နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label En-Lessons. Show all posts
Showing posts with label En-Lessons. Show all posts

Tuesday, October 06, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

Originally published at - https://www.youtube.com/

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Sunday, October 04, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅

မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ
Sistine Chapel ထဲက ပန္းခ်ီကားေတြ သြားေလ့လာ ခဲ့တဲ့ မေၾကးမံုက အသံုးအႏႈန္း သစ္ေတြကို ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-voa-myanmar-lesson/2990168.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, September 29, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၈ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း သတင္း မီဒီယာေတြမွာ ေရပန္းစားတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/2982562.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, September 22, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၁ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Black and White အမဲနဲ႔ အျဖဴကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းေတြ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/2972225.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, September 08, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၇ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Buck ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/2950786.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Sunday, September 06, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅

Vatican နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုး အႏႈန္းေတြ
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Vatican နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုး အႏႈန္းေတြကို တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2948944.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, September 01, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ ႐ိုက္တယ္ လို႔ု႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Strike ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ျပထားပါတယ္။

Originally published at - https://www.youtube.com/

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Saturday, August 29, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ေရာမၿမိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ေရာမၿမိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, August 25, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ပ်ံသန္းတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Fly ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - https://www.youtube.com/

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Saturday, August 22, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ တာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အပိုင္း (၂)
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ တာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အပိုင္း (၂) ကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, August 18, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ဦးေခါင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Head ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - https://www.youtube.com/

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Sunday, August 16, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ တာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ တာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, August 11, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ဖုံ၊ အမႈိက္ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ Dirt ကုိ အေျခခံတဲ့ Idiom အသုံးေတြကုိ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - https://www.youtube.com/

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Sunday, August 09, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ရထား စီးတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ရထားစီးတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ေတြကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, August 04, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ လာတယ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Come အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fburmese.voanews.com%2Fmedia%2Fvideo%2F2896596.html&redir_token=FNfbsbLBc9ItUJ7JK9kXwNS0stN8MTQzODcyNTU0MUAxNDM4NjM5MTQx

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Sunday, August 02, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

နယူးေယာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း အပိုင္း (၂)
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ နယူးေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ေတြကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, July 28, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Wet စိုတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/2870339.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Saturday, July 25, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၄ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

နယူးေယာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ နယူးေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ေတြကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Tuesday, July 21, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

အေမရိကန္ သံုး အီဒီယံ သင္ခန္းစာ
ဒီတပတ္ အေမရိကန္သုံး အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ အံအားသင့္ တုန္လႈပ္ စရာ aကာင္းတယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Shock ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးေတြကို ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔ အတူ တင္ျပ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/2870339.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »

Saturday, July 18, 2015

ဗြီအိုေအ အဂၤလိပ္စာ ၁၇ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

စင္တခုကုိ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္တာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း
ဒီသီတင္းပတ္ မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ စင္တခုကို ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္တာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အသံုးအႏႈန္း ေတြကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/media/video/english-with-kaye-hmone/2866746.html

From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

Read More »