နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Editions-Software. Show all posts
Showing posts with label Editions-Software. Show all posts

Monday, January 12, 2015

TSPlus Corporate Edition 7.90.1.7TSPlus Corporate Edition 7.90.1.7 | 56.64 MB

We are pleased to announce the immediate availability of TSplus Version 7 (major release). This powerful new release incorporates a wide range of new features and functionality, including: Integrated secure gateway to multiple TSplus Hosts with Single Sign On (SSO), HTLML5, Java and Windows Web Access clients, Highly secured TS WEB with Tunneling and Port Forwarding… and much more.

With TSplus-V5 you can and you will:
Empower users with instant intuitive and seamless access to Windows-based applications and desktops, from any HTML5 compatible browser on any platform, including PCs, laptops, Macs, Linux, iPad / iPhone , Android, Google Chromebook, RIM Blackberry and Playbook, etc.
Enhance the flexibility and remote experience of employees who require anywhere – any device access to business-critical desktops, applications and data
Enable mission-critical business continuity by allowing employees to access their applications and desktops from any available end-point device, anywhere, without having to install any software or plugins

HTML5 TSplus-V5 Client is an HTML5 RDP client written purely in HTML5.
Runs wholly inside the browser
Does not install anything on the client device
Looks, works and performs like the regular (native) RDP client

Home page: tsplus.net

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, December 22, 2014

ExamDiff Pro Master Edition 7.0.1.12 (x86)


ExamDiff Pro Master Edition 7.0.1.12 (x86) | 8.34 MB

ExamDiff Pro is a powerful yet intuitive and easy to use visual file and directory comparison tool for Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008. It features unique functionality that distinguishes ExamDiff Pro from other comparison programs. If you’ve been frustrated with other comparison utilities, you will find that ExamDiff Pro offers a much more efficient and user-friendly way to compare files and folders.


Key Features

* Compares text files, binary files, and directories.
* Highlights differences down to the level of lines, words or characters.
* Highlights document syntax.
* Fuzzy line matching.
* Ability to recognize moved text blocks.
* Line Inspector panel for easy recognition of differences within lines.
* Allows to add manual synchronization points to text file comparison.
* Compares directly from Windows Explorer.
* Allows editing files within file comparison panes.
* Allows copying, renaming, and deleting files or directories.
* Saves the file differences in a standard UNIX DIFF file or to a dynamic HTML web page.
* Prints and print previews diff reports.
* Easy navigation through the differences.
* Advanced Search features.
* Extensive command line interface.
* Advanced Ignore options, for ignoring capitalization, white space, programming-language comments, and more.
* Word wrapping.
* Plug-in support.
* Drag and drop support.
* Can create directory snapshots for later comparison.
* Includes full Unicode support.
* Fully customizable.

Home Page : http://www.prestosoft.com/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, September 17, 2014

Tarma InstallMate 9.19.0 Latest VersionInstallMate 9 creates software installers for Windows 32-bit and 64-bit desktop and server platforms, with complete customization of all installer actions and dialogs. InstallMate 9 contains many features that you otherwise only find in products 10-20 times its price, plus some features that you will not find anywhere else.

InstallMate 9 features

Windows Logo compliance
InstallMate complies with the latest Microsoft Windows Logo requirements for software installation so your installers operate smoothly in the Windows environment.

Installation on all Windows 32-bit and 64-bit Desktop and Server systems
In contrast to most other installers and MSI, InstallMate is compatible with all 32-bit and 64-bit Microsoft Windows desktop and server systems from Windows 95 through to Windows 7, including all Server editions (plus Core) and the Windows Preinstallation Environment (WinPE). You therefore only need one installer package, no matter which platforms you target.

Fully self-contained, compact installers
All InstallMate installers are fully self-contained and require no additional support files or runtime installation, thus greatly simplifying your product deployment. Compression is excellent and overhead very low, which makes your installation packages smaller than a .zip file.

Supports full GUI, progress-only, and hidden installation
All InstallMate installers can be run with a full graphical user interface (the familiar Setup wizard steps), or with only a progress box visible, or even completely hidden. This allows you to deploy your product both in interactive and in automated environments.

Flexible packaging for easy deployment
Each installer can be built as a single .exe package, as a small .exe loader with separate installation archives, with automatic download of installation components, or any combination thereof. Disk spanning is also supported. This lets you deploy your product in any manner that suits you and your customers.

Fully localized
InstallMate installers come pretranslated in 19 languages, use Unicode through-and-through, and allow localization of all installer aspects for any language, including right-to-left languages such as Arabic and Hebrew. Your installers are ready for world-wide deployment from the start.

Total control over all installation actions and dialogs

InstallMate allows you full access to all aspects of the installer with its build-in dialog editor and action sequence editor. This enables you to customize your installers exactly as you need them, with no scripting required.

Extensive preflight checks
More than 500 different preflight checks are performed each time you build an installer package to alert you to potential installation problems before they happen. This helps you build better installers and reduces your support costs.

▼ tusfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, August 27, 2014

WinPDFEditor 2.1.0 DC 26.08.2014 Full VersionWinPDFEditor 2.1.0 DC 26.08.2014 | 29.86 MB

Win PDF Editor is a Windows PDF editing software product that lets you modify and edit PDF documents like adding text, insert images, removing unwanted content, drawing lines and rotating PDF pages. If you write text on the PDF, you can change the text font, size, color and move it to anywhere you want on the page. After inserting an image into PDF, you can resize the image and move it also. If you find some words or images need to be removed, simply use the eraser tool to erase. Better than other PDF Reader applications, WinPDFEditor can permanently save the edited PDF content changes in PDF.

What Can WinPDFEditor Do?

Add Text
You can write text and move it to any place on the PDF page. WinPDFEditor allows you to set the text font, size and color. With WinPDFEditor you can easily fill out the PDF forms now.


Remove Content

There is an Eraser tool in WinPDFEditor, and you can use it to remove any unwanted text or graphics like erasing. You can also change the line weight to make the eraser bigger or smaller.

Rotate PDF
The program has the ability to rotate PDF 90, 180 and 270 degrees for single page and all pages. So that you can rotate the PDF pages to the correct orientation.


Insert Image

You can add images to the PDF and resize them. WinPDFEditor supports most popular image formats like JPG, PNG, GIF, BMP and TIF etc. It also keeps the image original transparent. You can add your signature image to the PDF document and easy to sign now.

Draw Shapes
If you want to annotate on a PDF document, you may need to draw a line or square frame around the text. You can use Line, Rectangle, Ellipse and Pen to draw any shapes you want.


Watermark

The Copy To All Pages Tool allows you to copy the selected object to every page in the PDF. You can use this function to make an inserted image as watermark for the PDF document.

Permanently Save
WinPDFEditor can save the edited content permanently into the original PDF document, and also allows you to save the content to a new PDF file.

OS : Windows2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64 bit)
Language : English
Home Page - http://www.winpdfeditor.com/

▼ tusfiles.net ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, August 23, 2014

Emurasoft EmEditor Professional 14.5.4 Multilingual (x86/x64)Emurasoft EmEditor Professional 14.5.4 Multilingual (x86/x64) | 15.90 MB

EmEditor Text Editor is a lightweight, yet extendable, easy-to-use text editor for Windows. EmEditor is very customizable, and it supports Unicode and powerful macros. EmEditor now supports very large files – up to 248 GB or 2.1 billion lines! In Professional version there are many new features including a Large File Controller, Vertical Selection Editing, Binary Editing, Optimized Search and Replace, improved Projects Plug-in, and many more! EmEditor is now able to open even larger than 248 GB by opening a portion of the file with the new custom bar – Large File Controller. The Large File Controller allows you to specify the beginning point, end point, and range of the file to be opened. It also allows you to stop the opening of the file and monitor the real size of the file and the size of the temporary disk available.

You can write a macro to do almost whatever you want within EmEditor!
Not only can you define a macro which records keystrokes that you use and reference repeatedly, but you can also write your own macros that can manipulate other applications, Windows-based files, or network functionalities. The macros are based on the Windows Scripting Host (WSH) engine, so you can use all of the powerful, robust objects available under the Windows Scripting Host. You can program macros with popular script languages including javascript and VBScript. You can even program with PerlScript, Python, PHPScript, Ruby, and other ActiveScript languages as long as the script engines you want to use are installed on your system. Nevertheless, EmEditor barely forefeits its light-weightedness when using macros. EmEditor macros are modules designed independently of EmEditor executable and are implemented as a Dynamic Link Library (DLL) file. To conserve system resources, the DLL is only loaded during the macro execution.

The Unicode support is a must for anyone who uses international languages. Many text editors claim they support Unicode (UTF-7, UTF-8 and UTF-16), however, they only convert Unicode to the system encoding (or ANSI) internally when they open files, so they cannot actually edit characters that are not supported by the system encoding. For instance, many text editors cannot actually edit Shift-JIS (Japanese) encoding on English Windows. Most text editors cannot even open Unicode file names. EmEditor supports Unicode natively, and in fact, the whole program is built as a Unicode application. EmEditor allows you to open a file with any encoding supported in the Windows system, and you can easily convert from one encoding to another within EmEditor. EmEditor allows you to open Unicode file names, and allows you to search for Unicode characters. Since EmEditor supports Unicode characters even outside of the Basic Multilingual Plane (BMP), it can display the CJK Extension B characters as long as a supporting font is available on the system. With EmEditor plug-ins, EmEditor allows you to convert a selected text to HTML/XML Character Reference or Universal Character Names, and vice versa.

Features:
 • - Large File Controller
 • - Vertical Selection Editing
 • - Binary Editing
 • - Optimized Search and Replace
 • - Improved Projects Plug-in
 • - The Function Bar can now be displayed
 • - Speed is optimized when each line is very long
 • - Marks (CR, LF, Tab, Space, EOF) can be customized (Tools > Customize > Marks)
 • - Extended Katakana support is available
 • - Auto-panning by clicking the mouse wheel
 • - The Indent Guides can be displayed (Configuration Properties > Marks > Show Indent Guides)
 • - Right-click in the line numbers or the left side of the window to move the cursor to start of that line
 • - Tag Format can be specified with regular expressions (Customize > Edit > Tag Format)
 • - Drag and drop editing can be disabled (Customize > Edit > Enable Text Drag and Drop)
 • - Temporary folders can be specified (Customize > Advanced > Use System Temporary Folder)
 • - The Keyboard Map window can be sorted by clicking each column
 • - INI files can be imported to the Registry (Import and Export Wizard > Import Personal INI files to the Registry)
 • - The Copy command now copies the entire current line when no text is selected. The old behavior can be also selected by using the Copy Selection command
 • - The Cut command now cuts the entire current line when no text is selected. The old behavior can be also selected by using the Cut Selection command
 • - A new dialog appears when invalid characters are contained in the opening file
 • - A new dialog appears when the document contains characters which will be lost if saved as selected encoding for saving
 • - Find in Files results can be redirected in the Output Bar (Find in Files > Use Output Bar)
 • - The new Jump Next and Jump Previous commands can be used to jump between results in the Output bar
 • - Mouse wheel with CTRL increases or decreases the font size
 • - Mouse wheel with Right-click moves to next or previous document

Plug-ins:

The following plug-ins are installed by default with EmEditor Professional.
 • * Projects plug-in
 • * Snippets plug-in
 • * HTMLBar plug-in
 • * Diff plug-in
 • * Explorer plug-in
 • * FindBar plug-in
 • * Open Documents plug-in
 • * Outline plug-in
 • * Search plug-in
 • * Web Preview plug-in
 • * Word Complete plug-in
 • * Word Count plug-in

Home Page - http://www.emurasoft.com/

tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, August 21, 2014

TechSmith Camtasia Studio 8.4.3 Build 1792 Portable - 183 MBCamtasia Studio is the complete professional solution for recording, editing and sharing high-quality screen video on the Web, CD-ROM and portable media players, including iPod. With support for a variety of video standards, you can ensure your content delivery now and in the future.

Easily record your screen, PowerPoint, multiple audio tracks, and webcam video to create compelling training videos, screencasts, and presentations without ever leaving your desk. With the power of interactive Camtasia Studio videos, you can deliver high-quality content anytime, to even your most remote audience.

Camtasia Studio helps you keep pace in a mobile world by making it easy to publish videos and MP3 files for iPod and other portable media players. Now your marketing message, screencast, lecture, or just-in-time training video can reach your audience practically anywhere? on the bus, in a coffee shop, or while they?re jogging. Camtasia Studio videos are simply designed to share.

 • - Intelligent capture controls that adapt to you
 • - Crystal-clear playback at any size with Camtasia SmartFocus?
 • - Easy, versatile video sharing with TechSmith ExpressShow?
 • - Precise editing and butter-smooth onscreen movement
 • - Professional content without a ton of production time
 • With the smartest screen recording tools on the planet, Camtasia Studio makes everything from training videos to PowerPoint presentations to lectures look better, reach more people, and pack more punch. Which makes you look even smarter, too.
 • - Record Anything
 • Easily create training, demonstrations, presentations, online courses... the possibilities are endless. Connect with your audience by including screen recordings, audio, voice narration, PowerPoint, Picture-in-Picture and webcam video.
 • - Edit and Enhance
 • Edit and enhance your video with callouts, titles, credits, zooming, panning, quizzes and additional audio tracks. Camtasia Studio's extensive editing options are at your fingertips.
 • - Share
 • Publish in Flash, QuickTime and a variety of video formats, then share on the Web, CD or DVD. You can use the Production Wizard to assist you in choosing the best format and settings for sharing with your audience, or you can have complete control over audio and video codecs and quality, frame rate, color depth, and inclusion or exclusion of special effects.

bitshare
uploaded
rapidgator


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, August 16, 2014

J.River Media Center 19.0.163 Full Crack/Patch Keygen Free DownloadJ.River Media Center 19.0.163 | 23.99 MB

J.River Media Center – All-in-one media management app turns any Windows PC into an entertainment hub for complete control of your digital media. Audio, Video, Images, & Television. It connects PC to stereo, TV, remote control devices, digital cameras, scanners, and portable MP3 players. It plays all media, rips, burns, and organizes all your music, images, and video. MC encodes and plays all popular media formats.

Feature:
• Supports over 80 media file formats
• Create custom Playlists and Smartlists from your media library
• Rips and encodes to WMA, OGG, APE, MP3, FLAC and more
• Freeware CD and DVD data burning
• Support for popular MP3 devices, including iPod®, Creative® and SanDisk® players
• Leading edge organization and customization options
• Selectable skins and Slim View with cool translucent effect
• Search, download and play rich content from Google Video/Images, YouTube and SHOUTcast – all without leaving the application
• Support for PlaysForSure devices and music subscription services
• Unique Action Window for a quick route to tasks such as burn, tag or handheld sync.
• Theater View fullscreen mode for the 10-foot interface experience. Browse media on your TV
• Media Mode buttons for fast access to media type: music, photos, videos
• Integrated CD labeler for printing custom labels and covers
• Podcast support, including one click subscriptions
• pix01 photo and video gallery feature. Create, upload and share photo and video albums on the web – for free!
• Powerful, flexible burning engine – multiple burns, split large files across discs
• Fast and efficient file tagging system
• Automatic folder monitoring and import of newly added files
• Mouse wheel zooming and panning for pictures, video, DVD and TV
• Customizable View schemes — Best file organization of any jukebox
• Freeform Mini View skins
• Support for Standard View skins
• Support for Winamp 2 skins
• 40+ visualizations, and support for White Cap and the latest G-Force visualizations
• New Display View mode
• Remote control support
• Cross-fading and gapless playback
• Media Server — Home networking
• Replay Gain (volume leveling)
• In-line file property editing
• Plug-in support, including third-party plug-ins
• Web TV and radio
• Find CD retailer search
• Online Artist info search
• Visualization Studio – create and save your own visualizations
• Media Scheduler
• Integrated Download Manager
• DSP/EQ Studio
• Media Editor for editing sound files
• Broadcast and cable TV (with tuner card)
• DVD playback and recording
• Digital image organization and tagging
• 3D visualizations
• Flexible database that allows unlimited new fields to be added
• Cover View — shows album art/image for each track or CD or DVD
• TV recording and instant-replay, Pause, Resume, FFWD, REW
• Pane View and Tag mode for the easy selection and tagging of files
• Integrated music/image slideshow
• Preset Smartlists — 1 hour of random music, Last 100 tracks played, etc.
• ASIO Playback
• Multi-Zone Playback
• Web or FTP upload of media files
• TiVo Home Media Option support for music and images. Enjoy your Playlists through TiVo
• Support for Universal Plug ‘n’ Play devices e.g. Media streamers
• Document support with full text searching/indexing
• Basic image editing
• Multi-Zone Synchronization
• Split View feature – Open Library and Playing Now windows together
• Freeware Integrated support for Audible™ audiobook store
• Freeware File transfer support for Sony PlayStation Portable™

Home Page - http://www.jriver.com/

.tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, August 05, 2014

PDF file ေတြ ကို အ လန္း ဆံုး design ေလး ေတြ နဲ႔ ျပန္ ျပင္ လို႔ ရတဲ့ PDF Editorဒီ ေကာင္ ေလး က ေတာ့ PDF ဖိုင္ကို အေကာင္း ဆံုး design ေလး ေတြနဲ႔ တည္း ျဖတ္ ေပးႏိုင္ တဲ့ PDF Editor ေလးပါ။

Word, PowerPoint, Excel and EPUB စတဲ့ ဖိုင္ ေတြ ကို convert လုပ္ ေပးႏိုင္ ၿပီး ထုတ္ ထား ၿပီးသား PDF file ေတြ ကို လည္း အ
လန္း ဆံုး design ေလး ေတြနဲ႔ ျပန္ ျပင္ လို႔ ရပါ ေသး တယ္ ။ file size က 39mb ရွိ ၿပီး full ျဖစ္ ေစဖို႔ အ တြက္ download file ထဲ
မွာ key ေလး ထည့္ ေပး ထား ပါ တယ္ ။

Wondershare PDF Editor 3.9.5.5 Multilingual | 40 Mb
Wondershare PDF Editor lets you not only edit PDF files quickly and easily, but also convert them to Word, PowerPoint, Excel and EPUB files.

Additionally, thanks to an available OCR plug-in (sold separately), you can edit and convert scanned PDF files.

It's everything you need to make last minute changes, rewrite entire sections, edit scanned PDF files, or convert to Office formats for heavy duty editing.

An Ultrafast PDF Editor You Can Afford
 • * Edit PDFs Exactly like a Word Processor
 • * Convert PDF to Word, PowerPoint, Excel and EPUB (Exclusive!)
 • * Edit or Convert Scanned PDFs (Available in OCR plug-in)
 • * Secure your PDFs with password protection
 • * Merge, split and extract PDF pages with ease
 • * Easily add comments, notes and more in PDF
 • * Create PDF from Word, PowerPoint, Excel, Text, etc.

and apply permissions to protect PDF files from copying, editing and printing.

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given serial key to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

downloadmm


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, June 09, 2014

Codelobeter PHP EditionProgramming ကို ေလ့လာေနၾကတ့ဲ ညီငယ္ ညီမငယ္ မ်ားတြက္ PHP, HTML, CSS, Javascript စတာေတြ
ကို Editing လုပ္နိုင္မယ့္ Programming Tool ေလး ျဖစ္ပါတယ္။


CodeLobster PHP Edition Pro 4.5.2 Full Version FREE Download: - For those of you who often intersect with the world of Web / PHP editing edit certainly already familiar with the software dong PHP editor on this one?

Yuph, CodeLobster PHP Edition Pro is a software that allows you to create and edit PHP files, HTML, CSS and JavaScript, which support Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty, JQuery and WordPress.

This software has a very rich and has a display interface is very user friendly so it is very easy to use.


Program Features:
 1. PHP, HTML, JavaScript, CSS code highlighting
 2. PHP, HTML, JavaScript, CSS code collapsing
 3. HTML autocomplete
 4. Autocomplete of tags, attributes for current tag, closing tags.
 5. HTML/CSS code inspector
 6. Inspector makes it simple to find HTML elements and their styles buried deep in the page.
 7. HTML toolbar
 8. CSS autocomplete
 9. Autocomplete of style property names and values.
 10. JavaScript Advanced autocomplete
 11. Autocomplete of keywords, DOM elements and their properties.
 12. PHP Advanced autocomplete
 13. This feature speeds up writing a code. Autocomplete includes wide selection of code completion listings.
 14. Lists are formed of both standard PHP and user's classes, variables, functions, constants and keywords. Starting typing new element, lists of all possible variants for its completion are being displayed after $this-> and ClassName::
 15. PHP Debugger
 16. The Debugger is a package of tools that allows a developer debug applications during developing process. Before running, you need to configure it. Set necessary values for the following options in Preferences menu (Tools-->Preferences-->Debugger):
 17. Virtual folder - path to a virtual project folder
 18. Virtual host URL - url of a virtual folder
 19. Path to php.ini - path to the php.ini file
 20. Server - Apache version running on your computer. You need to select from the list, which displays all Apache versions installed on your machine.
 21. Features for debugger:
 22. Functions Step Into (F11), Step Over (F10), Stop Debug (Shift+F5)
 23. Watch window in debugger, only user's variables are displayed
 24. Local variables window and Call stack windows
 25. Expand of objects $this-> while debugging
 26. Context and Dynamic Help with search for work with PHP, MySQL, HTML
 27. DynamicHelp window automatically lists all possible references for current word. You also can use ContextHelp to get information about shortcut keys.
 28. Portable option
 29. Zen Coding (http://code.google.com/p/zen-coding/)
 30. Code folding (collapsing)
 31. Pair highlighting
 32. Highlighting of paired tags and attributes.
 33. Pair selection, tags and attributes selection commands
 34. Selects content within current block.
 35. Tooltip:
 36. The tooltip enables you to view values of variables marked with a mouse cursor,
 37. Tooltips for images and colors.
 38. Navigation by holding CTRL key for A, LINK, IMG tags, BACKGROUND attributes and PHP functions
 39. Class View
 40. (View-->Window-->Class View) contains code elements (classes, functions and variables) of all opened files and a whole application.
 41. You can easily navigate through your project and find all declarations for chosen element within it. In case of ambiguity solution dialogue appears.
 42. Preview in a browser
 43. Project manager
 44. The project is connected with a folder on the disc. Its structure remains the same while transfering. Also there is an ability to search project's symbols and files using shortcut keys.
 45. File Explorer with FTP/SFTP support, publishing for projects
 46. Incremental find
 47. Bookmarks
 48. All standard functionalities for work with a code

Full Keygen - (19.28MB)
PHP Edition Pro 4.5.2


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, May 30, 2014

Eclipse SDK RC2 /4.3.2/4.4Eclipse ကိုေတာ့ Programming သမားမ်ားနဲ႔ Developer အမ်ားစု သိျကမွာပါ။

ဒါေလးက ေတာ့ ဘယ္လို Project ကို မဆို Create လုပ္နိုင္ တ့ဲ ေနာက္ထြက္ ဗားရွင္း ၂ မ်ိဳးပါ။

Eclipse SDK 4.3.2
Eclipse SDK4 .4RC2

Pyae Phyo (MMiTD) by mmitdeveloper


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, May 22, 2014

IcoFX 2.X Crack is Here !IcoFX is an award-winning professional icon and cursor editor.

It is an all-in-one solution for icon creation, extraction and editing.

It is designed to work with Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Macintosh icons supporting transparency.

Create Windows icons up to 256×256 for Windows Vista/7/8 and Macintosh icons up to 1024×1024 for Macintosh OSX 10.7 Lion.


How to Crack ?
 • Install IcoFX Any version above 2.0
 • Close all the IcoFX Windows
 • Download and run IcoFX 2.x Crack
 • Click ‘Crack & Activate’ button and locate ‘IcoFX2.exe’ file (if it asks)
 • Done ! Open IcoFX and enjoy lifetime business license :)


Downloads : IcoFX 2.X Setup + Crack.rar (7.06 MB)

Setup + Crack
Crack.rar


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, April 24, 2014

Zeallsoft Multimedia & Photo Editing Pack + LicenseKeysAuto Photo Editor,Fun Morph, Music DVD Maker, Magic Mirror, Photo DVD Creator, Super
Screen Recorder, Super Webcam Recorder, Super Audio Recorder, စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲ အားလုံးကို စုစည္းၿပီး ဇစ္ဖိုင္ေလးနဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ စိတ္ဝင္စားရင္ ေအာက္မွာဆက္
ေလ့လာ လိုက္ပါ။

Provide the screen Zeallsoft record tools, screen capture tools and fun photo tools. The ZeallSoft screen recording tools is a free program to try That Gives you a way to capturing your screen in Video file. The screen capture tools allow users to capture screen photo on the PC screen and save to image file for edit later.

Super Screen Recorder
Video screen capture software for recording screen activities into standard avi video files. The file size is very small. You can even record audio into the AVI, from the microphone, line-in, or speakers.

Super Webcam Recorder
A simple, yet fully-featured software tool designed to help you capture streaming AVI / WMV video and snapshots. You can define the file format, codec, video size, audio source, sample rate, resolution, and bitrate.

Super Audio Recorder
Enables you to record sound MP3 file, played back through any other sound sources like microphone, midi, Internet audio streaming, Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, Games, etc. ..

Fun Morph
Turn Your Photo into Funny and Morphing Movie. Morph and warp face or image of friends, family, celebrities. Turn them into a cat or a pig or any jokes.

Magic Mirror
You can distorting your friend or family face and producing surreal effects. Whether you opt for a face warp or warp picture, Magic Mirror will generate a laugh a minute.

Auto Photo Editor
An all-in-one photo editor for your batch photo editing converter. Allowing you to Easily convert multiple photo / image files at the click of a button. You can batch resize, rotate, stamp text on your images and convert format to others.

Photo DVD Maker
You can Quickly and Easily create photo slideshow DVD movie discs featuring your own digital photo album. Create a slideshow complete with transitions, music, effects and menu, and burn disc for sending to friends. All designs only need three easy steps.

Music DVD Maker
You can Quickly and Easily create photo slideshow DVD movie discs featuring your own digital photo album. Create a slideshow complete with transitions, music, effects and menu, and burn disc for sending to friends. All designs only need three easy steps.

usersfiles


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Saturday, April 19, 2014

Sony Vegas Pro 13.0 build 290 (64 bit) Multilingual + PatchVideo ေတြကို အေကာင္းဆံုး တည္းျဖတ္ ခ်င္သူေတြ အတြက္ Sony Vegas Pro 13 ကို တင္ေပး လိုက္
ပါတယ္။

အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ operating system ကေတာ့ (64-bit) ပါပဲ။ Windows® 7, 8, or 8.1 ေတြမွာ အသံုးျပဳ
ႏိုင္ပါတယ္။ Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းေလာ့ ဖိုင္ထဲမွာ Patch ဖိုင္ကို ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။

အင္စေတာ မလုပ္ခင္ အင္တာနက္ ကြန္နရွင္ကို ခဏပိတ္ ထားပါ။

Designed for complete creative control
Vegas™ Pro 13 is a contemporary NLE designed for complete creative control. New features include advanced archival tools, sophisticated audio metering, and the Vegas Pro Connect mobile iPad companion app. Vegas™ Pro 13 comes complete with DVD Architect™ Pro 6, Dolby® Digital Professional Encoder, and plug-in collections from FXHOME, NewBlueFX, and iZotope®.

Innovative editing tools
Edit SD, HD, 2K, and 4K material in 2D or stereoscopic 3D, with drag-and-drop functionality or traditional 3-point and 4-point editing modes. The Vegas Pro 13 interface provides an impressive array of innovative tools and thoughtful touches, with a fully customizable workspace for accomplishing a wide range of production tasks. Nest Vegas Pro projects within the timeline, customize and save keyboard commands, and use application scripting to automate repetitive tasks.

Powerful effects and compositing engines
Combine up to 32 high-quality, keyframeable effects per effects chain and apply them at the event, track, media, or project level. Vegas Pro 13 uses an advanced plug-in architecture based on the OpenFX standard to assure compatibility with hundreds of cutting-edge effects designed by leading video effects VFX developers.

Parent/child tracks and 2D and 3D modes provide a powerful, flexible, and sophisticated compositing environment. Shape Masking tools and FX Masking make panning, cropping, and targeted effects treatments easy. The Color Match plug-in along with a wide range of other color-correction tools enable you to quickly match color characteristics from one clip to another.

Project interchange
Import and export a wide range of project files to and from Vegas Pro 13. Project Interchange can convert between native .veg files and AAF for Avid® ProTools®, XML for Apple® Final Cut Pro® 7, Final Cut Pro X (export only), DaVinci Resolve 10, and .prproj for Adobe® Premiere® Pro CC and After Effects® CC.

New features in version 13.0 (Build 290)

Video
-Added support for rendering Video for Windows (.avi), QuickTime (.mov), and Windows Media Video (.wmv) with frame sizes up to 4096x4096.

-Added a QFHD 24p template to the Project Properties dialog to allow you to create projects with a frame size of 3840x2160 and a frame rate of 23.976 fps.

-Audio: Added loudness meters and logging.

Workflow
-Improved project archiving.

-Added a proxy-first workflow for efficient mobile editing when using CBK-WA100/CBK-WA101 wireless adapters: upload video proxies to the cloud or other server, start editing your project using proxy media, and relink to full-resolution media when you're ready to finalize your project.

-Streamlined the main toolbar and added timeline-editing controls to the Transport and Timeline toolbar below the timeline.

-Added Vegas Pro Connect.◦When you're working with Vegas Pro, you can use Vegas Pro Connect to remotely control the Vegas transport functions, seek and scrub the timeline, and add markers.

-A new Allow floating windows to dock setting on the Preferences > Display tab allows you to choose whether windows float or dock when moving them.

-A new Automatically create video proxies for Ultra HD media setting on the Preferences > Video tab allows you to choose whether automatically create video proxy files when adding 4K video to your project.

Formats
-Added support for reading metadata (including timecode) in XAVC S files.
-Added support for no-recompress rendering (smart rendering) of XAVC Intra MXF video.

System Requirements

-Windows® 7, 8, or 8.1 operating system (64-bit)

-2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D; 8 cores recommended for 4K)

-1 GB drive space for program installation

-SSD or high-speed multi-disk RAID for 4K media

-4 GB RAM (8 GB recommended; 16 GB recommended for 4K)

-OHCI-compatible IEEE-1394DV card (for DV and HDV capture and print-to-tape)

-USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, NXCAM, or DVD camcorders)

-Windows-compatible sound card

-DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)

-Supported CD-recordable drive (for CD burning only)

-Supported DVD-recordable drive (for DVD burning only)

-Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc™ burning only)

-GPU-accelerated video processing and rendering requires an OpenCL™-supported NVIDIA®, AMD/ATI™, or Intel® GPU with 512MB memory; 1GB for 4K.

-Microsoft .NET Framework 4.0

-Apple® QuickTime® 7.1.6 or later for reading and writing QuickTime files

-Internet Connection (for Gracenote MusicID Service)

Languages : English, French, German, Spanish, Japanese

Homepage : http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro

firedrive

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Friday, April 11, 2014

Green Cloud Printer Pro 7.7.1.0 Final + Keyအသစ္ထြက္ လာတဲ့ Final Version ေလးျဖစ္တဲ့ 7.7.1.0 ကို တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလး
ကေတာ့ printer အသံုးျပဳ သူေတြ အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ ေဆာ့စ္၀ဲပါ။ 1, 2, 4 pages ေတြကို အတြဲ
လိုက္ ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ၊ မိမိလို ခ်င္ေသာ အပိုင္းအား ေရြးထုတ္ ႏိုင္ျခင္း တို႔ အျပင္ 2 side printing ,
Black & White ႏွင့္ turn on / off in 1 click တို႔ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ အသံုးျပဳရ ျမန္ဆန္မႈရွိပါတယ္။

ထို႔အျပင္ Dropbox, Google Docs, Minus.com စသည္တို႔မွတိုက္ရိုက္ Print ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း ၊ Share ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ထဲမွာလိုင္စင္ Key ကိုထည့္သြင္းေပးထား ပါတယ္။

Eco-friendly pdf and printer driver to save money on your daily print jobs, Greencloud is a cost killer software for your ink and paper usage.

Create green Pdf files. Use the same print preview dialog anywhere when you use print feature.

Save up to 60% of ink, paper and toner.GreenCloud Printer is a virtual driver for your printer.

It works with your current printer to preview the pages to print for :
 • Preview printing job
 • Remove unwanted page
 • Combine 1, 2, 4 pages per sheet of paper
 • Print to PDF fast PDF creator built-in
 • Directly print to Dropbox, Google Docs, Minus.com will create a pdf doc
 • 2 side printing , Black & White and more feature to turn on off in 1 click
 • Optimized saving ink option

usersfiles
BillionUploads

From: ဘေလာ့ခရီးသည္ by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Tuesday, April 08, 2014

EasiestSoft Movie Editor v4.2.0 Final + Crackဒီေေဆာ့စ္၀ဲေလး ကေတာ့ Video ေတြကို ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ အပိုင္းေလာက္သာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ျခင္း
ေနာက္ခံ watermark ေတြထည့္သြင္းျခင္း ၊ ျမင္ကြင္း အက်ဥ္းအက်ယ္ ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း movie ေတြကို
ဖ်တ္ေတာက္ျခင္း ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းေတြ အျပင္ Subtitle မ်ားထည့္သြင္းျခင္း ၊ Effect မ်ားထည့္သြင္းျခင္း
တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

၀င္းဒိုးအားလံုးမွာအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းေလာ့စ္ ဖိုင္ထဲမွာ Crack ဖိုင္ေလးကို ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။


S.O.: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP.

Miglior Editor film per Win:
 • Taglia / video trim
 • Taglia / audio assetto
 • Crop Video
 • Rotate Video
 • Partecipa Video
 • Iscriviti Audio
 • Aggiungere watermark ai video
 • Aggiungere i sottotitoli a video
 • Anteprima e catturare immagini
 • Convertire video per il video
 • Convertire video in audio
 • Convertire l'audio in audio
 • Supporta Windows 8, Windows 7, Vista, XP

usersfiles
BillionUploads

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Monday, April 07, 2014

VideoPad Video Editor 3.32 + Patchဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ Video Editor ေဆာ့စ္၀ဲ တစ္ခုပါ။ Record ,sound effects,Add text,Add
photos ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျပင္ Input Formats အျဖစ္ Video - avi, mpeg, wmv, divX,
Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, တို႔ရရွိၿပီး Image -
bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif, tiff, psd, tga, pcx, jp2, wmf, ico နဲ႔ Audio - wav,
mp3, mp2, mpga, m4a, ogg, avi, mid, flac, aac, wma, dct, au, aiff, ogg, raw, တို ႔ရရွိပါ
တယ္။


Output Formats အျဖစ္ DVD, CD, Blu-ray Discs, HD-DVD တို႔ရရွိပါတယ္။

Video export အျဖစ္ avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, YouTube, iPod, iPhone, PSP,
Mobile Phone စသည္တို႔ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Full Version ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ထဲမွာ Patch ဖိုင္ေလးကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

VideoPad makes editing videos easy. This full featured video editor lets you create professional looking videos with transitions, music and narration in minutes.

VideoPad is one of the fastest video stream processors on the market.

Discover the power of drag and drop. Drop files into your editing project and drag videos onto your timeline and adjust the in and out points of a video clip.

Edit video from any camcorder. VideoPad lets you capture video directly from a DV Camcorder, VHS player or Webcam.

You can also import video files directly.

VideoPad supports just about any video file format including .avi, .wmv, .3gp, .wmv and .divx.

Stunning Transition Effects
Choose from a range of fade transitions to give your movie that professional touch. Preview the effects in real time. Customize the duration of the effect.

Amazing Audio Tools
Import and mix music tracks like a pro. Make your own custom movie soundtrack. Record your own narrations with the click of a button. Import pre-recorded narrations, sound effects or music.

Complete Video Optimization
Fine tune brightness, saturation and color for your video. Add photos and digital images with a click of a button. Apply effects like black & white, sepia tone and negative. Add text captions to your movie.

Share With Your Family and Friends
- Burn to DVD and watch in your living room on your TV. Save for Youtube and share online with friends.

- Save to PSP, iPod, iPhone or 3GP mobile phone. Save to your PC as a high-quality digital movie.

Technical InformationSupported Input Formats
- Video - avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, RM and many more.

- Image - bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif, tiff, psd, tga, pcx, jp2, wmf, ico

- Audio - wav, mp3, mp2, mpga, m4a, ogg, avi, mid, flac, aac, wma, dct, au, aiff, ogg, raw, dvf, vox, cda, atrac, gsm, sri, shn, dss, msv, wmv and many more.

Supported Output Formats
- Disc export - DVD, CD, Blu-ray Discs, HD-DVD
- Video export - avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, YouTube, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone

Supported Devices
- VideoPad supports just about any type of video input device including DV based or HDD camcorders.

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given patch to activate (recommend to copy and paste the patch into the installed directory and run as admin and do the patch)
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

BillionUploads
usersfiles

From: Internet for Myanmar by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Saturday, March 22, 2014

FL Studio Producer Edition 11.0.3 Finalသံစဥ္ေတြနဲ႔ သီခ်င္း ဖန္တီး ခ်င္သူမ်ား အတြက္ အသံုး၀င္မဲ့ Fruity Loop Studio 11 Prodrcder edition
ကို တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ တူရိယာ မပါဘဲ သီခ်င္းဖန္တီး ခ်င္သူမ်ား တူရိယာ အစံု အလင္ရဲ့ အသံ ေတြ
ကို ထည့္ သြင္းေပးထားပါတယ္။


FL Studio 11 is a complete software music production environment, representing more than 14 years of innovative developments and our commitment to Lifetime Free Updates.

Everything you need in one package to compose, arrange, record, edit, mix and master professional quality music. FL Studio 11 is the fastest way from your brain to your speakers .

New Features

• Performance mode – Trigger Playlist Clips live using a mouse, touch screen, typing keyboard or MIDI controller. Supports APC20/40, Launchpad, Lemur, Block, Maschine/Mikro, padKONTROL, Traktor Kontrol (and more).

• Multi-touch support - FL Studio and some plugins now respond to Multi-touch with Microsoft gesture functions supported.

• Playlist - 199 Playlist tracks, increased from 99.

• Linking includes MIDI input port - Links now remember the MIDI input port used to avoid conflict between controllers.

• Playlist & Piano roll – Horizontal & vertical movement locking. Shift is horizontal lock & Ctrl is vertical lock when dragging items.

• Piano roll - Glue notes, Mouse wheel velocity, Monophonic step entry mode & Chop chords tool.

• Right-click data entry - Most controls now allow a Right-click option to type in values.

• Plugin Picker - Right-click to open a plugin and its presets in the Browser. Start typing plugin names to highlight entries.

• Mixer - Page Up/Down keyboard keys cycle through the current mixer track's plugin windows.

• Options - Play truncated notes in clips restores notes overlapping slice points in Pattern Clips. Click and hold functions. GUI animation level now selectable from sober to entertaining

FL Studio system requirements

* 2Ghz Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 (or later) compatible CPU with full SSE2 support. The faster your CPU and more cores it has the more you will be able to do simultaneously.

* 32 or 64 Bit versions of Windows 8, Windows 7, Vista, XP (with service pack 3)

* (or) Intel Mac with Boot Camp / Windows. Running XP (with service pack 3), Vista or Windows 7 (in 32 or 64 Bit)

* 1 Gb or more RAM recommended

* 1 Gb free disk space

* Soundcard with DirectSound drivers. ASIO/ASIO2 compatible required for audio recording (FL Studio installs with generic ASIO4ALL drivers).

usersfiles
firedrive

 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါဘူး
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္မထားပါ
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ေဒါင္းေလာ့သူမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ႀကဳိးစားထားပါသည္။
 6. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္
Read More »

Saturday, March 15, 2014

PDF files ေတြကို လိုခ်င္သလို တည္းျဖတ္ဘို႔ PDF Editor 3.6.0.10 Final + Key (39Mb)PDF files ေတြကို လိုခ်င္သလို တည္းျဖတ္ ရာမွာ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ ျမန္ဆန္မႈ ရွိတဲ့ Wondershare PDF
Editor ကို တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ Word, PowerPoint, Excel and EPUB files, Text တို႔ကို ေရးဆြဲ
ႏိုင္သည့္ အျပင္ convert လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ ထဲမွာ Key ကို ထည့္သြင္းေပး ထား ပါ တယ္။

အင္စေတာ လုပ္နည္းနဲ ႔အသံုးျပဳနည္းကို ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ ထဲမွာ ေသခ်ာဖတ္ပါ။

Wondershare PDF Editor lets you not only edit PDF files quickly and easily, but also convert them to Word, PowerPoint, Excel and EPUB files. Additionally, thanks to an available OCR plug-in (sold separately), you can edit and convert scanned PDF files. Its everything you need to make last minute changes, rewrite entire sections, edit scanned PDF files, or convert to Office formats for heavy duty editing.

 • An Ultrafast PDF Editor You Can Afford
 • Edit PDFs Exactly like a Word Processor
 • Convert PDF to Word, PowerPoint, Excel and EPUB Exclusive!
 • Edit or Convert Scanned PDFs Available in OCR plug-in
 • Secure your PDFs with password protection
 • Merge, split and extract PDF pages with ease
 • Easily add comments, notes and more in PDF
 • Create PDF from Word, PowerPoint, Excel, Text, etc.

Main Features

Free Edit PDF Just like a Word processor
Applied the User Interface of Microsoft Word, Wondershare PDF Editor makes editing PDF text, images and graphics so easy as if users are editing a PDF on a Word processor.

Convert PDF to multiple formats
Taking reusing PDF files into consideration, Wondershare PDF Editor comes with the feature of converting PDF files. It is able to convert PDF files to Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Text, RTF, images and more.

Edit or convert scanned PDF Available in OCR Plug-in
After enabling PDF Editor OCR Plug in, Wondershare PDF Editor is able to edit and convert scanned PDF files to editable Microsoft Office document, Rich Text format, Text quickly and accurately.

Secure PDF with Password Protection
To protect users PDF files, users are able to set password to protect a PDF from opening and apply permissions to protect PDF files from copying, editing and printing.

Insert, split, and merge PDF files
Users are capable of managing PDF files to fit perfectly. Just go to the Pages menu to insert blank page, PDF file, extract and crop PDF pages, split a large PDF or merge multiple PDF files.

Comment and annotate PDF files
When reading a PDF file, on Wondershare PDF Editor, it is quite easy to draw attention to PDF text with highlight, underline, and strike through, add sickly note, text box, rectangles, clouds, etc.

 • OS : Windows 8/7/XP/Vista
 • Language : English

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given serial key to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

berofile
usersfiles

From: ဘေလာ့ခရီးသည္ by ရန္ကုန္သား
Read More »

Wednesday, March 12, 2014

J.River Media Center 19.0.121 Full Version Free DownloadJ.River Media Center 19.0.121 | 23.88 MB

J.River Media Center – All-in-one media management app turns any Windows PC into an entertainment hub for complete control of your digital media. Audio, Video, Images, & Television. It connects PC to stereo, TV, remote control devices, digital cameras, scanners, and portable MP3 players. It plays all media, rips, burns, and organizes all your music, images, and video. MC encodes and plays all popular media formats.

Feature:
• Supports over 80 media file formats
• Create custom Playlists and Smartlists from your media library
• Rips and encodes to WMA, OGG, APE, MP3, FLAC and more
• Freeware CD and DVD data burning
• Support for popular MP3 devices, including iPod®, Creative® and SanDisk® players
• Leading edge organization and customization options
• Selectable skins and Slim View with cool translucent effect
• Search, download and play rich content from Google Video/Images, YouTube and SHOUTcast – all without leaving the application
• Support for PlaysForSure devices and music subscription services
• Unique Action Window for a quick route to tasks such as burn, tag or handheld sync.
• Theater View fullscreen mode for the 10-foot interface experience. Browse media on your TV
• Media Mode buttons for fast access to media type: music, photos, videos
• Integrated CD labeler for printing custom labels and covers
• Podcast support, including one click subscriptions
• pix01 photo and video gallery feature. Create, upload and share photo and video albums on the web – for free!
• Powerful, flexible burning engine – multiple burns, split large files across discs
• Fast and efficient file tagging system
• Automatic folder monitoring and import of newly added files
• Mouse wheel zooming and panning for pictures, video, DVD and TV
• Customizable View schemes — Best file organization of any jukebox
• Freeform Mini View skins
• Support for Standard View skins
• Support for Winamp 2 skins
• 40+ visualizations, and support for White Cap and the latest G-Force visualizations
• New Display View mode
• Remote control support
• Cross-fading and gapless playback
• Media Server — Home networking
• Replay Gain (volume leveling)
• In-line file property editing
• Plug-in support, including third-party plug-ins
• Web TV and radio
• Find CD retailer search
• Online Artist info search
• Visualization Studio – create and save your own visualizations
• Media Scheduler
• Integrated Download Manager
• DSP/EQ Studio
• Media Editor for editing sound files
• Broadcast and cable TV (with tuner card)
• DVD playback and recording
• Digital image organization and tagging
• 3D visualizations
• Flexible database that allows unlimited new fields to be added
• Cover View — shows album art/image for each track or CD or DVD
• TV recording and instant-replay, Pause, Resume, FFWD, REW
• Pane View and Tag mode for the easy selection and tagging of files
• Integrated music/image slideshow
• Preset Smartlists — 1 hour of random music, Last 100 tracks played, etc.
• ASIO Playback
• Multi-Zone Playback
• Web or FTP upload of media files
• TiVo Home Media Option support for music and images. Enjoy your Playlists through TiVo
• Support for Universal Plug ‘n’ Play devices e.g. Media streamers
• Document support with full text searching/indexing
• Basic image editing
• Multi-Zone Synchronization
• Split View feature – Open Library and Playing Now windows together
• Freeware Integrated support for Audible™ audiobook store
• Freeware File transfer support for Sony PlayStation Portable™

Download J.River Media Center 19.0.121 ( 23.88 MB )

hulkfile

softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Friday, March 07, 2014

WonderFox Video Converter Factory Pro 7.4.0.0 with KeyVideo Converter မတင္ေပး ရတာၾကာလို႔ အခု ရက္ပိုင္းမွာ အသစ္ ထြက္လာတဲ့ WonderFox
Video Converter Factory Pro v7.4.0.0 ေနာက္ဆံုး ထြက္ Version ေလး တင္ေပး လိုက္ ပါ
တယ္ဗ်ာ။

All in one Converter ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ သူ႔ရဲ့ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ Video
File 50 ကို တစ္ျပိဳင္ထဲ Convert လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ Convert လုပ္ၿပီးသား Video ေတြရဲ့ Quality ဟာ မက် သြားပါဘူး။

Original Resolution အတိုင္းဘဲ ရွိေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ Convert လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ Speed
ဟာလည္း အျခားေသာ Converter ေတြထက္ အဆေပါင္း ၅၀ ပိုျမန္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Video ေတြ ကိုလည္း special effect ေတြနဲ႔ Edit လုပ္ေပးႏိုင္ ပါေသးတယ္။ အၿမဲတန္း
သံုးႏိုင္ေအာင္ Full Version အျဖစ္ Serial Key ကိုပါ ထည့္သြင္းေပး လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

solidfiles
tusfiles

by Pyae Phyo (MMiTD)
Read More »