တင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး စပ္ေဆာ့လိုက္တာဗ်ာ။ အဲဒီမွာ အမ်ားသူငါ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲဲ႔ တစ္ေသာင္းတကယ္ျပည့္သြားေရာ။ အဲဒီ တစ္ေန႔လံုးလည္း လူငယ္ FB user ေတြၾကားမွာ ေဟာ့သြားေရာ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီက်ေတာ့မွ သူတို႔လည္း အ႐ူးကြက္နင္းၿပီး ဗီဒီယိုဖိုင္မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ပံုႀကီးတင္ေရာ... လူေတြက တလြဲေတြ ထင္ၾကပါေလေရာ။ ရယ္စရာႀကီးပါ။ HD ဆိုတာ ဓာတ္ပံုကို မေခၚေၾကာင္း၊ HD ဆိုရင္ ဗီဒီယိုျဖစ္ရပါမယ္ ဘာညာနဲ႔ နည္းပညာဆရာေတြလည္း ေပၚလာရဲ႕။ ျငင္းၾကခံုၾကေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ပဲ ေပၚျပဴလာျဖစ္သြားခဲ့တာပါ’’ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ သံုးစြဲေနၾကသည့္ ဗန္းစကားမ်ားကို အခ်ဳိ႕က အဓိပၸာယ္ေရေရရာရာမရွိဘဲ ေပါက္ကရစကားလံုးမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္ၾကၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေျပာေလ့၊ ေရးေလ့ရွိၾကသည့္ ခိခိ... ငိငိ ..ေဟ်ာင့္ စသည့္ စကားလံုးမ်ားအေပၚတြင္လည္း ျမန္မာစာကို ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ဗန္းစကားဟူသည္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာပါ သံုးစြဲသည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိၿပီး အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ပင္လွ်င္ သူ၏မိန္႔ခြန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ဗန္းစကားအခ်ဳိ႕ညႇပ္၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့ရွိပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာစကားကို ေ၀ါဟာရႂကြယ္၀စြာျဖင့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုတည္းကိုပင္ မူကြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ျခားနားစြာေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေလ့ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားလက္ခံၿပီးသား ဗန္းစကားမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ရွိၿပီးစာလံုးေပါင္းမွန္ေအာင္ ေရးသားရေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္မူ စကားလံုးမ်ားကို မိမိစိတ္ရွိသလိုဖ်က္၍ တီထြင္ေရးသားမႈမ်ားက က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။

‘‘ဗန္းစကားဆိုတာ ခပ္လြယ္လြယ္၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့၊ ေပ်ာ္ေစျပက္ေစ၊ ထိထိမိမိ၊ မတိမက်၊ ခပ္ေစာင္းေစာင္း၊ ထူးထူးျခားျခား၊ ရႊန္းရႊန္းလဲ့လဲ့၊ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္း၊ မဖြယ္မရာ၊ လူေလလူလြင့္ေျပာစကား၊ အခ်င္းခ်င္းသာနားလည္တဲ့၊ လူတိုင္းမသိတဲ့၊ အတူလုပ္သူေတြသာသိတဲ့ စကားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဗန္းစကားေတြကို ကာလတိုတစ္ခုမွာသာသံုးတယ္။ တမင္တကာတီထြင္ယူတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။သူခိုးသံုး၊ စစ္သံုး၊ ပုလိပ္သံုး၊ ေထာက္လွမ္းေရးသံုး၊ စီးပြားေရးေလာကသံုး၊ ပြဲစားသံုး၊ ႏိုင္ငံေရးသံုး၊ မူးယစ္ေလာကသံုးစကားလံုးေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္တာနက္သံုး၊ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္သံုးေတြ ေပၚလာတယ္’’ဟု ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ဗန္းစကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြက အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ‘‘ျမန္မာဗန္းစကားေတြအမ်ားႀကီး ေခတ္အေလ်ာက္ေပၚေပါက္ေနတာပါ။ ဗန္းစကားမသံုးသူက ေခတ္မမီဘူးတဲ့။ ေဟာင္းသြားတဲ့ ဗန္းစကားေတြသံုးရင္ ေအာက္သြားၿပီလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ခက္တာက အသက္ႀကီးသူေတြကေန ေခတ္သံုးဗန္းစကားေတြ လိုက္ေျပာျပန္ရင္လည္း မမိုက္ဘူးထင္တယ္။ သိပ္ငယ္ခ်င္ပံုရတယ္လို႔ အထင္ခံရမယ္။ လူေပါင္းစံုက အသားကုန္ေျပာေနတဲ့ အရမ္းအရမ္းေကာင္းတဲ့ စကားလံုးသစ္ေတြကို လိုက္မမီပါ။ ဖဲဝိုင္းမွာသံုးတာကို ဖဲသမားေတြသာသိပါတယ္’’ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ BLINK Digital Agency မွ Head of social media ကိုျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္က ‘‘ဒါေတြကဗန္းစကားေတြပဲေလ။ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာလူသံုးမ်ားတဲ့ ဗန္းစကားေတြ ရိွတယ္။ ဥပမာ Selfie ဆိုတဲ့ စကားလံုး သူလည္း ဗန္းစကားကေန တစ္ကမာၻလံုးသံုးတဲ့စကား ျဖစ္လာတာပဲ။ ဗန္းစကားေတြသံုးလို႕ ျမန္မာစာသတ္ပံုေတြ မပ်က္စီးပါဘူး။ သတ္ပံုက သတ္ပံု၊ စကားက စကားပဲေလ။ ဖ်က္ဆီးတယ္ ဘာညာေျပာတာကလည္း ဒီလိုယဥ္ေက်းမႈအသစ္အဆန္းမ်ိဳးက ျမန္မာေတြအတြက္အရမ္း အဆန္းႀကီးျဖစ္ေနလို႔ပါ’’ဟု သူ၏ယူဆခ်က္ကို ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကဆိုလွ်င္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ အေၾကာ္ေရာင္းၿပီး iPad သံုးသည့္ နန္းမီမီမိုးစက္၊ သီခ်င္းဆိုသည့္ နစ္ကီဘိုမင္းေအာင္၏ လဲလဲလဲလဲ... စသည္တို႔ ေရပန္းစားဖူးၿပီး ထိုကဲ့သို႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူလုပ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ ေပၚထြက္လာသည့္ ဗန္းစကားဆန္ဆန္ စကားလံုးသစ္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခင္ကဆိုလွ်င္ ဗန္းစကားလံုးမ်ားမွာ အရပ္တြင္းႏွင့္ သႀကၤန္သံခ်ပ္မ်ား၊ အၿငိမ့္သဘင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ့ရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ‘‘မႏိုင္ဘူး... ႏွစ္ခါခြဲသယ္ရမယ္’’၊ ‘‘ဒါမ်ဳိးမေၾကာက္လို႔ ရြာ႐ုိးေလွ်ာက္ေနတာ’’၊ ‘‘ဆုေတာင္းၾကမ္းတယ္’’စသည္ျဖင့္ လူအမ်ားပါးစပ္ဖ်ားေရပန္းစားလြယ္သည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

‘‘စခန္းေရာက္မွ ရွင္းၾကတာေပါ့’’၊ ‘‘ညီေလး... အစ္ကိုတို႔နဲ႔ ခဏလိုက္ခဲ့ပါဦး’’စသည့္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ဗန္းစကားမ်ားလည္းရွိသည္။ ဟိုးယခင္ကတည္းက ရွိေနသည့္ ဗန္းစကားဟူသည္မွာ အသံုးတြင္က်ယ္ျခင္း၊ မတြင္က်ယ္ျခင္းသာကြာျခားၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအားေကာင္းျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ စကားလံုးတစ္ခုမွာ ခဏအတြင္း ေရပန္းစားသြားေလ့ရွိလာသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနကေတာ့ ဗန္းစကားမ်ားျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ‘‘ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ႀကိဳက္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပိုရင္းႏွီးတာေပါ့’’ဟု ဆိုပါသည္။

သူငယ္နာမစင္သည့္ အသံထြက္မ်ားဟု အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ဗန္းစကားႏွင့္ စကားလံုးအခ်ဳိ႕က ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အရွိန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စီးဆင္းေနပါသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသည့္ လူႀကီးပိုင္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့ လူငယ္တို႔၏ စကားလံုးကစားဖလွယ္မႈအေပၚ နားလည္မႈေပးလိုပံုရၿပီး အခ်ဳိ႕စကားလံုးမ်ားကို သိထားျခင္းက ေကာင္းပါသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

‘‘ႏို႔မို႔ဆို လူငယ္ေတြေျပာရင္ ကိုယ္ကနားမလည္ေတာ့ဘဲ ဘီးက်ဲႀကီးျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႐ံုးမွာ အတည္အခံ့ေတြ ေျပာေနရေပမယ့္လည္း Facebook မွာ တစ္ခါတေလ အရႊန္းေဖာက္ခ်င္ရင္ ဘန္းစကားေတြသုံးပါတယ္။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာလိုက္ပါရမွာေပါ့ဗ်ာ’’ဟု ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အင္ဂ်င္နီယာကိုေအာင္စိုးမိုးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုျပည့္ျဖိဳးႏိုင္ကလည္း ‘‘ယဥ္ေက်းမႈအသစ္အဆန္းဆိုေတာ့ လူေတြအသားမက်ေသးသလိုျဖစ္တတ္တယ္။ လူငယ္ေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လို Social Media ေပၚမွာ အသားက်ေနတဲ့ လူလတ္ပိုင္း လူႀကီးပိုင္းအမ်ားစုကေတာ့ ဒီယဥ္ေက်းမႈကို အလြယ္တကူ အသားက်ႏုိင္ေပမယ့္ နည္းနည္းအလွမ္းေ၀းတဲ့ သူမ်ိဳးေတြအတြက္ အသစ္အဆန္းလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ နည္းနည္းစိုးရိမ္တာမ်ိဳးေတြ ရိွတတ္ပါတယ္’’ဟု ထပ္ေျပာသည္။

လူငယ္ထုႀကီးကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ေပၚေရာက္သည္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ေပၚမွာ လက္ကြက္ေလးမ်ားကို တေျဖာက္ေျဖာက္႐ုိက္ရင္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုရင္း၊ ကိုယ့္စိတ္ထဲေပၚလာသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဗန္းစကားမ်ားကို ထည့္သြင္းတတ္စၿမဲပင္။

သူတို႔အတြက္ကေတာ့ ေပါ့ပါးစြာပင္ ေဆးထိုးၾကမ္းေနဆဲ... တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေနာက္ေျပာင္ရင္း ၀ုန္းေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

By - ဥကၠာကိုကို
7Day News Journal
http://7daydaily.com/story/34855#.VRy9rY6udZx

Read More »

Tuesday, March 24, 2015

ခရီး သြားလာျခင္း အတြက္ Facebook ကို အသံုးျပဳ နည္းမ်ား
အားလပ္ ရက္မွာ ခရီး သြားလာ ၾကမယ့္ သူေတြ အတြက္ Facebook က ကူညီ ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ စိတ္၀င္ စားစရာ အေကာင္းဆံုး ေနရာ မ်ားကို ရွာေဖြဖို႔၊ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ မ်ားကို ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အျပင္ အျခား အေထာက္ အကူ ျပဳတဲ့ စြမ္းေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို Facebook က ပံ့ပိုးေပး ထားပါတယ္။

ခရီး သြားလာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Pages မ်ားကို Like ျပဳလုပ္ ထားပါ။

စိတ္၀င္စား စရာ ေကာင္းတဲ့ ေနရာ ေဒသ မ်ားကို သိရွိဖို႔ အတြက္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ မ်ားရဲ႕ Pages မ်ားကို Like ျပဳလုပ္ ထားသင့္ ပါတယ္။ အဲဒီ Page မ်ားမွ ပို႔စ္ တိုင္းကို လက္မလြတ္ ေစဖို႔ Interest List ထဲ ထည့္ထား နိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီ Page ေတြကို ေနာက္ ပိုင္းမွာ အလြယ္ တကူ ျပန္ရွာ ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ သိမ္းထား နိုင္တဲ့ Save Feature ကို လည္း Facebook က ထည့္သြင္း ေပးထားပါၿပီ။ Page ရဲ႕ ညာဘက္မွ အလ်ား လိုက္ အစက္ သံုးစက္ကို ႏွိပ္ၿပီး Save လုပ္ ထားႏိုင္ၿပီး သိမ္းထား တာေတြကို ျပန္ၾကည့္ ခ်င္ရင္ Facebook Home Page ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ Sidebar မွ Saved ကိုႏွိပ္ပါ။

ခရီး သြားလာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Groups မ်ားကို Join ပါ။

Facebook မွာ Groups သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ Groups မ်ားစြာ ထဲမွာ ခရီး သြားလာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Groups မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသက္ အရြယ္နဲ႔ တူညီတဲ့ ခရီးသြား ၀ါသနာ တူသူ ေတြရဲ႕ Group ကို Join လုပ္သင့္ ပါတယ္။

Events မ်ားကို ရွာေဖြပါ။

Facebook ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ Sidebar မွ Events ကို ႏွိပ္ရင္ Events မ်ားကို ျပသ ေပးထား တဲ့ Page ကို ျပသ ေပးမွာပါ။ အဲဒီမွာ သင့္ကို ဖိတ္ၾကား ထားတဲ့ Events မ်ားသာ မက သင့္ရဲ႕ ေဒသ အတြင္းမွ Event မ်ား၊ သင္ Like ျပဳလုပ္ ထားတဲ့ Page မ်ားက ျပဳလုပ္ ထားတဲ့ Events မ်ား၊ သင္ အဖြဲ႔၀င္ ထားတဲ့ Group မ်ားမွ Events မ်ား အားလံုး ကို ျပသေပး ထားမွာပါ။ Events မ်ားကို ရွာေဖြ နိုင္တဲ့ အျခား နည္း တစ္ခုက Search Box ျဖစ္ပါတယ္။ Search Box မွာ Events in Taunggyi လို႔ ရိုက္ရွာ လိုက္ရင္ ေတာင္ႀကီးမွာ က်င္းပမယ့္ Events မ်ားကို ျပသ ေပးမွာပါ။


Graph Search ကို အသံုးျပဳပါ။

Facebook Graph Search က အလြန္ အစြမ္း ထက္ပါတယ္။ Graph Search ကေန သြားမယ့္ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ စတာ ေတြကို ရွာေဖြ နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ Hotels in Chaung Thar လို႔ ရိုက္ထည့္ လိုက္တာနဲ႔ ေခ်ာင္းသာမွာ ရွိတဲ့ ဟိုတယ္ မ်ားကို ျပသ ေပးမွာပါ။ ရလဒ္ ေတြရဲ႕ ညာဘက္ ေဘးမွာ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို စိစစ္ၿပီး ရွာေဖြ နိုင္တဲ့ Search Tools မ်ား ရွိပါတယ္။


သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ Page မ်ားမွ ပို႔စ္မ်ားကို သိမ္းထားပါ။

သူငယ္ခ်င္း မ်ားက သူတို႔ ခရီးသြား ခဲ့ၾကတဲ့ ေနရာ ေဒသနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသံုး ၀င္တဲ့ ပို႔စ္ မ်ားကို တင္ထား ရင္ အဲဒီ ပို႔စ္မ်ားကို သိမ္းထား နိုင္ပါတယ္။ ထို႔ အတူပဲ ခရီး သြားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Pages မ်ားမွ ပို႔စ္ မ်ားကိုလည္း သိမ္းထား နိုင္ပါတယ္။ ပို႔စ္ရဲ႕ ညာဘက္ အေပၚေထာင့္မွ မွ်ားကို ႏွိပ္ၿပီး Save ကိုႏွိပ္ပါ။


သိမ္းထားတဲ့ ပို႔စ္ မ်ားကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈဖို႔ အတြက္ Home Page ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ Sidebar မွ Saved ကိုႏွိပ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ Activity မွာလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။


သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

သင္ ခရီးသြားမယ့္ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပို႔စ္ တစ္ခု တင္ၿပီး သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ “ ေခ်ာင္းသာ သြား မလို႔ပါ။ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြ ရွိရင္ ေျပာျပပါ သူငယ္ခ်င္းတို႔ “ ဆိုၿပီး ပို႔္စ္တင္ပါ။ သူငယ္ခ်င္း မ်ားရဲ႕ အေျဖကို ရရွိဖို႔ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေစာင့္ရမွာပါ။ ခရီးသြားမယ့္ ေဒသနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရွိတဲ့ ၀က္ဆိုက္ မ်ားကိုလည္း သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို ေမးလို႔ ရပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ Travel App မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

Facebook မွာ Apps မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ Apps မ်ားစြာထဲမွာ Travel App မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ App မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ား ၊ အေ၀းေျပး ကားမ်ားကို စံုစမ္း သိရွိႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Travel App အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္း ထားျခင္း မရွိေသး တာေတြ႔ ရၿပီး ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားဖို႔ အတြက္ေတာ့ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ ပါတယ္။

Facebook ဟာ ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး လူမႈ ကြန္ယက္ေတြ ထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ လိုခ်င္တဲ့ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားစြာကို ရယူႏုိင္တဲ့ ေနရာ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ Facebook ကို သတင္း ဖတ္ဖို႔ ၊ ပို႔စ္တင္ဖို႔၊ Brand မ်ားကို ေၾကာ္ညာဖို႔ ၊ အလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြဖို႔ အျပင္ ခရီးသြားျခင္း အတြက္ လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ တယ္ဆိုတာ တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။

by: Thu Ya
Myanmar Digital Life Journal
http://www.myanmardigitallife.com/?p=1074

Read More »

Thursday, March 12, 2015

ျမန္မာျပည္တြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားလာျခင္းနွင့္ လူတို႔ရဲ့ အသံုးျပဳပုံ အေလ့ အထျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရ အတြက္ ဟာ ၇ သန္း ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
live data မ်ားက ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ Active user မ်ား အေနနဲ႔ ခြဲၾကည့္မယ္ ဆုိရင္
၅ သန္း ေလာက္ပဲ ရွိမွာပါ။ အဓိက ကေတာ့ သူက IP Address တစ္ခုကုိ လူ တစ္ေယာက္ နႈန္းနဲ႔ တြက္
ထား တာေၾကာင့္ပါ။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ လူ တစ္ေယာက္ဟာ IP Adress တစ္ခုစီ ပါဝင္တဲ့ ကြန္ျပဴ
တာ ဆက္စပ္ ပစၥည္းေပါင္း အနည္းဆံုး ၂ ခုေလာက္ ရွိေနတ့ဲ ေခတ္မို႔လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စမတ္ဖုန္း လည္း ႏွစ္လံုးေတြ ရွိလာၾကသလို၊ လပ္ေတာ့လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္ တည္းမွာေတာင္ ငါးခု ရွိပါတယ္။ အိမ္မွာ ကြန္ျပဴတာ ႏွစ္လံုး၊ အျမဲ သံုး ဖုန္းႏွစ္လံုးနဲ႔ ရံုးမွာ သံုးရန္ ကြနျ္ပဴတာ က ၁ လံုးဆုိၿပီးေတာ့ ရွိပါ တယ္။ ယင္း အခ်က္ အလက္ကို Kaymu မွ အြန္လိုင္း မားကတ္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ မ်ွေဝေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ ၂ ႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္ အသုံုးျပဳသူ အရွိန္နဲ႔ တိုးတက္လာတယ္ဆုိတာကေတာ့
 ျငင္းမရပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ Ooredoo နဲ႔ Telenor တို႔လို ကုမၺဏီက ေစ်းသက္သာ ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ပါ ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္ၿပီး MPT, MEC တို႔ပါ
 အၿပိဳင္ ေရာင္းခ်မႈ ေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တုိးတက္မႈ က ေလးဆေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အင္တာနက္ တိုးတက္မွုဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိ တုိးတက္ေနတဲ့ ကမၻာ့ေလာကထဲကို ခါးဆက္ကေန ဝင္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသင့္ရွိျပီးသား နည္းပညာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အေၾကာင္းဖန္ လာျပီး ဒါေတြနဲ႔ ႏွီးေႏွာႏုိင္မွု နည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို ႔လြယ္တကူ သံုးလို႔ရတဲ့ Facebook တို႔လို ဝဘ္ဆိုဒ္က လူသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာျပီး အေရအတြက္ေပါင္း ၄ သန္းေလာက္က ယင္း အေပၚမွာ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေနၾကပါတယ္။

နည္းပညာ တုိးတက္မွုဟာ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ နဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ား တုိးတက္မွုလည္း လိုအပ္ ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံတကာက ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ပိုဆုိ စားသံုးေနရျပီး ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ Knowledge gap ကြာျခားမွုျဖစ္ျပီး Internet ကို Good အတြက္ သံုးရန္ မဟုတ္ပဲ Bad အတြက္ သံုးရန္ ဘက္ကို ပိုလို႔ အားသန္ေစခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အျမဲေျပာျဖစ္တာက လူေတြကို အင္တာနက္ သံုးရန္ wikipedia လို ဆိုဒ္မ်ိဳးေတြ ၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဆိုဒ္ေတြ ဖတ္ပါ။ ဒါ့အတူ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဆုိဒ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ပါ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အြန္လိုင္းေပၚကေနပါ ပညာေတြ သင္ၾကားတတ္ေအာင္လည္း တိုက္တြန္းရပါ ေသးတယ။္


ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ ကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ သံုးရံုတင္ မကပဲ စီးပြားေရးအတြက္ပါ အသံုးျပဳ လာႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ စာေရးသူတို႔မွ ပိုလို လိုလား ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံတကာကို ယွဥ္နုိင္မွာမို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက pay per click ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျပီး ဒါေတြကို တကယ္လည္း အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးမခ်ႏိုင္ပဲ အလိမ္ခံေနရတဲ့ လူငယ္မ်ား လည္း ရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အြန္လိုင္း ေငြးေပးစနစ္ မ
လြယ္ ကူေသး တာေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ့အေနနဲ႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေငြရွာခ်င္
သူမ်ားကို အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ အြန္လိုင္း ေစ်းဆိုင္ေလးေတြ စမ္းသပ္ ဖြင့္ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ေပၚမွာ ေရာင္းေနရံုတင္ မကပဲ ဝဘ္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာပါ ေရာင္းတတ္ေစေအာင္ သင္ေပးပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အြန္လိုင္း ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ဝဘ္ဆိုဒ္တို႔မွာ အေကာင့္ဖြင့္လို႔ စမ္းသပ္ ေရာင္းခ် ခိုင္းေစ တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ေငြဝင္ေစမယ့္ နည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။

အြန္လိုင္းေပၚကေန ေလ့လာစရာရွိတာ ေလ့လာျပီး Offline life မွာ ျပန္လည္ အသံုးခ်တာမ်ိဳးကုိလည္း အားေပးသလို၊ အြန္လိုင္းမွာ ဘေလာဂ္မ်ား ဖန္တီးေရးသားျခင္း ကလည္း ေကာင္း တဲ့ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူကလည္း မိမိအတြက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို တုိးေစ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္မ်ား အေနနဲ႔ အင္တာနက္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္လာမယ္လို႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။

From : Internet for Myanmar by Aung Khamkyaw

Read More »

Sunday, February 08, 2015

ေဘာလံုး ၀ါသနာရွင္မ်ား အတြက္ လိဂ္ေပါင္း မ်ားစြာမွ ပြဲမ်ားကို မလြတ္တမ္း ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ Youtube လင့္
မဂၤလာပါ
ေဘာလံုး ၀ါသနာ ရွင္မ်ား အတြက္ လိဂ္ ေပါင္းမ်ားစြာမွ အပတ္စဥ္ ေဘာလံုး ပြဲမ်ားကို မလြတ္ တမ္း
ၾကည့္ရႈ နိုင္မယ့္ Internet Connection လံုး၀မက် ပဲ အဆင္ေျပေျပ ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ Youtube လင့္ကို
တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

က်ေနာ္လည္း အရင္တုန္းက ေဘာလံုးပြဲကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ တိုင္ပတ္ေနတာ ဘယ္ကေန ၾကည့္ရမယ္
မသိ ဂိုးလ္စကိုးေလး ကိုသာၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ ခဲ့ရတယ္။

ထိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားၾကည့္ေနၾကတဲ့ www.hahasport.com ကေနၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြက အဆင္ေျပ ေပမယ့္ အခုေတာ့ အဆင္ မေျပေတာ့ပါ၊ လိုင္းက သိပ္
မေကာင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အ၀ိုင္းေလး လည္ေနတာ ကိုပဲ ၾကည့္ေန ရတယ္။

အထူး သျဖင့္ ၾကည့္ေန ရင္းနဲ႔ ရပ္သြား တယ္ဆိုရင္ပဲ ဓာတ္ပံုကို ထိုင္ၾကည့္ေန ရသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေန
တယ္ ေဘာလံုးပြဲသာ ၿပီးသြားတယ္ အစအဆံုး ဘယ္လို ျဖစ္ သြားမွန္းကို မသိတာ၊ အရင္ တုန္း
ကေတာ့ လိုင္းမေကာင္းလို႔ ၾကည့္ မရတာပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ဘယ္ဟုတ္မလဲ တစ္ပတ္ဆိုလည္း ၾကည့္
မရ ေနာက္ တစ္ပတ္ ဆိုလည္း ဒီလိုိပါပဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီလင့္က အဆင္မေျပေတာ့မွန္း သိသာလာ
တယ္ မၾကည့္ပဲလည္း မေနႏိုင္ၾကျပန္ ေဘာ္ဒါေတြ ၀ိုင္းရွာၾကရင္း ကေန အခု က်ေနာ္ တင္ေပး
မယ့္ www.warpfootball.com ကို သြားေတြ႔တယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ အခုက် ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္တဲ့ www.warpfootball.com လင့္ဟာ လိဂ္ေပါင္း မ်ား
စြာမွ အပတ္စဥ္ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို မလြတ္တမ္းၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္Youtube လင့္ကို တစ္ ႏွစ္ သံုး ဆို
ၿပီး တင္ေပးထားတာမို႔ ဘယ္ဖုန္းအမိ် ဳ အစား၊ Tablet မိ် ဳ းမဆို Android Device & IOS Device
အားလံုးမွာ Internet connection လံုး၀မက် ပဲ ဇိမ္က်က်ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကဲဗ်ာ စလိုက္ၾကရေအာင္
ကြန္ပ်ဴ တာနဲ႔ ၾကည့္ရႈၾကမယ့္ ေဘာ္ဒါေတြကေတာ့ www.warpfootball.com ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္
ပါ ပြင့္လာတဲ့ ပရိုဂရမ္တစ္ခုမွာ နာမည္ႀကီးလိဂ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပရီမီးယား၊ စပိန္လာလီဂါ၊ အီတလီ၊ ဂ်ာ
မန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဟာ္လန္ ေတြရဲ့ Logo ေလးေတြနဲ႔ ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ကပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ပါ။အေပၚမွာ ျမင္ေနရတဲ့ အတိုင္းပါ မိမိၾကည့္ရႈ လိုတဲ့ လိဂ္ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(ထိုင္း စာလံုးေတြ ခ်ည္းျမင္ေန ရျခင္းသည္ က်ေနာ္က အခု ဒီပိုစ့္ကို ထိုင္းမွ ရွာၿပီး တင္ေပးေန တာမို႔
စာလံုးေတြက ထိုင္းလိုခ်ည္း ေပၚေနတာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအလုိက္ ကြဲျပား ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါသည္၊ ျပသနာ မဟုတ္ပါ။ ဖတ္မရ ရင္ေန အဓိက ေဘာ
လံုးပဲြ ၾကည့္လို႔ ရဖို႔က အဓိကျဖစ္လို႔ ေက်ာ္သြား လိုက္ပါ)

ေအာက္ကို ဆင္းသြားလိုက္ပါ အဲဒီမွာ လိဂ္ေပါင္းစံုမွ လာေနဆဲ ပြဲစဥ္ေတြနဲ႔ လာ ဦးမယ့္ ပြဲစဥ္ေတြကို
ေဖၚျပေပးေန ပါလိမ့္မယ္။

အေစာ ဦးဆံုး လာမယ့္ ပြဲစဥ္သည္ ေအာက္ဆံုး နားကို ေရာက္ေန ပါလိမ္မယ္ ေနာက္မွ လာမယ့္ပြဲ
စဥ္မ်ာသည္ အေပၚကိုေရာက္ေန ပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္လိုက္ပါ အခုလာေနတဲ့ ပဲြစဥ္

အာဆင္နယ္ နဲ႔ စပါး


တစ္ခ်က္ႏွိပ္ လိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ပရိဂရမ္တစ္ခု ထပ္ပြင့္ လာပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ကပံုေလးကိုၾကည့္လုိက္ပါ။


အေပၚမွာ ျမင္ေနရတဲ့ ပံုအတိုင္း ပါပဲ အခုလာေနတဲ့ အာဆင္နယ္ နဲ႔ စပါး ပဲြဲစဥ္ပါ က််ေနာ္ အနီ
ေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ Youtube ဆိုတာတဲ့ ေနရာမွာ ေဘာလံုးပြဲကို ၾကည့္ရႈ နိုင္မယ့္
Youtube လင့္ ေတြထဲက တစ္ခုခုကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

ေအာက္ကပံုအတိုင္း Youtube လင့္နဲ႔ ေပၚလာလိမ့္မယ္ ။အေပၚမွာ ျမင္ေနရတဲ့ အတိုင္းပါပဲ Internet connection လံုး၀ မက်ပဲ လိုင္း အသင့္ အတင့္ ရွိေန
ရံုနဲ႔ Android device & IOS Device အားလံုးမွာ Youtube လင့္ကေန ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

ပိုစ့္ကို ေရးေနရင္းနဲ အာဆင္နယ္ နဲ႔ စပါး က လာေနတာမို႔ နည္းနည္း ေနာက္က် သြားတာပါ။

ေနာက္လာမယ့္ အျခား
 • Evenrton & Liverpool (12.00)
 • Atletico & Real Madrid (9.00)
 • Juventus & AC Milan Sun morning
စတဲ့ ပြဲေကာင္းေတြကို လက္မလြတ္တမ္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

ေဘာလံုးပဲြတိုင္းကိုု ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ Youtube လင့္ www.warpfootball.com

ဖုန္းမွ ၾကည့္လိုေသာ ေဘာ္ဒါေတြလည္း မိမိဖုန္းရဲ့ Google Search မွာ အေပၚမွာ လင့္ကို ရိုက္ရွာၿပီး
က်ေနာ္ ပံုေလးနဲ႔ ျပေပးထားတဲ့ အတိုင္း တစ္ဆင့္ျခင္း သြားလိုက္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ျမင္တဲ့ အတိုင္းပါပဲ အခု လာေနတဲ့ အာဆင္နယ္ နဲ႔ စပါး ပဲြကို တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးပဲ အဆင္ေျပၾက လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

By : ဇူးနစ္(နည္းပညာ)
From : www.zunite.org


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, January 09, 2015

Facebook ကို ခဏတာ Block လုပ္ႏိုင္မယ့္ Tools ေလးခု
Social Media ေတြကို အသံုးျပဳ သူေတြဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားေန ပါတယ္။ စမတ္ဖုန္ုး အသံုးျပဳ
သူေတြ မ်ားျပားလာတာနဲ႔ အမွ် Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ
မွာ တဟုန္ထိုးျမင့္မားလာေနပါတယ္။

Social Media ေတြက လူေတြအေပၚ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖမ္းစား စြဲေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္
Facebook ကို အသံုးျပဳ သူေတြ ထဲမွာ အလြန္ အကြ်ံ စြဲလမ္းၿပီး အသံုးျပဳေန သူေတြ လည္း မ်ားျပား
လာပါၿပီ။ တစ္ခ့်ဳိဆို အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ ျဖစ္တဲ့ အထိေအာင္ စြဲလမ္းစြာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။
သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔လည္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို လူေတြအတြက္ Facebook ကို အခ်ိန္နဲ႔
ကန္႔သတ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္တဲ့ Tools ေတြကို တီထြင္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

LeechBlock (Firefox)
LeechBlock က Firefox ဘေရာက္စာ အတြက္ Addon ျဖစ္ ပါတယ္။ LeechBlock ကို အင္စေတာ
လုပ္ၿပီးရင္ အသံုးျပဳမႈကို ခဏတာပိတ္ထားခ်င္တဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔က႑ ေျခာက္ခုကို
ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ တစ္ပတ္မွာ Facebook အသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ထားခ်င္တဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို သတ္
မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ပိတ္ထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ သတ္မွတ္
ထားတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို Repeat လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

က႑တစ္ခုခ်င္းစီကို Customize လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ လူမႈကြန္ရက္ေတြကို ေန႔ဘက္မွာ ပိတ္ထားၿပီး
အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြကို ညဘက္မွာ ပိတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Porn Site ေတြကို
အျမဲတမ္း ပိတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Firefox အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ LeechBlock က တန္ဖိုးရွိတဲ့ အ
ခ်ိန္ေတြ ထြက္ရွိလာေစမွာပါ။StayFocusd (Chrome)
StayFocusd ကလည္း LeechBlock လို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမယ့္ Chrome အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္
အလြန္စြဲလမ္းၿပီး အလုပ္ပ်က္ ၊ အကိုင္ပ်က္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ၾကည့္ရႈေလ့ရွိတဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြ
ကို ခဏတာ ပိတ္ပင္ထားခ်င္ရင္ StayFocusd က သင့္အတြက္ပါ။

သေဘာတရားခ်င္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ခဏတာ ပိတ္ထားခ်င္တဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြကို ေန႔ရက္၊ အ
ခ်ိန္ အပိုင္းအျခားမ်ားနဲ႔ ပိတ္ပင္ထားႏုိင္ပါတယ္။ LeechBlock နဲ႔ မတူတာက StayFocusd မွာ ၀က္
ဆိုက္မ်ား သတ္မွတ္ဖို႔ က႑တစ္ခုပဲ ပါရွိတာပါ။

“Max Time Allowed” Setting ပါရွိၿပီး ပိတ္ထားတဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြကို ခဏတာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ အားျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ထားေပမယ့္ “ Max Time Allowed” Setting မွာ မိနစ္
သံုးဆယ္ သတ္မွတ္ ထားရင္ Facebook ကို ပိတ္ထားတဲ့ ေန႔ရက္၊ အခိ်န္ အပိုင္း အျခား အတြင္းမွာ
ေတာင္ မိနစ္ သံုးဆယ္ၾကာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။ColdTurkey (Windows)
ColdTurkey က Desktop Program ျဖစ္တဲ့ အတြက္ Browser Level ထက္ပိုၿပီး Computer Level
အထိပါ ပိတ္ပင္မႈေတြ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သင္ ဘယ္ ဘေရာက္စာကို သံုးသံုး ColdTurkey က
၀က္ဆုိက္ေတြကို ပိတ္ေပး ထားႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Steam လို Video Game Program ေတြကို
လည္း ပိတ္ေပးထားႏုိင္ပါတယ္။ ၀က္ဆိုက္ေတြသာမက Program ေတြကိုပါ ပိတ္ေပးထားႏုိင္တာ
ပါ။ ColdTurkey ကို Task Manager, System Tray တို႔ကေန ပိတ္လို႔ မရသလို Uninstall လုပ္ဖို႔
လည္း သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွ လုပ္ႏုိင္မွာပါ။xMinutesAt (Website)
xMinutesAt က Facebook နဲ႔ အျခား ၀က္ဆိုက္မ်ား အသံုးျပဳခ်ိန္ကို သတိေပးႏုိင္တဲ့ Web Tool တစ္
ခု ျဖစ္ပါတယ္။ xMinutesAt ၀က္ဆုိက္ကိုသြားၿပီး Facebook လိပ္စာကို ထည့္ေပးၿပီး အခ်ိန္ သတ္
မွတ္ေပးပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ျပည့္သြားရင္ သင့္ကို သတိေပးပါလိမ့္မယ္။

xMinutesAt က Bookmarklet ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး သင့္ ဘေရာက္စာရဲ႕ Bookmark Bar ေပၚတင္
ထားႏုိင္ပါတယ္။ Bookmarklet ကိုႏွိပ္ရင္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ ၀က္ဆိုက္အတြက္ အခ်ိန္ အကန္႔
အသတ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာပါ။Credit to http://mobilechannelteam.blogspot.com

Thiha Htike(THT)

thihahtike.it@gmail.com

0973151297

Read More »

Friday, December 19, 2014

Google Play Store အ​ေၾကာင္​း
Google play store သည္ Multimedia content မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ Google ၏ online store ျဖစ္သည္။ ဤ
store မွ ေန၍ သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊ ဂိမ္း၊ စာအုပ္ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အခေပး၍ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ
မဲ့ရ သည္တုိ႔ လည္း ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ Google play store သို႔ ဝင္ရန္ Google play store application ရိွရန္
လိုသည္။ ထုိ application ကို မိမိ၏ tablet သို႔မဟုတ္ phone ေပၚတြင္ Install လုပ္ထား ရန္လည္း လိုပါသည္။

Google play store ၏ အစသည္ Google Market ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဝယ္ယူထားေသာ Android tablet မ်ား
eSင့္ Smart phone မ်ားေပၚတြင္ Android market application အေဟာင္း ရွိေကာင္းရွိေနႏုိင္ပါသည္။ Google
သည္ 2008 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Android market ကို ေၾကညာလ်က္ online digital store ေလာ
ကသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ Phone ႏွင့္ Tablet သုံးစြဲသူမ်ား စတင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔
တြင္မွ ျဖစ္ပါသည္။ အခေပး ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရာင္းခ်ျခင္း ကိုမူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မွ စတင္ႏုိင္ခဲ့
ပါသည္။ ထုိစဥ္က ေဆာဖ့္ဝဲေရးသူ အမ်ားစုမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂရိတ္ ၿဗိတိန္မွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ အျခားေသာႏုိင္ငံ ၂၉ ႏုိင္ငံမွ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူမ်ား အတြက္ လမ္းဖြင့္
ေပးခဲ့ ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲသို႔ ေရာက္သည့္အခါ Google သည္ Android market ၌ content filtering စနစ္ကို
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ Android market မွ ဝယ္ယူေသာ Application မ်ားကို မႀကိဳက္လွ်င္ ၂၄ -၄၈ နာရီ
အတြင္း ေငြျပန္းအမ္း ယူႏုိင္ေသာ စနစ္အစား ၁၅ မိနစ္အတြင္း ေငြျပန္အမ္းယူႏုိင္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါ
သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခါတြင္မူ Android market သည္ smart phone ႏွင့္ tablet ေပၚမွ
သာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အရာ မဟုတ္ေတာ့။ Web client ကိုသုံးၿပီး PC မွ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္
လာပါသည္။ Android market webpage ထဲဝင္၍ request လုပ္ေသာ Application မ်ား (အခေပးႏွင့္ အခမဲ့)
တုိ႔ကို download ဆြဲခ်ခြင့္ ျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ Android market ၌ မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ device တစ္ခုအား
အေထာက္ အထားကို ေတာင္းပါမည္။ Download ဆြဲထားေသာ application တုိ႔ကို ယင္း device တြင္း၌သာ
Install လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လသို႔ ေရာက္သည့္ အခါ Android market သည္ အဆင့္ ထပ္၍ ျမင့္လာျပန္သည္။ Android
market တြင္ Add-in application တစ္ခု ထပ္ထည့္ၿပီး ယင္းမွေန၍ ေငြလက္ခံကာ Application ေရာင္းခ်ေသာ
အဆင့္သို႔ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလကား Android market ပုံစံေျပာင္းေသာ ကာလဟု ဆုိ
နိုင္ပါသည္။ New application list ကို သီးျခားေဖာ္ျပသည္။ အေရာင္းရဆုံး application၊ အေရာင္းရဆုံး ေဆာ့ဖ္
ဝဲေရးဆြဲသူတုိ႔ကို သာမက အယ္ဒီတာ စိတ္ႀကိဳက္ application တုိ႔ကို သီးျခားစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပလာပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Smart phone ႏွင့္ Tablet သုံးစြဲသူတုိ႔အား application မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားေအာင္ ျပသရန္ဟု
ဆုိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအေရာက္တြင္မူ Google သည္ Android market တစ္ခုလုံး၏ interface ကို ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္။ အျပင္အဆင္သစ္တြင္ content feature ကို ပိုမုိအေလးေပးလာသည့္ျပင္ screen filter
မ်ားကိုလည္း ပိုမုိထည့္သြင္းလာပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေစ်းကြက္အတြင္း အြန္လိုင္း စာအုပ္ေရာင္း
ခ်မႈႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ငွားရမ္းမႈကို ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းလာပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ Android market ထဲ၌ music store တစ္ခု အသစ္ တုိးလာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ Apk application ဖိုင္တစ္ခုအား အျမင့္ဆုံး ခြင့္ျပဳအရြယ္အစား 50mb မွအထက္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့
သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ 50Mb ရွိေသာ Apk ဖိုင္အျပင္ အပိုေဆာင္းဖုိင္ႏွစ္ခုကို တစ္ခုလွ်င္ 2Gb ႏႈန္းျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္
စြက္ခြင့္ ေပးခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ အေရာက္ တြင္မူ Android market ကို Google play
store အျဖစ္သို႔ အမည္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ေမလတြင္ Google play store တြင္ ေငြေပးေခ် ရာ၌
application သုံးၿပီး ေပးေခ်ေစေသာ စနစ္ကို စတင္ က်င့္သုံး ခဲ့ပါသည္။

Google play application သည္ open source မဟုတ္ပါ။ Google ကသတ္မွတ္ထားေသာ Compatibility
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ Android device မ်ားတြင္သာ ယင္းကို install လုပ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ယင္း appli
cation ကို သုံး၍သာ Google play store သို႔ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျခင္း application မ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ google ႏွင့္ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အေစာပိုင္း
တြင္ Apple ၏ iPod touch ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ Google play ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ Android device သည္
3G သို႔မဟုတ္ 4G ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္းရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း Samsung မွ Galaxy player ထြက္
လာခ်ိန္တြင္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ပါသည္။

Google play store ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ Tablet ႏွင့္ smart phone သုံး Application မ်ားေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ Google play သည္ application install လုပ္မေပးပါ။ Android device တြင္ပါေသာ Pack-
age Manager Service ကိုသာ install လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ Apk ဖိုင္တစ္ခုအား device အတြင္း
သို႔ download ဆြဲခ်ၿပီးသည့္အခါ Pack Manager ကို ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ Application မ်ားကို မ်ားေသာအား
ျဖင့္ ဖုန္း၏ Internal storage ထဲတြင္ Install လုပ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ external
storage card ထဲတြင္ install လုပ္ေပးပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Google play store သည္ အဓိကအားျဖင့္ Application မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
Google play မတုိင္မီ Android market အမည္ျဖင့္ စတင္ခ်ိန္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ေရာက္ခ်ိန္အထိ
application စုစုေပါင္း ၂၃၀၀ သာရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ application ႏွင့္ ဂိမ္းေပါင္း
ငါးသိန္းအထိရွိေနၿပီး download ဆြဲခ်မႈ ၂၀ ဘီလ်ံ ရွိေနပါသည္။ Google play application ကို အသုံးျပဳ
ၿပီး Google ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ device မွန္သမွ်သည္ (အီရန္ႏုိင္ငံမွလြဲ၍) Google play
store မွ အခမဲ့ application ႏွင့္ game မ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အခေပး Application မ်ားကိုမူ ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံ
ေပါင္း ၁၂၉ ႏုိင္ငံတြင္သာ တုိက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါေသးသည္။

Install လုပ္ၿပီးသား application မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ update လုပ္လိုလွ်င္လည္း user က ႀကိဳတင္ေရြး
ခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ Google play သည္ user device ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ application ကိုသာ
download ခ်ႏုိင္သည့္ filter ထည့္ေပးထားသျဖင့္ မိမိစက္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ application ကို install မလုပ္
မိေစရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူတုိ႔အား tethering application မ်ားကို တားျမစ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ထဲတြင္ ကမၻာ႕နုိင္ငံ ေပါင္း ၃၁ ႏုိင္ငံမွ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရးသူ မ်ားသည္ Google play store သို႔
အခေပး application မ်ား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ၾကပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၂၅ ေဒၚလာေပးရန္ လိုအပ္
ပါသည္။ Application တစ္ခု၏ ေရာင္းခ် တန္ဖိုးမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူက ရရွိၿပီး က်န္ ၃၀ ရာခိုင္
နႈန္းကို ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲေပးသူမ်ားက ရရွိပါသည္။

Google က အက်ဳိးျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းခံစားျခင္းမရွိပါ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူမ်ားသည္ Google checkout merchant
account သို႔မဟုတ္ google adsense account မွ တစ္ဆင့္ ေငြလက္ခံရရွိပါမည္။

Google play store သည္ application ႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားသာ ေရာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္
သံၾကားဇာတ္လမ္းတြဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား ငွားရမ္းၾကည့္႐ႈျခင္း (သို႔မဟုတ္) အၿပီးအပိုင္ဝယ္ယူျခင္း ဝန္
ေဆာင္မႈကိုလည္း ေပးပါသည္။ ထုိ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ Google play movie appli
cation လိုပါသည္။

ေတးသီခ်င္း ေရာင္းခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မွာမူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လတြင္ music store အမည္ျဖင့္ စတင္ခဲ့
သည္။ Music store သည္ Google+ ၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကို
ေရာင္းခ်ရာ၌ ၁.၂၉ ေဒၚလာ၊ ၀.၉၉ ေဒၚလာ၊ ၀.၆၉ ေဒၚလာႏွင့္ အခမဲ့ဟူ၍ အတန္းအစား ေလးမ်ဳိး ခြဲျခားထား
ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ Music store ၌ Universal Music Group, EMI ႏွင့္ Sony Music Entertainment
တုိ႔မွ အဓိက ပါဝင္ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။

Google play store ၏ အထင္ကရ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ စာအုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ Google
play store တြင္ အခမဲ့ စာအုပ္ေပါင္း ၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အခေပး ေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ရွိပါ
သည္။ Google play website ထဲဝင္၍ စာအုပ္ဖတ္ႏုိင္သလို Android application သုံး၍ offline လည္း
ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ Google သည္ Nexus device မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို Google play store မွေန၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္-

Credit: Original Aurthor
Source: Internet(Knowledge Box)

Read More »

Wednesday, December 17, 2014

Facebook Status အတုမ်ား ျပဳလုပ္နည္း ေလးနည္းFacebook မွ သင့္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို စေနာက္ ခ်င္ရင္ေတာ့ Status အတုမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Celebrity မ်ား၊
နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သင့္ရဲ႕ စေတးတပ္ကို Like , Comment ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Fake Status မ်ားကို သင့္သူငယ္
ခ်င္းမ်ား ျမင္ေတြ႔ရရင္ အံ့ၾသ သေဘာက်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလို ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ Tools မ်ားစြာ အင္တာနက္မွာ ရွိေန
ပါတယ္။ Status သာမကဘဲ News Feeds နဲ႔ Chat အတုမ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

The Wall Machine
The Wall Machine က Fake Status မ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ အလြန္ေကာင္းတဲ့ Web App တစ္ခုပါ။ အဲဒီ Tool ကို အသံုးျပဳဖို႔
သူ႔ရဲ႕ ၀က္ဆိုက္ကိုသြားၿပီး သင့္ရဲ႕ Facebook အေကာင့္ နဲ႔ Log In ၀င္ရမွာပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ Fake Status , Comments မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖန္တီးႏို္င္ပါၿပီ။ Relationship Update, Friendship
Update, Photo, Events မ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ခလုတ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ The Wall Machine က နမူနာ
စေတးတပ္ အတုမ်ားကို ျပသေပးထားပါတယ္။ နမူနာ စေတးတပ္ကို သင့္စိတ္တိုင္းက် ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္
ထားတဲ့ Fake Status ကို ဓါတ္ပံုအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းၿပီး Facebook မွာ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။

▼ The Wall Machine ▼


Status Clone
Status Clone ကေတာ့ The Wall Machine လို သင့္ရဲ႕ Facebook ID ကို အသံုးျပဳစရာမလိုတဲ့အတြက္ အလုပ္ရႈပ္
သက္သာပါတယ္။ Classic သို႔မဟုတ္ Timeline Format ႏွစ္မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ Classic Mode ကို အသံုးျပဳ
ရင္ေတာ့ ႏွစ္မ်ားစြာ အၾကာက Facebook ဒီဇိုင္းကို ေတြ႔ရမွာပါ။ စေတးတပ္ အတု ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ဓါတ္ပံု အေန
နဲ႔ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။

▼Status Clone ▼


Simitator
Simitator က အေပၚက ႏွစ္ခုလုိပဲ စေတးတပ္ အတုမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္သလို Facebook Chat Log အတုမ်ားကို
ပါ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သင္နဲ႔ Celebrity တစ္ေယာက္ စကားေျပာေနတဲ့ Chat Log အတုမ်ား
ဖန္တီးၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို လွည့္စားႏိုင္တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Simitator ကို အသံုးျပဳရတာ အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။ သင္ဖန္တီးေနတဲ့ စေတးတပ္ အတုကို ေဘးဘက္မွာ Live
Preview အေနနဲ႔ ျပသေပးမွာပါ။ ျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ စေတးတပ္ အတုကို JPEG ဖိုင္အေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းႏိုင္ပါတယ္။

Simitator က Twitter, Snapchat, Yahoo Answers , iOS Texts အပါအ၀င္ အျခား လူမႈ ကြန္ရက္မ်ားနဲ႔ Messen
ger မ်ားအတြက္ပါ Fake Status နဲ႔ Chat Log အတုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

▼ Simitator ▼


FbStatusVia
Facebook Status အစစ္မ်ားကေနပဲ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ၾကြားခ်င္ရင္ေတာ့ FbStatusVia ကို သံုးပါ။

FbStatusVia ၀က္ဆိုက္မွာ iPhone နဲ႔ တန္ဖိုးႀကီး Android Phone မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ သင္ဟာ
တန္ဖိုးႀကီး စမတ္ဖုန္းကေန ပို႔စ္တင္ေနတယ္လို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို လွည့္စားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စေတးတပ္
မွာ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကို ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ Gadget မ်ားအျပင္ via Telepathy, via NASA
Satellite စတဲ့ ရီစရာေကာင္းတဲ့ စာသားမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

▼ FbStatusVia ▼


Facebook မွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ပို႔စ္မ်ားဟာ ဟာသပို႔စ္မ်ား၊ ဟာသ ကာတြန္းမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တမ္း မ်ား
က ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ သင္ဟာ Facebook မွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ရံဖန္ရံ
ခါ ဆိုသလို သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ အေပၚ မွာ ေဖာ္
ျပထားတဲ့ Tools မ်ားက အသံုး၀င္ပါတယ္။

Myanmar Digital Life Journal မွ ကူးယူမွ်ေဝသည္။

https://www.facebook.com/MyanmarDigitalLife


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, November 22, 2014

ကဲ ေဖ့ဘုတ္ အရမ္းသံုးေနတဲ့ ကိုကို မမတို႔ ဒါေလးကို ဖတ္ၾကည့္ လိုက္ပါလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အနည္းနဲ ့ယွဥ္ရင္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုရွယ္ မီဒီယာေတြဟာ ကြ်ႏု္ပ္တိုရဲ႕ ့့ေန ့စဥ္ဘဝေတြမွာ မရွိ
မျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုလို ျဖစ္လာ ပါတယ္။ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္က တဆင့္ ေဆးစြဲ သလို စြဲလန္းတဲ့ အဆင့္
အထိ ေရာက္သြား ခဲ့ရင္ေတာ့ အက်ိဳး ဆုတ္ယုတ္ မွဳေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစႏိုင္လို ့ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ ေတြကို လို
အပ္တာထက္ အသံုး မခ် မိဖို ့လိုပါတယ္။

၁) အေၾကာင္း အရင္း နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
ဆိုရွယ္လ္ နက္ေဝါ့ခ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တီြတာတို ့မွာ ၄၊ ၅ နာရီေလာက္ ၾကာေအာင္ Refresh ခဏခဏ
လုပ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ အသံုးျပဳေနပါသလား။ ဒီလိုအက်ဳိးမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနရတဲ့ အေၾကာင္း
အရင္းကို သင္သိပါ သလား။ ဘဝ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အတြက္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာကို အသံုးျပဳေနတာ
မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမရွိ ဆိုရွယ္လ္နက္ေဝါ့ခ္ကိုအျမဲမျပတ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳေနရင္ေတာ့ သင့္ရဲ ့မသိစိတ္က
ဆိုရွယ္လ္မီဒီယာအေပၚ တျဖည္းျဖည္းစြဲလန္းေနမိသူျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးသင္ဘာေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လ္နက္ေဝါ့ခ္ကို အသံုးျပဳေနသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုနားလည္
ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုက သင့္စိတ္ထဲမွာ ထင္က်န္တတ္ေစပါသလား။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းက
ေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စြဲလန္းမႈေတြရဲ ့လကၡဏာေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚ မႈမ်ားကိုေျပာင္း လဲ
ေစႏိုင္ရံုသာ မကပဲ ေန႔စဥ္ ဘ၀ကိုပါ ထိခိုက္ လာေစႏိုင္ ပါတယ္။

၂) အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားပါ။
အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထား သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အခ်ိန္နဲ ့မိသားစု အတြက္အခ်ိန္
ေတြမွာ ဆိုရွယ္လ္ မီဒီယာကို အသံုးမ်ားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို အလုပ္အခ်ိန္ေတြ၊ မိသားစု ဝင္ေတြနဲ ့ေတြ ့ဆံု
ေန ခ်ိန္မွာဆိုရွယ္လ္ နက္ေဝါ့ခ္ အသံုးျပဳေနျခင္းကို အခ်ိန္ အကန္ ့အသတ္နဲ ့ထားရွိေပး သင့္ပါတယ္။

၃) ဆိုရွယ္လ္နက္ေဝါခ္အသံုးျပဳမယ့္အခ်ိန္မွာ ဝါသနာပါတာတစ္ခုခုကို အစားထိုးလုပ္ပါ။
ဆိုရွယ္လ္ မီဒီယာအေပၚ အာရံုလႊဲခ်င္ရင္ ၀ါသနာပါတဲ့ အားကစား တစ္ခုလုပ္ျပီး အာရံုလႊဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
စာဖတ္တာ ဝါသနာ ပါရင္ေတာ့ စာအုပ္နဲ႔စာဖတ္ပါ အြန္လိုင္းေပၚမွာ စာဖတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုရွယ္လ္နက္ေဝါ့
အားလံုးကို ပိတ္ထားၿပီး ဖတ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို ဆိုရွယ္လ္နက္ေဝါခ္ ေနရာမွာ ဝါသနာပါတာ တစ္ခု ခုကို အစား ထိုးလိုက္တာကေန ့စဥ္ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

၄) ဆိုရွယ္လ္ မီဒီယာကို ဦးစားမေပးပါနဲ ့။
ဆိုရွယ္လ္ မီဒီယာကို ဘယ္ေတာ့မွ ဦးစား မေပး သင့္ပါဘူး။ သင္ရဲ့ အလုပ္၊ မိသားစု ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေတြ ကို
ဥေပကၡာျပဳၿပီး ဆိုရွယ္လ္ မီဒီယာကို ဦးစားေပးရင္ အက်ိဳး ဆုတ္ယုတ္ မွဳေတြပဲျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္မလို ့ဆို
ရွယ္လ္မီဒီယာေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဆိုရွယ္လ္မီဒီယာေတြကို အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာသာ
ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခုအေနနဲ ့ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

From: Trend Myanamr

Read More »

Friday, October 17, 2014

Facebook မစြဲလန္းေတာ့လွ်င္ ရရွိလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳး (၁၀) ခုSocial Network ေတြ ျဖစ္တဲ့ Facebookတို႔ Twitter တို႔ဆိုတာ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ၊ မိတ္ေဆြ အသစ္ေတြ
ရွာေဖြရာမွာ အသံုး ၀င္ေကာင္း ၀င္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္းေတာ့ အဲ့လိုု အက်ိဳး ရွိရွိ အသံုးခ် မေနၾကပါဘူး။
လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အတြက္ Facebook ကို Check တာဟာ အလုပ္ တစ္ခုလိုေတာင္ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ တစ္
ခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြက Likes ရဖို႔အတြက္ Post ေတြတင္ၾကတယ္။ အျခားသူေတြ ဘာလုပ္ေနမလဲ Facebookေပၚ
မွာၾကည့္မယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္ေနလဲ ၾကည့္မယ္။ ဂိမ္းေဆာ့မယ္။

အစ ရွိသျဖင့္ Facebook ကို အသံုး ျပဳ ေန ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကလည္း အင္တာနက္ ဆိုတာကို Gtalk,
Facebook, Viber နဲ႔ စသိၿပီး သံုးၾကတာ မ်ား ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖဳန္းေန လို႔ ျဖဳန္းမွန္း မသိ ေအာင္ကို
Facebook သံုးၾက ပါတယ္။ သင္ေရာ အဲ့ဒိ အထဲ ပါေနၿပီလား ?

ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင္ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါၿပီ။ သင္ Facebook ကို ခနခန သံုးမေနဘူး ဆိုရင္ ျဖစ္ လာနုိင္မယ့္ အ
ခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ေဖာ္္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

(၁) သင့္ဘ၀ျပန္လည္ အသက္၀င္ လာလိမ့္မယ္။

"ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမယ္” ဆိုတဲ့ စကားကို သံုးရတာ အေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ သင္Facebook ကိုၾကည့္တဲ့
အႀကိမ္ေရကို ျပန္တြက္ ဖူးပါသလား ?

တစ္ေန႔မွာ၂၄ နာရီ ရွိပါတယ္။ ၈ နာရီက အိပ္ပါတယ္။ ၈ နာရီက အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၈ နာရီ မွာေရာ
ဘယ္နွႀကိမ္ေလာက္ Facebook ကို ၾကည့္ပါသလဲ ? တေနကုန္ အလုပ္မွာလည္း Facebook ၾကည့္တယ္၊ က်န္
တဲ့ ၈ နာရီမွာလည္း Facebook ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ့ ေန႔စဥ္ ဘ၀က ရွင္သန္ေသး ရဲ့လား ျပန္စဥ္းစားဖုိ႔ လို
ပါၿပီ။ Facebook မေပၚခင္တုန္း ကေရာ သင္ဘာလုပ္ခဲ့လဲ ျပန္စဥ္းစားပါ။

သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ဖုန္းေျပာမယ္၊
သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုနဲ႔ မုန္႔သြားစားမယ္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ထဲ ရုပ္ရွင္ၾကည့္မယ္၊ သို႔မဟုတ္ စာ
ဖတ္မယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ သင္၀ါသနာ ပါတာ တစ္ခုခု လုပ္မယ္။ တစ္ခုခုေတာ့ သင္လုပ္ ခဲ့မွာပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕က Facebook ကို အလကား သံုးတာ မဟုတ္ဘူး၊ Facebook ေပၚမွာ စာဖတ္တယ္ လို႔ဆုိပါတယ္။ဟုတ္
ပါတယ္ Facebook ေပၚမွာ အဲ့လိုအက်ိဳးရွိတာေတြ လုပ္တာကိုေတာ့ အားေပးပါတယ္ ဒါေပမဲ့ သင္တကယ္ေရာ
စာအၾကာႀကီးဖတ္ျဖစ္လို႔လား?

More….ဆိုတဲ့ ေနရာကိုနွိပ္လိုက္လို႔ စာႀကီးက ရွည္ေနရင္ သင္ဖတ္ျဖစ္လို႔လား? သတင္း တိုတိုေလးေတြပဲသင္
ဖတ္ျဖစ္တာ မ်ားပါလိမ့္မယ္။

သင္ Facebook ကို ခဏခဏ စိတ္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သင္ အစာေကြ်းမွာကို ေစာင့္ေနတဲ့ သင့္ရဲ့ေခြးေလးလဲရွိခ်င္
ရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္နဲ႔ အတူတူ တစ္ေနရာရာ သြားခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။ သင့္ရဲ့ Social ပိုင္း
ေကာင္းလာတယ္လို႔ သင္ထင္ေကာင္း ထင္နုိင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းက သင္အတုအေယာင္ေလာက တစ္ခုမွာ
ေပ်ာ္ေနတာပါ။ English စာလံုးေလးလံုးနဲ႔ ေပါင္းထားတဲ့ Like ဆိုတဲ့ စာလံုးမွာ သင္ေပ်ာ္၀င္ေနတာပါ။ သင့္ေဘး
က သင့္အေပၚေမတၱာ ရွိတဲ့ အရာအားလံုး သင့္အတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိတဲ့ အရာအားလံုးကိုသင္ေမ့ေနတာပါ။
သင္တစ္ေနရာရာကို သြားရင္ေတာင္ သင့္ဖုန္းေလးကို တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ Facebook ခဏခ
ဏသံုးေနတာကို ရပ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို တစ္ခါေလာက္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလး ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ အမ်ားႀကီး တိုး
တက္ လာလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းအရင္းေတြ အတြက္၊ သင့္ရဲ့မိသားစု အတြက္ Like ထက္ပိုၿပီး အဓိပၸါယ္
ရွိတဲ့ အရာေတြကို လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

(၂) အလုပ္ေတြ ပိုၿပီးလာလိမ့္မယ္။

ဘေလာ့ဂါ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပပါ့မယ္ ကြ်န္ေတာ္က အင္တာနက္ကို အ
ခ်ိန္ျပည့္ သံုးရပါတယ္။ စာေတြကို အင္တာနက္ ကေန ရွာေဖြၿပီး ဖတ္ရႈရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ အႀကီးမားဆံုးရန္
သူကေတာ့ Social Media ပါပဲ စာဖတ္လိုက္ Facebook ကိုၾကည့္လိုက္္နဲ႔ အလုပ္ေပၚအာရံု စူးစိုက္မႈ အားနည္း
လာပါတယ္။ Facebook ကို ခဏေလး ဆိုၿပီး ၾကည့္ရာ ကေန ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ၾကည့္ၿဖစ္တဲ့ အခါ ၾကည့္ ျဖစ္
သြား ပါတယ္။ အဲဒိ အခါမွာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ Productivity က သိသိ သာသာ က်သြား ပါတယ္။ စာဖတ္ေန ရင္းနဲ႔
Facebook ကို ၾကည့္ခ်င္ စိတ္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္မၿပီးတဲ့ အတြက္ stress မ်ားလာပါတယ္။ အရာရာ
အဆင္မေျပေတာ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မီွပဲ ကြ်န္ေတာ္ေျဖရွင္းနိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ Facebook ကုိဖြင့္မယ္ ဆိုတာကို
အခ်ိန္ဇယား လုပ္လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒိေနာက္ပိုင္း အလုုပ္ေတြ ပိုၿပီးလာ ပါတယ္။ Stress ေတြလည္း နည္းလာပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ ခ်ိန္မွာ Facebook သုံးတာကို ျဖစ္နုိင္ရင္ ေရွာင္ရွားပါ။ မေရွာင္ရွားနုိင္ရင္ အခ်ိန္ တစ္ခု
သတ္မွတ္ၿပီး သံုးပါ။ သင့္ အလုပ္ေတြ ပိုၿပီး လာပါလိမ့္မယ္။

(၃) အျခားအရာေတြမွာ အာရံုစူးစိုက္မႈ ပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

Facebook ကတက္လာမယ့္ Update Status ေတြကို မအိပ္ဘဲ ရူးရူးမိုက္မိုက္ ေစာင့္ဖူးပါသလား? အဲဒိ အခ်ိန္
ေတြကို အျခားမွာ သံုးဖုို႔ေရာ စဥ္းစားဖူးပါသလား?

အဲ့ဒိ New Status ေတြ တက္တာကို ေစာင့္ေနတဲ့ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ကို စာအုပ္ဖတ္ဖို႔ ျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားဖူးပါသ
လား? စာအုပ္ဖတ္တာ ျဖစ္ျဖစ္၊ မနက္ပိုင္းမွာ ဆိုလည္း ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုလုပ္
ၾကည့္ပါ။ အၿခားအရာေတြေပၚမွာ သင့္ရဲ့ အာရံုစူးစုိုက္မႈ ပိုမို ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

(၄) သင့္သူငယ္ခ်င္း အစစ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာ သင္သိလာ ပါလိမ့္မယ္။

Facebook ေပၚမွာ ခင္ရတာ အရမ္း လြယ္ကူပါတယ္။ လူေတြရဲ့ posts ေတြကို like ေပး comment ေပးတယ္
ဆိုတာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ အခ်ိန္ မကုန္ပါဘူး။ သင္ Facebook မသံုးဘဲ ေနၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကိုဘယ္
နွစ္ေယာက္ ေလာက္ ဖုန္းဆက္မလဲ၊ သင္နဲ႔ အျပင္မွာ ဘယ္သူက ေတြ႔ၿပီး မုန္႔ အတူတူ စားမလဲ ေစာင့္ၾကည့္
လိုက္ပါ။ သင့္သူငယ္ခ်င္း အစစ္ေတြ ေပၚလာပါလိ့မ္မယ္။

(၅) သင္စြဲလမ္း ခဲ့ဖူးတဲ့ Like ဆိုတာ ဘာမွ တကယ့္ဘ၀မွာ သံုးမရဘူး ဆိုတာ သင္သိလာလိမ့္မယ္။

Facebook ေပၚမွာ Like တယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ Like ရဲ့ Meaning ေတာင္ေပ်ာက္ေနပါၿပီ။ ဓာတ္ပံု မျမင္
ရပဲနဲ႔လည္း Like ခ်င္ Like မယ္။ Like ျပန္ရခ်င္လို႔ Like တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ တာ၀န္၀တၱရား အရလုပ္
ေပးတဲ့အရာ တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဒါကို မျမင္နုိင္ ၾကဘူး ျဖစ္ေနၾက
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Facebook နဲ႔ နည္းနည္းခြဲေန ၾကည့္ လိုက္ပါ။ Facebook ေပၚ က Like ဆိုတာ ဘာမွ မ
ဟုတ္ဘူးဆိုတာ သင္သိ လာပါလိမ့္မယ္။

(၆) လက္ေတြ႔ ဘ၀မွာ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ လာလိမ့္မယ္။

Facebook ကေပးတဲ့ အဓိက ျပသနာ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ Facebook ေပၚမွာ လုပ္စရာေတြ မကုန္သြား
တာပါပဲ။ ၾကည့္စရာ အသစ္ေတြ၊ Like စရာ အသစ္ေတြ သူငယ္ခ်င္း အသစ္ေတြ၊ comment ေပးစရာေတြ၊
Share စရာေတြနဲ႔ သံသရာ လည္ေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အၿပင္လက္ေတြ႔ ဘ၀မွာေတာ့ သင္ၿပီးေျမာက္ ေအာင္
လုပ္ေဆာင္နုိင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ၿပီးေအာင္ ဖတ္နိုင္ပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္ေလး
တစ္ခုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ အပင္စိုက္နိုင္ပါတယ္။ ပန္းကန္ေတြ ကူေဆးေပး နုိင္ပါတယ္။ Facebookကေန ခ
ဏထြက္ၿပီး အျပင္ဘ၀မွာ တစ္ခုခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။

(၇) Facebook မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသနာေတြ ေအးသြား ပါလိမ့္မယ္။

Facebook သံုးတဲ့ သူတိုင္းအတြက္ သင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သူရွိနိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင္က မိန္းက
ေလးျဖစ္ ရင္ေပါ့။ သင့္ရဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ သင္ရဲ့ စိတ္ ထဲက လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ အားလံုးကို အလြယ္ တကူသိနုိင္
ပါတယ္။ သင္က Privacy Setting ကုိျမွင့္ထားေပမယ့္ Privacy Settting မျမွင့္ ထားတဲ့ သင့္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္း
တစ္ေယာက္က သင့္ကို ”မနက္ျဖန္ Junction Sqare သြားၾကမယ္လို႔” tag ထားတယ္ ဆိုပါစို႔။

သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သူက သင္နဲ႔ Friend ျဖစ္မေနဘူး ဆိုရင္ေတာင္ သင့္ သူငယ္ခ်င္းက တစ္ဆင့္သိ
နိုင္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သင့္ကို ေနွာက္ယွက္ခ်င္တဲ့ သူက သင္မနက္ျဖန္ ဘယ္ သြားမလဲ သိသြားၿပီေပါ့။ ဒါေပ
မဲ့ သင္Facebook နဲ႔ ခပ္ခြာခြာေန ရင္ေတာ့ အဲ့ဒိလို ျပသနာေတြ ႀကံဳေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၈) သင့္ကိုယ္သင္ ပိုၿပီး အေကာင္းျမင္ လာလိမ့္မယ္။

ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ အရေတာ့ Facebook က လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို စိတ္ဒုကၡ ေပးေလ့ ရွိပါတယ္တဲ့။
သင္ post တစ္ခုတင္လို႔ Like နည္းတဲ့ အခါ၊ သင့္ပုံတင္လိုက္လို႔ Like နည္းတဲ့အခါ၊ သင့္ကိုယ္ သင္ယံုၾကည္
မႈေတြပါ က်ဆင္းလာ တတ္ပါတယ္။ သင့္ကို စိတ္ဓာတ္က်လာေစပါတယ္။ ခနေလာက္ Facebook နဲ႔ ေ၀းေ၀း
ေန ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ ပိုၿပီး အေကာင္းျမင္လာ ပါလိမ့္မယ္။


(၉) သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမို အေကာင္းျမင္လာလိမ့္မယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခုအရေတာ့ Facebook အသံုးျပဳ သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာဟာ ၀န္တိုစိတ္
တြ မ်ားလာ ၾကပါ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Facebook ေပၚမွာ သူ မ်ားေတြ တင္ ထားတဲ့ အရာ ေတြ ကိုၾကည့္ၿပီး
မနာလို ျဖစ္လာၾကပါတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

သူမ်ားေတြ တင္ထားတဲ့ ဖုန္း အသစ္ပံု၊ ကား အသစ္ပံု၊ အိမ္ အသစ္ပံုေတြ၊ ခ်စ္သူေတြ တြဲရိုက္ ထားတဲ့ ပံုေတြ၊
မိသားစု ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ တဲ့ ပံုေတြ ကိုၾကည့္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က မနာလို ျဖစ္တတ္ ၾက ပါတယ္။ Facebook ဆိုတာအ
ရမ္းၾကြားလို႔ ေကာင္းတဲ့ အရာျဖစ္ တာေၾကာင့္ လူေတြ ကေတာ့ ၾကြားေနမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ သင္အဲဒိလို မနာလို
မႈေတြ ရွိတယ္ ဆိုရင္ Facebook ကေန ခနေလာက္ ထြက္ၿပီး သင့္မွာ ရွိတဲ့ အရာ ေတြကို တန္ဖိုးထား ၾကည့္
လိုက္ပါ။

(၁၀) Facebook ဆို တာေၾကာ္ျငာေတြ အမ်ားႀကီး ျမင္နုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုထက္ မပိုဘူးဆိုတာ သင္နား
လည္လာလိမ့္မယ္။


Facebookက သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အရာေတြကို မွတ္သားထားၿပီး သင္ၾကိဳက္ေလာက္မယ့္ အရာေတြကိုသင္
ျမင္ရေအာင္ ခဏခဏေဖာ္ျပ ေပးေနတာပါ။Facebook ကတကယ္ေတာ့ သင့္ကို Data အျဖစ္အသံုးခ်ၿပီး စီး
ပြားေရးလုပ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လိုအပ္ တာထက္ပိုၿပီး Facebook ကိုမသံုးစြဲပါနဲ႔။

ကြ်န္ေတာ္က Facebook ကို ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ေနတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ Social Media ဆိုတာ တစ္ခ်ိန္က အရမ္း
ေကာင္းတဲ့ ရည္ရြယ္တစ္ခုနဲ႔ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့အခုေတာ့ သင္ေရာ၊ ကြ်န္ေတာ္ေရာ Social Media
ေတြ ကိုယ္တိုင္ေရာ မူရင္း ရည္ရြက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ မိ္တ္ေဆြေကာင္း အသစ္ေတြ ရရွိဖို႔ ဆိုတာကို ေမ့ေနၾကပါၿပီ။
Facebookဆိုတာ အလုပ္တစ္ခု၊ စီးပြားေရးတစ္ခု စြဲလမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။


Facebook ကေန ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရပါတယ္လို႔ သင္ထင္ ရင္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးကို စိတ္ေအးေအးေလးထားၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္ပါအံုး။ Facebookကို ထာ၀ရမသံုးဖို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။
အက်ိဳးရွိေအာင္ပဲ သံုးၿပီး သင့္ရဲ့ အခ်ိန္အမ်ားစုကို အေရးမၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြမွာ မျဖဳန္းဖို႔ ေၿပာခ်င္တာပါ။


မိုးရွင္း(I.M.T)
www.work.com.mm

ref: linkedin

Read More »