နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ေၾကျငာခ်က္. Show all posts
Showing posts with label ေၾကျငာခ်က္. Show all posts

Friday, February 17, 2017

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ


ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၊ ၂ / ၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စနစ္တက် စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က) ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(ခ ) လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(ဂ ) စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(ဃ) လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(င ) ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၂။ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုလၽွင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ ၊ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း မ်ားကို ေထာက္ခံ တင္ျပလာၿပီျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

(က) ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(၁) ဦးခင္ေဇာ္ဦး (တပ္မေတာ္)

(၂) ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း

(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၃) စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၄) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေအာင္ (တပ္မေတာ္)

(၅) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ လွသန္းေမာင္ (တပ္မေတာ္)

(၆) ဦးေဌးဝင္းေအာင္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၇) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္ (ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

(၈) ေဒါက္တာစိုင္းဦး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၉) ေစာအယ္ကလူေစး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၀) ေစာစံၿငိမ္းသူ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၁) ေစာကူးကူ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၂) ဦးဇမ္ဇမုန္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၃) စိုင္းဘိုးေအာင္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၄) ေဒါက္တာတူးဂ်ာ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၅) ဦးေအာင္ၾကည္ၫႊန္႔ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(ခ ) လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(၁) ဦးေဇာ္ေဌး (ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန)

(၂) ဦးစိုင္းလ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၃) ဦးႏိုင္ငံလင္း (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနလင္း (တပ္မေတာ္)

(၅) ေဒၚဇင္မာေအာင္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၆) ဦးႏိုင္ေဆြဦး (ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

(၇) ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး (ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

(၈) မိဆူးပြင့္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၉) ေစာဆဲဗြယ္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၀) ခြန္ေသာမက္စ္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၁) ေနာ္စႏၵာဝိုင္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၂) ေဒၚေအးသီတာျမင့္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၃) ဦးတင္ေဆြ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၄) ဦးဆမ္းေဆာင္ကား (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၅) ဦးေ႐ႊမင္း (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(ဂ ) စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(၁) ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္)

(၂) ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၃) မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၄) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိုက္စိုး (တပ္မေတာ္)

(၅) မိကြန္ခ်မ္း (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၆) ဦးဗရတ္ဆင္း (ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

(၇) ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

(၈) ဆလိုင္းထလာေဟး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၉) ပဒိုေစာတာဒိုမူး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၀) စိုင္းလ်န္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၁) ခြန္တင္ေ႐ႊဦး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၂) ဦးထြန္းႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၃) ဦးသိန္းထြန္း (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၄) ဦးမားကို႔စ္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၅) ဦးသာထြန္းလွ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(ဃ) လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး (တပ္မေတာ္)

(၂) ဦးမ်ိဳးဝင္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၃) ဦးတာလွေဖ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေမာင္ဝင္း (တပ္မေတာ္)

(၅) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စိန္ထြန္းလွ (တပ္မေတာ္)

(၆) ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ဆမ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၇) ေဒါက္တာေခ်ာေခ်ာစိန္ (ပါေမာကၡ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

(၈) စဝ္ေဘာင္ေခး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၉) ပဒိုေစာေအာင္ဝင္းေ႐ႊ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၀) ပူးထက္နီ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၁) ဦးခိုင္ထြန္းဝင္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၂) ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၃) ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၄) ဦးျမင့္ႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၅) ေဒၚနန္းခင္စိန္ျမင့္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(င ) ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(၁) ဦးေအာင္စိုး (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၂) ခြန္ျမင့္ထြန္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၃) ဦးျမင့္စိုး (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၄) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းဦး (တပ္မေတာ္)

(၅) ဦးစိုးဝင္း (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၆) ဦးေဇာ္မင္းလတ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၇) ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ (ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

(၈) ဦးဆန္နီ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၉) ေစာဒဲနယ္လ္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၀) ေစာေလ့ေစး (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၁) စိုင္းစိုင္းငင္း (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္)

(၁၂) ေဒၚဒြဲဘူ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၃) ဦးလွခိုင္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၄) ခြန္ထြန္းေ႐ႊ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

(၁၅) ဦးအိုက္ေဆာ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ)

၄။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ရမည္။

(ခ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား အေက်အလည္ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္း ၃ ခုထက္ မပိုေသာ မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ရမည္။

(ဂ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား လိုအပ္လၽွင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(ဃ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုအတြင္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီမ်ားအၾကား မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူရမည္။

(င) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(စ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဆ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဆင့္တြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ သြားရမည္။ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟုယူဆရသည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသြားႏိုင္သည္။

(ဇ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။

(ဈ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈ ေပးရမည္။

(ည) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သူ႕ကိုမၽွ ေျပာၾကားျခင္းမျပဳရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းရမည္။

(ဋ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳထားရမည္။

(ဌ) သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းရမည္။

၅။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အစားထိုးလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအစုအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစားထိုး ႏိုင္သည္။

၆။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တာဝန္အရ သြားလာရသည့္ ခရီးစရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

(ပုံ) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဥကၠ႒

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ

REF: Myanmar State Counsellor Office

From : ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/02/blog-post_333.html

Read More »

Tuesday, December 13, 2016

ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္း
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး


အမိန္႔အမွတ္၊ ၆၀/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၃ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္)ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ဃ) ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ယွဥ္တြဲပါ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး လိုက္သည္-

(၁) ဦးမင္းသူ ဒုတိယ၀န္ႀကီး - သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန

(၂) ဦးလွေက်ာ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

(ပံု) ထင္ေက်ာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


From : ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႒ာန by moi

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news

Read More »

Tuesday, November 22, 2016

မေလးရွား ျမန္မာသံ႐ုံးမွ အသိေပး ေၾကညာခ်က္
၁။ မေလးရွား နိုင္ငံရွိ ရပ္ေဝးေန ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိစၥႏွင့္ ေကာင္စစ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြာလာလမ္ ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ ၾကရာတြင္ ကြာလာလမ္ ပူၿမိဳ႕ အေဝးေျပး ကားဂိတ္ (TBS) သို႔ နံနက္ အေစာပိုင္း၌ ေရာက္ရွိစဥ္ အငွားယာဥ္ေမာင္း သမားအခ်ိဳ႕၏ အုပ္စုဖြဲ႔ အနိုင္က်င့္ လုယက္ ခံရမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသျဖင့္ ရပ္ေဝးေန ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ား အေနျဖင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ၾကရာတြင္ ညပိုင္း ထြက္ခြာသည့္ ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျခင္း မျပဳၾကဘဲ နံနက္ပိုင္း ထြက္ခြာသည့္ ဘတ္စ္ကား မ်ားျဖင့္သာ လာေရာက္ၾကပါရန္ႏွင့္ သံ႐ုံးသို႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီအခ်ိန္ အထိ ေနာက္ဆုံးထား ေရာက္ရွိ လာၾကသူမ်ား အတြက္လည္း ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။

၂။ ထို႔ျပင္ သံ႐ုံး၏ လုံျခဳံေရးအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သံ႐ုံးေကာင္စစ္ဝင္း ဂိတ္တံခါးအား နံနက္ ၀၈၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္မွသာ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သံ႐ုံးအေဆာက္အဦး အတြင္းသို႔ ႐ုံးကိစၥေဆာင္ရြက္မည့္ ကာယကံရွင္မ်ားကိုသာ ဝင္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားမသက္ဆိုင္ သူမ်ားအား သံ႐ုံးဝင္း အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။

ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕။
၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔

From : Kyaw Naing Tun

Originally published at - https://www.facebook.com/pauk.si.96?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Read More »

Monday, October 24, 2016

သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးႏႈိးေဆာ္
၁။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား အရ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုန္တိုင္းငယ္သည္ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္း (ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒ သမ်ား) သို႔ နီးကပ္ေန ပါသျဖင့္ အနီေရာင္ အဆင့္ ဟု သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

၂။ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ သိရွိခ်ိန္မွ စ၍မုန္တိုင္း၏ အဆင့္ဆင့္ေ႐ြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲ မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ လၽွက္ရွိၿပီး လိုအပ္ သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန) သို႔ၫႊန္ၾကား ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္-

(က) ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲ မႈဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ Website မ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ မိုးေလ၀သ၊ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား စိစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္၍ ျပည္သူ လူထု
ေဆာင္႐ြက္ရန္ မ်ား အား ဦးစီးဌာန၏ Facebook Website ျဖစ္ေသာ Relief and Resettlement Department Myanmar ၌ အခ်ိန္ႏွင့္ အညီ ထုတ္ျပန္အသိေပးျခင္း၊

(ခ) Mobile Application ျဖစ္ေသာ Disaster Alert Notifications (DAN) မွတဆင့္ေနာက္ဆုံး ရရွိသည့္ မိုးေလ၀သ သတင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပး ျခင္း၊

(ဂ) မုန္တိုင္းသတင္းအား ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ တဆင့္အဆက္မျပတ္ၾကည့္႐ႈ နားေထာင္ ေစရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊

(ဃ) ႀကိဳတင္သတိေပးႏႈိးေဆာ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ရန္တပ္ဆင္ထားသည့္ Single Side Band (SSB) VHF ေရဒီယိုစက္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔မျပတ္ ဆက္သြယ္၍ သတင္းေပးၫႊန္ၾကားျခင္း၊

(င) မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ ဦးစီးမႉး႐ုံးမ်ား အေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊

အေရးေပၚပါက ျပည္သူလူထုအား ေဘးကင္းရာသို႔အခ်ိန္ႏွင့္ ေၾတပးညီေ႐ႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ေစျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ား ရွိသိုေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ အသင့္ထား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ စားေရရိကၡာႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အားလိုအပ္ပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရး
ျပင္ဆင္ေစ ျခင္း၊

( စ ) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေဘးဒဏ္ခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံအေဆာက္အ ဦမ်ားသို႔ ေဒသဆိုင္ရာသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား၏စီမံမႈျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေစျခင္း၊

(ဆ) မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္လာပါက ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ေၾတပးညီ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒ သႀကီး /ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္‌ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးမႉးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ၫွိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ ေစျခင္း၊

၃။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအားေဆာင္႐ြက္ထား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္-

(က) မိမိတို႔ေနအိမ္ပတ္၀န္က်င္ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အိမ္၏ႀကံ႕ခိုင္မႈကို စစ္ေဆး၍လိုအပ္ သလိုျပင္ဆင္ထားျခင္း၊

(ခ) မိသားစုမ်ားအေရးေပၚ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ရန္ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆုံရပ္ (ဥပမာ -အသက္ ကယ္ကုန္းျမင့္၊ေရလြတ္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ား၊အေဆာက္အအုံမ်ား) သတ္မွတ္ ထားျခင္း၊

(ဂ) ေရစိုပ်က္စီးႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ကိုေျခာက္ေသြ႕၍ျမင့္ေသာေနရာတြင္ထားရွိျခင္း၊

(ဃ) အေရးေပၚအသုံးျပဳရန္စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ေသာက္သုံးေရမ်ားႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊

(င) အေရးႀကီးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚသုံးပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ-ေရစိုခံမိုးကာ၊ လည္ရွည္ ဖိနပ္၊ ၿခဳံေစာင္ႏွင့္ အ၀တ္စားမ်ား၊ ဘက္ထရီအျပည့္ရွိသည့္ ဖုန္းႏွင့္ေရဒီယို၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးႏွင့္ ဓါတ္ခဲအပိုမ်ား၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ ပစၥည္းမ်ား)ႏွင့္အေရးေပၚအသက္ ကယ္ပစၥည္းမ်ား(ဥပမာ- အသက္ကယ္ အက်ႌ၊ကားတာ ယာကၽြတ္၊ ေရလုံပိတ္ေရပုံး အလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာတုံး၊သစ္တုံး)တို႔အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊

(စ) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာမိုးေလ၀သ သတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ နားေထာင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုေမၽွ၀ျခင္း၊

(ဆ) မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္မႈ၊ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာေဘး လြတ္ရာေနရာသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုလႈံျခင္း၊

(ဇ) မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါကမုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ဘဲအျပင္ထြက္ျခင္း၊ ကမ္းေျခ၊ ျမစ္ကမ္းနား၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ား သို႔သြားေရာက္မႈေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

(စ်) မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရ(သို႔မဟုတ္) က်ိဳခ်က္ထား ေသာ ေရ(သို႔မဟုတ္) ေရသန္႔ေဆးခတ္ထားေသာ ေရကိုသာ ေသာက္သုံးႏိုင္ေရးျပင္ဆင္ထားျခင္း။

၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္မုန္တိုင္း၏ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားေစာင့္ၾကည့္နား ေထာင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လိုက္ နာျခင္း၊ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားအား မယုံၾကည္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ လိုအပ္ပါကလူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန(၀၆၇-၄၀၄၆၆၆ /၄၀၄၇၇၇)သို႔ ဆက္သြယ္၍ သတင္းေမးျမန္းျခင္း တို႔ အားေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္းအသိေပးထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/10/blog-post_883.html

Read More »

Monday, September 26, 2016

ေဒၚစုရ့ဲ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္ နိုင္ငံတုိ႔ကုိ သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီး မေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္စုံ ဖတ္႐ႈရန္

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ (၁၆-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ ေန႔မွ (၂၄-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ (၂၅-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔ ည (ဝ၉း၅ဝ) နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း (၁၇-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔၌ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ တြင္ပင္ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အားခ်ီးျမႇင့္သည့္ 2016 Humanitarian of the Year Award ကို လက္ခံ ရယူခဲ့ပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ (၁၈-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔႐ုံးမွ ဝန္ထမ္း မိသားစုမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔နွင့္လည္းေကာင္း၊ (၁၉-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္း (UNESCO) ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Irina Bokova ၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Lars Lokke Rasmussen ၊ မကၠဆီကိုသမၼတ H.E. Mr. Enrique Pena Nieto ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Ms. Sheikh Hasina တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

(၂ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ “Together for the 2030 Agenda: Partnering for Women, Children and Adolescents, to Thrive and Transform the World ” အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝး၌ တက္ေရာက္၍ Panelist အျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Lyad Ameen Madani အား လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

၄။ (၂၁-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ အလုံးစုံတားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty- CTBT) သို႔ အတည္ျပဳပါဝင္သည့္ စာခြၽန္လႊာေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး Asia Society က စီစဥ္က်င္းပသည့္ လူထုေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ (၂၂-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႐ုံး၌ CNN သတင္းဌာနမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကိုလက္ခံေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ ဥကၠ႒ Prof. Klaus Schwab? Open Society Foundation တည္ေထာင္သူႏွင့္ဥကၠ႒ Mr. George Soros ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး H.E. Mr. ZeidRa’ad Al Hussein တို႔အားသီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းေန႔ညေနပိုင္းတြင္ New York Public Library ၌ Academy of Achievement အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Academy’s Golden Plate Award ကိုတက္ေရာက္လက္ခံခဲ့ပါသည္။

၆။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ မသြားေရာက္မီွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ (၁ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၃- ၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔ အထိ သြားေရာက္ကာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံး၌ ဥေရာပေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေဒသတို႔မွ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ၁၂ ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ (၁၃-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၆-၉-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔အထိ တရားဝင္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ကာ အေမရိကန္ သမၼတ မစၥတာ ဘာရက္ခ္အိုဘားမားအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီး အကဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္

From : ဒီဗြီဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/169860

Read More »

Monday, September 05, 2016

စစ္တပ္ႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးတို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္
တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီတို႔ရဲ႕ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံမွာ တင္ျပ ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္ တန္ၿပီလို႔ ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္နဲ႔ ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက ေၾကညာ ပါတယ္။

ညီလာခံမွာပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္မရတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) နဲ႔ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ (AA) အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ လိုက္တာပါ။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆) ရပ္နဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခုိင္အမာကိုင္စြဲတင္ျပတဲ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီတို႔ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြမွာ ျမန္္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး ဒီသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ််ိန္တန္ၿပီ”လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီဦးတည္တာျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံႀကဳိဆုိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရရဲ႕ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိးပမ္းမႈ လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ
ေတြကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္တဲ့အထိ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူေတြ အစုအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္ လကၡဏာေတြ ပါေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔က ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင့္ႏိုင္ေအးက ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အဓိက လကၡာေတြ ျဖစ္တဲ့ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕အျမင့္ဆံုး အေျခခံဥပေဒရွိတာ၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားတာ၊ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ျပဌာန္း ခ်က္ေတြ အက်ံဳး၀င္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးရွိတာေတြေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ဖက္ဒရယ္၀ိေသသ လကၡဏာရပ္ေတြ ပါရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ညီလာခံမွာ သံုးသပ္ေျပာ သြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔က ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးတင့္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၊ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ မိမိေဒသနဲ႔ မိမိလူမ်ဳိးတိုးတက္ေရးကို ဆက္လုပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးသြား ပါတယ္။

အလားတူ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္စိုးကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သံုးေရး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ့္ အေျခခံေကာင္း ေတြရွိေနတယ္လို႔ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလ ာခံ (၂၁ရာစုပင္လံု)ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြတက္ေရာက္ၿပီး သေဘာထား အျမင္ေတြ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/167104

Read More »

Saturday, September 03, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဟု ၀ျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ ေၾကညာ


၀ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ကန္႔ကြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စီစဥ္ထားတာ တရားမွ်တမႈ မရွိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္သာ ညီလာခံက ထြက္ခြာခဲ့ရတာလို႔ ၀ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေန ၀ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထြက္ခြာခဲ့တဲ့အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွာစိုးလို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရတာျဖစ္ၿပီး ၀ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၀ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တသက္တာလံုး အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေလးစားခ်ီးက်ဳးတယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ သန္းစိုးႏိုင္ကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးအပိုင္းက မွားတဲ့အမွားဆိုေပမယ့္ ႀကီးက်ယ္တဲ့အမွားတခုလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

“စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အမွား ဆိုေပမယ့္ အဲ့ဒီအမွားက ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးက်ယ္တဲ့ အမွားေပါ့ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ၀ အဖြဲ႔လို အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကို ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကတ္ျပားေတြ ေပးလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ဟို မ၀င္ရ၊ ဒီမ၀င္ရ၊ ဟိုမွာ မပါရ၊ ဒီမွာ မပါရေတြ ျဖစ္တဲ့ အခါ က်ေတာ့ သူတို႔က ခံစားမႈေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္ၿပီး သူတို႔ အထက္ကို တင္ျပတယ္။

သူတို႔ အထက္ကလည္း ျပန္လာခဲ့လို႔ ေျပာလိုက္တာေပါ့။ တခုက ၀ ဘက္က ဒါဟာ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္တာလို႔ ခံစားသြားတယ္။ ဒီဘက္ကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။”

၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံကိုု တက္ေရာက္လာတဲ့ UWSA ‘၀’ ျပည္နယ္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔ဟာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညီလာခံ ဒုုတိယေန႔စည္းေ၀းပြဲ မတက္ဘဲ ျပန္သြားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ၀ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းထံ လိပ္မူၿပီး ညီလာခံအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္ခ်က္အခ်ဳိ႔ေၾကာင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြရွိခဲ့တာကို နားလည္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၀ တပ္ဖြဲ႔ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ၁၇ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

From : DVB

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/166880

Read More »

Tuesday, August 30, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္
၁။ အိႏၵိယ သမၼတ နိုင္ငံ၏ သမၼတ ရွရီ ပရာနာ႔ဗ္ မူကာဂ်ီး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစုစုလြင္ လိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ အိႏၵိယ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဗုဒၶဂယာႏွင့္ အာဂရာ အပါအဝင္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အရ အေရး ပါေသာ ေနရာမ်ား သို႔လည္း သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

၂။ ခရီးစဥ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အတူ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား လိုက္ပါ ခဲ့ၾကပါသည္။ အိႏၵိယ သမၼတ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ သမၼတ၏ အိမ္ေတာ္ (Rashtrapati Bhavan) ၌ တရားဝင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆို ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂုဏ္ျပဳ ညစာ စားပြဲျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ ခဲ့ပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ မဟတၱမဂႏၵီ၏ အထိမ္းအမွတ္ ဂူဗိမၼာန္သို႔ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳ ခဲ့ပါသည္။

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ ဝန္ႀကီး မစၥစ္ဆူရွမာ ဆြာရာ့ရ္မွ နယူး ေဒလီၿမိဳ႕၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံ ဂါရဝျပဳ ခဲ့ပါသည္။

၅။ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီး အကဲက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရသစ္ တက္လာ ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယ န္ုင္ငံ သမၼတက သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အပါ အဝင္ ျမန္မာ ျပည္သူ အားလုံး၏ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ သစ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အားလုံးကို
ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သမၼတတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ က်င့္ထုံး မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ ဆက္ဆံေရး၊ အာဏာႏွင့္ အရင္း အျမစ္မ်ား ခြဲေဝေရး ဆိုင္ရာ အိႏၵိယ နိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔ အႀကဳံမ်ားကို ေဝမၽွရန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ပါသည္။

၆။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ အိႏၵိယသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးတူဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါ သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးၾက ရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသာ မက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည့္ စုံႂကြယ္ဝမႈတို႔ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။

ပူးတြဲေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းမႈေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ပူးတြဲ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ နယ္ျခားေရးရာ ေကာ္မတီ၊ နယ္ျခား ဆက္ဆံေရး အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝး အစရွိေသာ လက္ရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ား၏ မူေဘာင္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားေရး အတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း
ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါ သည္။

၇။ အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ျမန္မာအစိုးရ၏ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖၚေဆာင္ေနမႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾက ပါသည္။

၈။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမို တိုးျမႇင့္ေရး အတြက္လည္း ထပ္ေလာင္း ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၾက ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ ေသာင္းက်န္းမႈ လုပ္ရပ္ အားလုံးတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ထပ္ေလာင္း ကတိျပဳခဲ့ ၾက ပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ ပိုင္နယ္နယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို တစ္ႏိုင္ငံက ေလး စားေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကို ရန္လို တိုက္ခိုက္ရန္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမကို အသုံးျပဳခြင့္အား မည္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အုပ္စု ကိုမၽွ ခြင့္မျပဳေရး မူကို ဆက္လက္ က်င့္သုံးရန္လည္း ႏွစ္ဖက္ လုံးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း လုံၿခဳံမႈရွိေစေရး အလုံးစုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ အေလ်ာက္ ႏွစ္ဖက္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၉။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္လုံး၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ နယ္စပ္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး၏ အေရး ပါမႈကို ႏွစ္ဖက္စ လုံးက ေဖၚၫႊန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၁၀။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး အတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ရည္ၫႊန္းလၽွက္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အတြင္း ပင္လယ္
ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၁။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ၊ စက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ဆဲျဖစ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၂။ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စုံသုံး ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို လည္း ႏွစ္ဖက္လုံးက အားရေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းစီမံကိန္း၏ စစ္ေတြႏွင့္ ပလက္ဝအၾကား လုပ္ငန္းပိုင္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ စနစ္မ်ားကို အေဆာလၽွင္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ သင့္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း သုံးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ႏွစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ႏွစ္ဖက္လုံးက အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

၁၃။ နယ္စပ္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလၽွက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္အညီ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ကားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ၌ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလုံးစုံေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၄။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရန္ကုန္ ကေလးေဆး႐ုံႏွင့္ စစ္ေတြ အေထြေထြေဆး႐ုံ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၏ သိသာေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အသိ အမွတ္ျပဳ ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ ေဆးကုသမႈ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အတူ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ျမန္မာဘက္က အိႏၵိယဘက္ကို ေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ျမန္မာ သတင္း အခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ သိပၸံ (Myanmar Institute of Information Technology-MIIT) ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေရဆင္း တကၠသိုလ္၌ ဆန္စပါး ဇီဝဥယ်ာဥ္ (Rice Bio-Park) တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ကိစၥမ်ား အတြက္ ေက်နပ္ အားရမႈရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင္ဗဟိုဌာန (Advanced Centre for Agricultural Research and Education – CARE) တည္ေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အေျခအေန ကိုလည္း သုံးသပ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါဌာနမ်ားသည္ ျမန္မာ့ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာက႑မ်ား အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေကာင္းဆုံးဌာနမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမ တန္းစား အိုင္စီတီ ေလ့က်င့္ေရးဌာနအျဖစ္ ေပၚေပါက္ လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာစင္တာ (India-Myanmar Centre for Enhancement of IT Skills – IMCEITS)၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘာသာစကား လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခန္းမ်ား (languages lab)၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ e-Resource Centre ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ (Central Land Records Development Training Centre – CLRDTC) အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ ထည့္သြင္းေရးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆင့္ျမႇင္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အေပၚ ႏွစ္ဖက္ အားရေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါ သည္။

ျမန္မာ အစိုးရက ဦးစားေပးအျဖစ္ မွတ္ယူထားသည့္ က႑မ်ားအတြက္ အေသးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ ရန္လည္း အိႏၵိယဘက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ မ်ိဳးေစ့ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သင္တန္းေပးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ဆိုင္ရာ သ႐ုပ္ျပသျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမႇင္‌့တင္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏၵိယႏိုင္ငံက အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ရန္လည္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။


၁၅။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ကဏၰမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး
အတြက္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ သျဖင့္ ေက်နပ္အားရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾက ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈ အဟန္႔အတားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ ဖယ္ရွားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေမလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရး သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အိႏၵိယကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ အိႏၵိယ စီးပြားေရး အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚ ႏွစ္ဖက္လုံးက ေက်နပ္အားရေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆး ႐ုံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္လၽွက္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးျမန္မာ ဘက္က ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း အိႏၵိယဘက္ ကေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့မႈကို အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း က ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလၽွက္ ယင္းဘဏ္ ခြဲ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး အတြက္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးက ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစသည္ဟု ႏွစ္ဖက္လုံးက ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

၁၇။ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈ စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ လည္ပတ္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မၾကာမီသေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္လုံးက ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

၁၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲမ်ိဳးစုံ ကုန္သြယ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ျမန္မာ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ လုံးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ပဲမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ အိႏၵိယေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစေရး အတြက္ အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပဳရန္ ႏွစ္ဖက္လုံးက အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး မိုေရး-တမူးနယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ အိႏၵိယဘက္က လၽွပ္စစ္ စြမ္းအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ ပမာဏအနည္းငယ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပိုမိုေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္
ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား တိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြန္ယက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အဆင့္
ျမႇင့္တင္ေရးကို ႏွစ္ဖက္ အေလးထား စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀။ အဓိကက်လွေသာ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္က႑၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၁။ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုးတက္ ေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အလို႔ငွာ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ႂကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ မိတ္ဖက္ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈ (International Solar Alliance Initiative) ၌ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂၂။ အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္ ပိုက္လိုင္းက႑မ်ား၌ ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္လၽွက္ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ေရနံဓာတုႏွင့္ ေရနံထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ LMP terminal မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တင္ဒါ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ မ်ား ကို ဖိတ္ေခၚရန္ျမန္မာ ဘက္က သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

၂၃။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လက္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္လၽွက္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈ ပိုမို တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

Archaeological Survey of India ၏ ပုဂံရွိ အာနႏၵာဘုရား ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လုံး က ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဂယာရွိ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ဘႀကီးေတာ္မင္းတို႔၏ ေက်ာက္စာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းကိုလည္း အိႏၵိယအစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ျဖင့္ Archaeological Survey of India ကပင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယဘက္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပူးတြဲ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ရန္လည္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အိႏၵိယပြဲေတာ္ ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္လုံးက အား ရေက်နပ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ ၾကပါသည္။

၂၄။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္းလမ္းနယ္စပ္ကို ျဖတ္သန္း၍ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးသန္းသြားလာ ႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ အတြက္ အားေပးရန္ ႏွစ္ဖက္လုံးက သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။ တမူး-မိုေရး ႏွင့္ ရိ-ဇိုေခါဒါ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၌ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံးမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥ ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂၅။ ႏွစ္ဖက္လုံးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးတြင္ နီးကပ္စြာ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထပ္ေလာင္းကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား၌ အေရးႀကီး ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအ‌ေပၚ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး ကိုမၽွ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ အထားေျပာၾကားလၽွက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစနစ္ ပိုမိုအားေကာင္း လာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ လုံးက တိုက္တြန္း ခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ ၌ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းလၽွက္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (Comprehensive Convention on International Terrorism) ကို ေဆာလ်င္စြာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကို (၂၁) ရာစု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံအမ်ားစု ကပိုမိုကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ေရး၊ ပိုမိုထိေရာက္‌ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးျဖစ္လာေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုံးစုံ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းေရးသည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကပါ သည္။

ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ႀကိဳးပမ္းမႈ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာက္ ခံေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၆။ အားလုံးပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈ အပါအဝင္ အခက္ အခဲမ်ားၾကားမွ ေဆာင္ ႐ြက္ေန ဆဲျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အစည္း အေဝးမ်ား၌ ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အိႏၵိယ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔အၾကား နီးကပ္စြာ အတူတကြ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လုံးက သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

၂၇။ ခရီးစဥ္အတြင္း ေအာက္ပါ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါသည္-

(၁) တိုင္းရင္းေဆးက႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

(၂) ျပန္ျပည္‌့ၿမဲစြမ္းအင္နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးႏိုင္ငံအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၏ တမူး-က်ီကုန္း-ကလက္ဝ အပိုင္းရွိ တံတားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း တည္ေဆာက္ေရး။
အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၏ ပလက္ဝ-ယာႀကီး ကားလမ္းအပိုင္း တည္ေဆာက္ေရး။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ

၂၈။ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕အစည္း အားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကို ႏွစ္ဖက္လုံးက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ The Outreach Summit between BRICS and BIMSTEC သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၎ႏွင့္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ကာလအတြင္း ေႏြးေထြး ပ်ဴငွာစြာ ဧည့္ဝတ္ေက်ႁပြန္ ခဲ့သည့္အတြက္ အိႏၵိယသမၼတအား ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၃၀။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ အိႏၵိယသမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ပါ ရန္လည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယဘက္ ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံလၽွက္ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပမည့္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကို သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ၫွိႏႈိင္း
ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/blog-post_425.html

Read More »

Friday, August 26, 2016

အစားေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန အလွကုန္ဆိုင္ရာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္
၁။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ အလွကုန္ ပစၥည္း ဆိုင္ရာ အမိန္႔ (၁/၂၀၁၀) ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္ တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အမိန္႔အရ ျပည္တြင္း၌ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္ ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရမည္ဟု ပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္အတြင္းရွိ အလွကုန္ပစၥည္း အခ်ိဳ႕သည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၌ မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။

၃။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ အလွကုန္ပစၥည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ အလွကုန္ပစၥည္း ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၀) ကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္။

၄။ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၀)ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

From : ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2016/08/blog-post_975.html

Read More »

Thursday, August 18, 2016

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အေပၚ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
လက္ရွိ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ဳိးသား ပါတီ(MNTJP/MNDAA)၊ ပေလာင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF/TNLA)၊ ရကိၡဳင္ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA/AA) တုိ႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ယေန႔(ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ လုိက္သည္။

ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကုိ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း၊ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကုိ အျပန္ အလွန္ရပ္စဲၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ နည္းျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵ အျပည့္ အ၀ရွိေၾကာင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

From : The Voice

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm

Read More »

Friday, July 15, 2016

အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟို္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

ဆႏၵျပမႈ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈ အေျခ အေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ ကာလ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကို ဒုတိယ သမၼတ(၂) က ဥကၠဌ တာ၀န္ ယူကာ ဖြဲ႔စည္း လုိက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ.....

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတရံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၅၂/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၈ ရက္ (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္)

အေရးေပၚကာလစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း


၁။ ဆႏၵျပမႈ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ “အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟို ေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

(က) ဒုတိယသမၼတ(၂) ဥကၠ႒
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(င) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံး
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း)
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(စ်) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ည) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ရဲခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-

(က) အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားၾကား ထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ နိုင္ေစရန္၊

(ခ) ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ (Rapid Response) စီမံေပးရန္

(ဂ) လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊

(ဃ) ေနာက္ကြယ္မွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တားဆီး ကာကြယ္ႏုိင္ေရး စီမံေပးရန္၊

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္အား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊
 ေက်းရြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္၊

(စ) လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္၊

(ဆ) မီဒီယာျဖင့္ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ရွိပါက ျပည္သူမ်ားက အျဖစ္မွန္ သိရွိေစရန္ မီဒီယာျဖင့္ ရွင္းလင္း တံု႔ျပန္ရန္၊

(ဇ) ႏိုင္ငံေရး ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ အေထြေထြ ဆႏၵျပမႈ အသြင္ ျပဳလုပ္ လာပါက ျပည္သူ႔ အားျဖင့္
 ျပန္လည္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရန္၊

(စ်) ဆႏၵျပမႈ၊ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သတင္းရရွိေရးအျပင္ ဆႏၵျပ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ေနစဥ္ကာလ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းမွန္သမွ်ကို ရယူ မွတ္တမ္း တင္ျပ ထားၿပီး မမွန္မကန္
 ေ၀ဖန္ ထိုးႏွက္မႈမ်ား ရွိပါက ထုတ္ေဖာ္ တံု႔ျပန္ရန္၊

(ည) ဆႏၵျပ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္း၍ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ဋ) ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက အျခား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေခၚယူညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဌ) လိုအပ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

7Day News Journal

Originally published at -https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Thursday, May 26, 2016

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး website တံဆိပ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၉/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၀ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖဲြ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တုိ႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ “ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္-

(က) ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
(ခ) ဦးျမင့္ေဆြ ဒုတိယသမၼတ
(ဂ) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဒုတိယသမၼတ
(ဃ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန
(င) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
(စ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဆ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
(ဇ) ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန
(စ်) ေဒါက္တာေဖျမင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ည) သူရဦးေအာင္ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
(ဋ) ေဒါက္တာေအာင္သူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန
(ဌ) ဦးသန္႔စင္ေမာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဍ) ဦးအုန္းဝင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(ဎ) ဦးေဖဇင္ထြန္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
(ဏ) ဦးသိန္းေဆြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
(တ) ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
(ထ) ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(ဒ) ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
(ဓ) ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
(န) ဦးေက်ာ္ဝင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ပ) ဦးဝင္းခိုင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဖ) ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(ဗ) ဦးအုန္းေမာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(ဘ) ႏုိင္သက္လြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
(မ) ဦးထြန္းထြန္းဦး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

၂။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ရာထူး အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
စာအမွတ္၊ ၁၀၃ ( ၁ )/ ၈ / သမၼတရံုး
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Saturday, April 30, 2016

ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္
နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ဧၿပီ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ကုိ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ လုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္မွာ

၁ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
၃ ဒုတိယသမၼတ (၁)
၄ ဒုတိယသမၼတ (၂)
၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
၆ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
၇ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္
၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၉ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒
၁၀ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
၁၁ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၁၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒
၁၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒
၁၄ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား
၁၅ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၁၆ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၁၇ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥကၠ႒
၁၈ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒
၁၉ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒
၂၁ ညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)
၂၂ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
၂၃ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ား
၂၄ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
၂၅ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
၂၆ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂၇ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂၈ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂၉ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္၊ကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ
၃၀ တိုင္းမွဴးမ်ား
၃၁ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား
၃၂ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၃၃ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၃၄ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
၃၅ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား
၃၆ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးမ်ား
၃၇ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား
၃၈ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား

7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Sunday, April 24, 2016

မိုးသီးမုန္တိုင္းက်လ်င္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား အစိုးရ ထုတ္ျပန္ အသိေပး
မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့ အခါ မိုးသီး မုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္တဲ့ အခါ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက သတိေပး ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ

– တိမ္မဲလာျခင္း၊ ေလျပင္းလာျခင္း၊ မိုးသည္းထန္လာျခင္း၊ မိုးၿခိမ္းၿပီးအေတာ္ၾကာမွ လၽွပ္ျပက္ လာျခင္း၊ အပူထုထဲတြင္ ေလေအးမ်ားကို ခံစားရျခင္းမ်ားသည္ မိုးသီးမုန္တိုင္း၏ လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက အထူးသတိျပဳေနထိုင္ပါ။

– ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ လယ္ကြင္း၊ ကြင္းျပင္ထဲေနထိုင္ျခင္းမွ အတတ္နိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွားပါ။ တတ္နိုင္သမၽွ အိမ္ထဲတြင္ေနထိုင္ပါ။

– မျဖစ္မေနအိမ္ျပင္သို႔ ထြက္ရမည္ဆိုပါက ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ကဲ့သို႔ ဦးထုပ္အမာမ်ား ေဆာင္းပါ။ အ၀တ္ထူမ်ား၀တ္ဆင္သြားပါ။ မိမိကိုယ္ကို အကာအကြယ္မ်ားျပဳလုပ္သြားပါ။

– အိမ္ထဲတြင္ ေနထိုင္စဥ္လည္း ခိုင္ခံသည့္ အမိုးအကာေအာက္တြင္ တတ္နိုင္သမၽွေနထိုင္ပါ။ ႏွစ္ထပ္အိမ္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ေနပါ။

– အိမ္အမိုးမ်ားကို ခိုင္ခံေအာင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။

– အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ခိုလႈံစရာစီစဥ္ပါ။ မိုးသီးႀကီးမ်ားသည္ တိရိစၧာန္မ်ား ကိုအသက္အႏၲရာယ္အထိျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး တကယ္ရြာေနခ်ိန္ မိမိတို႔လည္းအျပင္မထြက္နိုင္ သျဖင့္ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။

– ယာဥ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားအျပင္တြင္မထားပါႏွင့္။ ကားမ်ားကိုဂိုေဒါင္ထဲထည့္ပါ။ အမိုးသာ ရွိၿပီးအကာမရွိသည့္ေအာက္တြင္ ေဘးမွထိနိုင္သျဖင့္ေစာင္ကာပါ။ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ထားရပါက ေစာင္အုပ္ပါ။

– ျပတင္းတံခါးမ်ားအေသအခ်ာပိတ္ထားပါ။ မပိတ္မိ၍ မိုးသီးမ်ားအရွိန္ျဖင့္၀င္လာပါက အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားပါပ်က္စီးနိုင္မည္။ လိုက္ကာမ်ားပါပိတ္ထားပါ။ ျပတင္းမွန္ကြဲခဲ့ပါက လိုက္ကာခံေနမည္။ ျပတင္းေပါက္နားရွိပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္းႀကိဳတင္ေရႊ႕ထားပါ။

– မိုးရြာသြန္းေနစဥ္၊ မိုးၿခိမ္းေနစဥ္၊ လၽွပ္စီးလက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖုန္းမ်ားကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။

– တီဗြီ၊ ေရဒီယို၊ လၽွပ္စစ္ထမင္းအိုး၊ လၽွပ္စစ္မီးပူႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ စသည့္လၽွပ္စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခလုတ္ပိတ္၍ ပလပ္ျဖဳတ္ထားသင့္ပါသည္။

– သစ္ပင္၊ ဓါတ္တိုင္ႏွင့္သံ/သတၳဳပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္ မေနသင့္ပါ။ လၽွပ္စစ္စီးကူးလြယ္သည့္

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ ေနထိုင္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိုးသီးေႂကြက် ျခင္းမ်ား၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳလိုက္နာေနထိုင္ၾကပါရန္ အထူး ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေအာင္ႏုိင္

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/146618

Read More »

Thursday, April 21, 2016

အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္၏ ကုိယ္ေရး အရာရွိကုိ မီဒီယာႀကီး တခု ေငြေပးသည့္ ကိစၥ သမၼတရံုး အသိေပး ထုတ္ျပန္


မီဒီယာႀကီး တခုက အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရး အရာရွိကုိ ေငြေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရုံးက ဒီေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ပညာေပး အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ လုိက္ပါတယ္။
by DVB

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/146013

Read More »

Friday, April 08, 2016

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္လႊတ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ


ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားေတြ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ နည္းလမ္း ၃ ရပ္နဲ႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ဒီေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္…by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/143565


Read More »

Wednesday, March 30, 2016

အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္း


သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ေၾကညာ ပါတယ္။

အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦးပါ ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုး၀င္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၁ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ ခုလို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာလို႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ သမၼတ႐ုံး ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။
by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/142266


Read More »

Friday, February 12, 2016

ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစေရး တိုင္းရင္းသား အားလံုး ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ NLD ပါတီ ႏိႈးေဆာ္


ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ေၾကာင္း NLD ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္သည့္ ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂) ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို NLD ပါတီက ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အတြက္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoiceweekly/


Read More »

Tuesday, December 08, 2015

ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းတာျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အမိႈက္ေကာက္မည္
ပတ္ဝန္းက်င္ သာယာ လွပေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း အတာ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ အမႈိက္ေကာက္ သိမ္းရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ သာယာ လွပေရး စီမံခ်က္ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း အတာ အေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ား ေကာက္သိမ္းျခင္း စီမံခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီအား အေၾကာင္းၾကား၍ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

Original link - https://www.facebook.com/7daynews/

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

Read More »

Friday, December 04, 2015

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ ေနာက္ အစိုးရ အက်ပ္ေတြ႔ေအာင္ လုပ္ဟု စြပ္စြဲ
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ က်မွ အာဏာ တည္ဖို႔ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ လိုက္တာဟာ သေဘာ႐ုိးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ အစိုးရ အက်ပ္ေတြ႔ေအာင္ လုပ္တာလို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕က တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနက စြပ္စြဲ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ သမၼတ႐ုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာထဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က်မွ အာဏာ တည္ေစရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ တဦး တေယာက္ တစုတဖြဲ႔က လက္၀ါး ႀကီးအုပ္ ေစ်း ကစားၿပီး အမ်ားျပည္သူ နစ္နာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဖို႔ တားဆီး ကာကြယ္ ထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္ အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ စြမ္းကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ ျပ႒ာန္း တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစဖို႔ အေျခခံမူ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း တာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕က တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး ကေတာ့ ၂၀၁၇ က်မွ ဥပေဒ အသက္ ၀င္ေစလို႔ သမၼတက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေပမယ့္ မလုပ္ အပ္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

“ငါတို႔ကေတာ့ေဟ့ ေဇကမာၻတို႔၊ စကိုင္းနက္တို႔နဲ႔ ထင္တိုင္းႀကဲ ထင္ရာလုပ္ ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ အစိုးရက် ဒါမ်ိဳး မလုပ္ရဘူး ဆိုတာ ဒါ သူ႔အလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ သေဘာ႐ုိး လို႔လည္း မထင္ဘူး၊ ငါတို႔ ကေတာ့ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး စားထား ၀ါးထား ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္လူေတြ အဲ့ဒီလို မရဘူးလို႔ လုပ္ရာ မက်ဘူးလားဗ်ာ။”

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒဟာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရး လုပ္တာကို ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒ တရပ္ျဖစ္ၿပီး သတ္မ်တ္ ခ်က္ေတြ က်ဳးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ရင္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ ၂ ရပ္စလံုး ခ်မ်တ္ ႏိုင္ပါတယ္။

by ဒီဗီြဘီ

Original link - http://burmese.dvb.no/archives/125431

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

Read More »