နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Hide IP. Show all posts
Showing posts with label Hide IP. Show all posts

Tuesday, February 10, 2015

HIDE ALL IP v2014.12.4.0 + Patch
ဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ IP hide ေပးတဲ့ software ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ Ip ကို Hide ခ်င္သူမ်ား
အတြက္ မိမိႀကိဳက္ ရာ နိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အျပင္ အသံုးျပဳ Browser ကိုပါ ေရြးခ်ယ္
နိုင္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ေဒါင္းေလာ့ ဖိုင္ထဲမွာ Patch ဖိုင္ကို ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။

အင္စေတာလုပ္နည္းကို ေအာက္မွာ ေရးထားပါတယ္။

Hide ALL IP is the worlds best IP hide software, hide all your applications and games IP from snoopers & hackers, allows you to surf anonymously, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions.

Your IP address can link your internet activities directly to you, it can easy leak you by this IP address, Hide ALL IP protects your online identity by change your IP address to our private server's IP and routes all your internet traffic through our encrypted internet servers so that all remote servers only get a fake IP address, you are very safely. Unlike your ISP, Hide ALL IP does not track and does not record any where you go !

Key Benefits & Features:

Change Your IP Address - Just click "Connect" and your IP is instantly hidden! Internet will see your fake IP, which is not associated with your real IP. How It Works.

Change Your Location - Our servers located in the world, you can easily connect to the different country servers. Each time you press the 'Connect' button, you will fake as this country's IP. If you want to change country, just press the "Connect" button again.

Encrypt ALL Transfer Data - Encrypts all inbound and outbound connections (include UDP data) using the industry standard RSA 1024 and RC4 128 bit, It's very safely. Even if your ISP or some other third party is monitoring your communications they will have no idea what you are connecting to and what your transfer data.

Remote DNS Lookups - Use our secure remote DNS lookup technology, you can avoid any DNS fake and trace, all DNS resolve now is safely!

Access Internet TV (Hulu,BBC iplayer, etc) - Internet TV providers such as the BBC and Hulu deny users by their location detection. Hide ALL IP provides all the tools what you need, just connect to an IP in the country of The TV providers, then point your browser to the correct website. How to view Hulu outside US video tutorial How to view BBC iplayer outside UK video tutorial

Support Almost ALL Applications And Games - Not only support browsers, Hide ALL IP also support instant messengers, video players, games and more!

Unique Support UDP Applications - Not like other Hide IP software only support TCP, Hide ALL IP also support UDP based applications and games, now play DNF, League of Legends, Battle Field 3, StarCraft II, Tank Of Worlds via Hide ALL IP is possible! Also UDP video player applications support!

Unique Support HTTP Tunnel - Depend on our auto http tunnel technology (Don't need any setup), you can bypass any firewall and proxy. Even if you in a limited network that use HTTP proxy only allows pure HTTP get or post html (Such as school network), Hide ALL IP still works, play games and videos is also possible. What's http tunnel?.

Unique Have Portable Version - We also provide a portable version Hide ALL IP, not need install, can be run from removable media such as USB stick, floppy, etc... and not need admin rights. Can use it at some limit network environment.

Safely Browse Technology -
With our safely browse technology, now you don't need clear cookies or history every time when you quit, because all these will direct support, no any cookies or history left at your disks, all in memory, when you quit browsers, they will auto disappear.

Unique Support Hide Win8/8.1 Metro Applications IP -
Not only hide desktop applications IP, we also can hide win8/win8.1 metro applications IP and support IE EPM (Enhanced Protected Mode) mode.

Reduce Your Game Ping - Specifically optimized for the browser and game, if your game lag, and use Hide ALL IP will be significantly improved. How to reduce TCP game lag How to reduce P2P UDP game (League of Legends) lag

Unique Support Auto Find Best Server For Any Game - You can enter any game server host or IP, Hide ALL IP will notify all fake IP servers automatically to ping this game server, and calculate which server is the fastest server to connect to this game server.

Windows XP/2003/Vista/WIN7/WIN8 (32 BIT OR 64 BIT)

Homepage: http://www.hideallip.com/

 1. - Install application.
 2. - Patching intructions given in patch folder.
 3. - Done, Enjoy.

mediafire.com

From : Pyae Phyo (MMiTD) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, January 31, 2015

Auto Hide IP 5.4.8.6Auto Hide IP 5.4.8.6 | 2.38 MB

Auto Hide IP – allows you to surf anonymously, change your IP address, and guard against hacker intrusions. Your IP address – your identity and can be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:

• Anonymous Web Surfing
Prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet. Change your IP frequently with the click of a button!

• Protect Your Identity
Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private financial information. Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location right down to your street address.

• Choose IP Country
You can also select fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

• Send Anonymous E-mails
Prevent your real IP address from being shown in E-mail headers on any Webmail E-mail service such as Yahoo, Hotmail, or Gmail. It is very easy for anyone to find your geographic area you send E-mail from using free publicly available IP lookup tools.

• Un-ban Yourself From Forums and Message Boards
Have you been banned from a forum or message board? No problem! Use Auto Hide IP to change your IP allowing you to access any website that has banned you such as eBay, Craigslist, and many browser-based games.

Home Page : http://www.autohideip.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Surf Anonymous Free 2.4.3.8Surf Anonymous Free 2.4.3.8 | 2.76 MB

Surf Anonymous Free – your Ultimate Free Online Protection. Whether you’re surfing the Web, shopping eBay, remarking in a forum, or blogging in secret, secrecy is the last thing to meet when online. Somewhere, somehow, some people are trying to trace you and sniff your credit card information and your social security number, even your identity.

That’s why we need to surf anonymously, i.e. browsing the Web while hiding our IP address and any other personally identifiable information from the websites that one is visiting. Surf Anonymous Free is the most advanced and reliable software for Internet users who want to ensure that their sessions and all online activities are secure and private. For instance, it is used to protect your sensitive data such as bank account information, private photos from being stolen and pried, or visit those websites, blogs and forums that once blocked you.

Key Features

* Keep Your Internet Activities Safe and Private
Via our anonymous proxy servers, you are hardly traced or monitored by hackers when browsing websites. Therefore, all your online activities can be protected against others’ prying.

* Help You Browse Web Anonymously
Surf Anonymous Free ensures you to send anonymous email or post on bulletin boards without displaying your real IP address.

* Guard Your Wireless Connection
Via Surf Anonymous Free, your wireless Internet surfing is protected by establishing a secure tunnel, which could encrypt all your browser traffic so it can not be intercepted and read.

* Protect You From Cybercrime
No trail of activity can be used to track back to your computer by cybercriminals since you are spoofing with a fake IP address. From now on, you are totally free of identity theft, credit card fraud and other crimes.

* Excellent Compatibility
Surf Anonymous Free supports Internet Explorer, Firefox, Maxthon, MyIE browsers, Opera, etc., and could be run on platforms including Windows 2000/2003/XP/Vista/7.

* Select IP Location at Your Will *
Once you select a fake location provided, the corresponding IP will automatically come into operation.

Home page : http://www.surfanonymous-free.com/download.html

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, January 20, 2015

Auto Hide IP 5.4.8.2Auto Hide IP 5.4.8.2 | 2.38 MB

Auto Hide IP – allows you to surf anonymously, change your IP address, and guard against hacker intrusions. Your IP address – your identity and can be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:

• Anonymous Web Surfing
Prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet. Change your IP frequently with the click of a button!

• Protect Your Identity
Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private financial information. Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location right down to your street address.

• Choose IP Country
You can also select fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

• Send Anonymous E-mails
Prevent your real IP address from being shown in E-mail headers on any Webmail E-mail service such as Yahoo, Hotmail, or Gmail. It is very easy for anyone to find your geographic area you send E-mail from using free publicly available IP lookup tools.

• Un-ban Yourself From Forums and Message Boards
Have you been banned from a forum or message board? No problem! Use Auto Hide IP to change your IP allowing you to access any website that has banned you such as eBay, Craigslist, and many browser-based games.

Home Page : http://www.autohideip.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, January 14, 2015

Real Hide IP 4.4.4.2Real Hide IP 4.4.4.2 | 2.36 MB

Did you know your IP address is exposed every time you visit a website? Your IP address is your online identity and could be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:
• Easily Conceal Your IP Address
• Anonymous Web Surfing
• Advanced Application Support
• Protect Your Identity and Stop Hackers
• Un-ban Yourself From Forums, Blogs, Etc…
• Prevent websites from tracking your online activities
• Quickly delete all Internet Explorer and FireFox cookies
• Automatically clear your cookies each time your IP changes

Home page – http://www.real-hide-ip.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, January 13, 2015

Free Hide IP 4.0.2.2Free Hide IP 4.0.2.2 | 2.45 MB

Free Hide IP is a program for protection from hackers and identity theft informatsii. Ne secret that the recent theft of personal information are becoming more and more prevalent in modern society. Hackers can get into any kompyuter.Chtoby stay safe on the Internet, it is best to keep your IP address hidden from drugih.Avtory programs offer you a FREE solution to hide your IP address. Use the free version of Hide IP, to hide your real address IP, make anonymous web surfing, keep your computer safe from hacker attacks and other hazards, at the touch of a button.

Key Features Free Hide IP:
• Change the IP address when you are browsing the Internet, others will never know your real IP address.
• Surf the Internet anonymously and get protected from websites, hackers and identity theft, that track your online activities or want to steal your personal information
• The free version is available, only one country in the options of selecting the country IP. Thus, the free version does not select IP of another country. By default, the selection has been made.
• The program will hide your real IP address in email headers and send anonymous email through any web-based system, for example, Gmail, Hotmail.
• Ability to hide your real IP address with free software Hide IP, which will help to lift the ban on any forums or other websites that are blocked someday.

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 08, 2015

Super Hide IP 3.4.5.8Super Hide IP 3.4.5.8 | 2.42 MB

Surf anonymously, change your IP address, protect your personal information against hackers and provide full encryption of your online activity, all with the click of a button.Protect your privacy on the Internet. Use Super Hide IP to surf anonymously, prevent hackers from monitoring your online activities or identity thieves from stealing your identity and other personal information, send anonymous email, and un-ban yourself from forums or restricted websites.

Key Features

- Anonymous Web Surfing
Click Hide IP button and you will be assigned fake IP addresses, preventing others from getting your true IP when surfing the Internet.

- Protect Your Identity
Surf anonymously to prevent hackers or identity thieves from monitoring your web activity or intercepting your personal information such as your financial information.

- Choose IP Country
You can select to use fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

- Send Anonymous E-mails
Hide your IP in E-mail headers. Be protected while sending e-mails via Yahoo!, Hotmail, GMail.

- Un-ban Yourself from Forums and Restricted Websites
Use Super Hide IP to change your IP which allows you to access any forums or websites that has ever banned you.

Home Page: www.superhideip.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 01, 2015

Mask My IP 2.5.0.6Mask My IP 2.5.0.6 | 2.19 MB

Mask My IP is an online protection tool that can prevent your surfing habits and your Internet activities from being tracked by hackers or other cyber criminals through your real IP address. It has a nicely designed user interface that makes it incredibly easy to hide your IP address. When you are online, your computer has a unique identifying IP address just like your home address, alerting everyone to who you are and where you are located. When you shopping online or sending emails, your IP is associated with that activity, and it identifies you personally. Hackers and identity thieves may break into your computer, monitor your activity, steal your identity or other personal information.

Features:
• Hide Real IP Address
• Surf Anonymously
• Block ISP Eavesdropping
• Guard Against Hackers
• Prevent Identity Theft & Credit Card Fraud
• Protect All Connections Including Wi-Fi
• Defend in the Forum once be banned
• Send Anonymous Emails
• Easy & Effective
• Auto/Manual IP Changing
• 100% Clean & Safe
• Compatible With Alot

Homepage:: www.mask-myip.com

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, December 31, 2014

Super Hide IP 3.4.5.6Super Hide IP 3.4.5.6 | 2.42 MB

Surf anonymously, change your IP address, protect your personal information against hackers and provide full encryption of your online activity, all with the click of a button.Protect your privacy on the Internet. Use Super Hide IP to surf anonymously, prevent hackers from monitoring your online activities or identity thieves from stealing your identity and other personal information, send anonymous email, and un-ban yourself from forums or restricted websites.

Key Features

- Anonymous Web Surfing
Click Hide IP button and you will be assigned fake IP addresses, preventing others from getting your true IP when surfing the Internet.

- Protect Your Identity
Surf anonymously to prevent hackers or identity thieves from monitoring your web activity or intercepting your personal information such as your financial information.

- Choose IP Country
You can select to use fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

- Send Anonymous E-mails
Hide your IP in E-mail headers. Be protected while sending e-mails via Yahoo!, Hotmail, GMail.

- Un-ban Yourself from Forums and Restricted Websites
Use Super Hide IP to change your IP which allows you to access any forums or websites that has ever banned you.

Home Page: www.superhideip.com

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, December 30, 2014

Real Hide IP 4.4.3.8Real Hide IP 4.4.3.8 | 2.36 MB

Did you know your IP address is exposed every time you visit a website?

Your IP address is your online identity and could be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:

• Easily Conceal Your IP Address
• Anonymous Web Surfing
• Advanced Application Support
• Protect Your Identity and Stop Hackers
• Un-ban Yourself From Forums, Blogs, Etc…
• Prevent websites from tracking your online activities
• Quickly delete all Internet Explorer and FireFox cookies
• Automatically clear your cookies each time your IP changes

Home page – http://www.real-hide-ip.com/

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, December 22, 2014

Auto Hide IP 5.4.7.6Auto Hide IP 5.4.7.6 | 2.38 MB

Auto Hide IP – allows you to surf anonymously, change your IP address, and guard against hacker intrusions. Your IP address – your identity and can be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:

• Anonymous Web Surfing
Prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet. Change your IP frequently with the click of a button!

• Protect Your Identity
Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private financial information. Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location right down to your street address.

• Choose IP Country
You can also select fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

• Send Anonymous E-mails

Prevent your real IP address from being shown in E-mail headers on any Webmail E-mail service such as Yahoo, Hotmail, or Gmail. It is very easy for anyone to find your geographic area you send E-mail from using free publicly available IP lookup tools.

• Un-ban Yourself From Forums and Message Boards

Have you been banned from a forum or message board? No problem! Use Auto Hide IP to change your IP allowing you to access any website that has banned you such as eBay, Craigslist, and many browser-based games.

Home Page : http://www.autohideip.com/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, December 18, 2014

Surf Anonymous Free 2.4.2.8Surf Anonymous Free 2.4.2.8 | 2.64 MB

Surf Anonymous Free – your Ultimate Free Online Protection. Whether you’re surfing the Web, shopping eBay, remarking in a forum, or blogging in secret, secrecy is the last thing to meet when online. Somewhere, somehow, some people are trying to trace you and sniff your credit card information and your social security number, even your identity.

That’s why we need to surf anonymously, i.e. browsing the Web while hiding our IP address and any other personally identifiable information from the websites that one is visiting. Surf Anonymous Free is the most advanced and reliable software for Internet users who want to ensure that their sessions and all online activities are secure and private. For instance, it is used to protect your sensitive data such as bank account information, private photos from being stolen and pried, or visit those websites, blogs and forums that once blocked you.

Key Features

* Keep Your Internet Activities Safe and Private
Via our anonymous proxy servers, you are hardly traced or monitored by hackers when browsing websites. Therefore, all your online activities can be protected against others’ prying.

* Help You Browse Web Anonymously
Surf Anonymous Free ensures you to send anonymous email or post on bulletin boards without displaying your real IP address.

* Guard Your Wireless Connection
Via Surf Anonymous Free, your wireless Internet surfing is protected by establishing a secure tunnel, which could encrypt all your browser traffic so it can not be intercepted and read.

* Protect You From Cybercrime
No trail of activity can be used to track back to your computer by cybercriminals since you are spoofing with a fake IP address. From now on, you are totally free of identity theft, credit card fraud and other crimes.

* Excellent Compatibility
Surf Anonymous Free supports Internet Explorer, Firefox, Maxthon, MyIE browsers, Opera, etc., and could be run on platforms including Windows 2000/2003/XP/Vista/7.

* Select IP Location at Your Will *
Once you select a fake location provided, the corresponding IP will automatically come into operation.

Home page : http://www.surfanonymous-free.com/download.html

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, December 12, 2014

Free Hide IP 4.0.1.6


Free Hide IP 4.0.1.6 | 2.45 MB

Free Hide IP is a program for protection from hackers and identity theft informatsii. Ne secret that the recent theft of personal information are becoming more and more prevalent in modern society. Hackers can get into any kompyuter.Chtoby stay safe on the Internet, it is best to keep your IP address hidden from drugih.Avtory programs offer you a FREE solution to hide your IP address. Use the free version of Hide IP, to hide your real address IP, make anonymous web surfing, keep your computer safe from hacker attacks and other hazards, at the touch of a button.

Key Features Free Hide IP:
• Change the IP address when you are browsing the Internet, others will never know your real IP address.
• Surf the Internet anonymously and get protected from websites, hackers and identity theft, that track your online activities or want to steal your personal information
• The free version is available, only one country in the options of selecting the country IP. Thus, the free version does not select IP of another country. By default, the selection has been made.
• The program will hide your real IP address in email headers and send anonymous email through any web-based system, for example, Gmail, Hotmail.
• Ability to hide your real IP address with free software Hide IP, which will help to lift the ban on any forums or other websites that are blocked someday.

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, December 11, 2014

Platinum Hide IP 3.4.0.6Platinum Hide IP 3.4.0.6 | 2.29 MB

Use Platinum Hide IP to keep your real IP address hidden, surf anonymously, secure all the protocols on your PC, provide full encryption of your activity while working in Internet, and much more.

Surf Anonymously with Platinum Hide IP

Get Platinum Online Privacy Protection. With Platinum Hide IP, you can surf anonymously, send anonymous emails through any web based mail system, access blocked websites or forums, get protected from any website that wants to monitor your reading interests and spy upon you through your unique IP address, etc. Your identity is secure, protected, and anonymized.

What’s more, Platinum Hide IP allows you to select your IP location such as United States, United kingdom, France, etc. from the Choose IP Country window.

Platinum Hide IP works with Internet Explorer, Firefox, Opera, Maxthon, MyIE and is compatible with all types of routers, firewalls, home networks, wireless networks and any other kind of Internet.

Why Hide My IP
When connecting to the Internet, the computer (or network router) is assigned a public IP address. As you visit websites, that IP address is transmitted and recorded in log files kept on those servers. Access logs leave behind a trail of your Internet activity. It is quite necessary to hide your real IP address, if you do not want to be traced by others.

How to Hide My IP
With one button click, Platinum Hide IP enables you to keep your real IP address hidden, surf anonymously, secure all the protocols on your PC, provide full encryption of your activity while working in Internet, and much more.

Key Features

* Anonymize Your Web Surfing
Your real IP is hidden when you surf on the Internet, keeping your online activity from being tracked by others.

* Protect Your Identity
Anonymous web surfing enables you to prevent identity thieves from stealing your identity or other personal information, and keep your computer safe from hacker attacks or other risks.

* Choose IP Country and Check IP
Proxy lists of many countries are enabled and you decide to select one country from the Choose IP Country window. You can check the current IP address directly.

* Send Anonymous Emails
Send anonymous emails through any web based mail system such as Gmail, Hotmail, etc.

* Get Unbanned from Forums and Blocked Websites
Change your IP address and then you can get yourself unbanned from any forums or other blocked websites that have ever banned you.

* Operating Systems
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-bit and 64-bit).

Home Page: www.platinumhideip.com
▼ tusfiles.net ▼
OR
▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, September 15, 2014

IP Hider Pro 5.1.0.1 + Crackဒီေကာင္ေလးကေတာ့ IP Hide ခ်င္သူမ်ားအတြက္ IP Changer software ေလးကို Full အျဖစ္နဲ႔တင္
ေပးလိုက္ပါတယ္။၀င္းဒိုးအားလံုးမွာအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။Crack ဖိုင္ေလးကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။


IP Hider 5 Pro is a professional software used to hide your IP address so that you can hide your internet traffic and the real location while surfing the web.

The best IP Changer software makes nobody know what you do on the internet. IP Hider Pro provides government-level safety factor, so you are assured of freedom anywhere on the web without worrying about any of the information leaked.

▼ usersfiles ▼

From : ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, August 28, 2014

IP Hider Pro 5.0.0.2 Final Latest Version free DownloadIP Hider Pro 5.0.0.2 Final | 13.09 MB

IP Hider Pro – a program to change the IP-address and hide their real location when surfing the web. Easy-to-use application for an anonymous visit websites and protect your data confidentially from leaks by redirecting traffic through another IP-address. IP Hider Pro uses a network of secure servers located around the world, so using this program you can not only change your IP-address, but also your geographic location. Available IP-addresses of the USA, Canada, UK, France, Japan, Hong Kong and other countries. For additional protection, there is an automatic change IP at regular intervals – from one minute to one hour. Also there is the possibility to hide the traffic of certain programs and applications.

IP Hider Pro
– a program to change the IP-address and hide their real location when surfing the web. Easy-to-use application for an anonymous visit websites and protect your data confidentially from leaks by redirecting traffic through another IP-address. IP Hider Pro uses a network of secure servers located around the world, so using this program you can not only change your IP-address, but also your geographic location. Available IP-addresses of the USA, Canada, UK, France, Japan, Hong Kong and other countries. For additional protection, there is an automatic change IP at regular intervals – from one minute to one hour. Also there is the possibility to hide the traffic of certain programs and applications.

The main features of IP Hider:

• IP addresses around the world, dozens of countries to choose from. One click to make anonymous connection.
• Encrypted transmission of government level. Connect automatically.
• Comprehensive protection of your privacy.
• You can select applications that you want to hide traffic.
• DNS-requests are redirected to hide your activities completely.
• Use a single IP or choose a new IP every 1, 5, 30 or 60 minutes for extra protection.

IP Hider Pro is a super easy program to hide your ip address
• IP addresses is around the world, dozens of countries of the IP address to be of your choice. One-click to make connection anonymously.

• Government-level encrypted transmission, impeccable. Reconnect automatically when dropped, all-round protection of your privacy.

• You can choose the applications you want to hide traffic for.

• DNS Lookups are redirected, Let your activities be without leaving a trace.

• Keep the same IP for as long as you like or tell IP Hider Pro to choose a new IP every 1, 5, 30 or 60 minutes for extra protection.

• IP Hider Pro allows you to browse with confidence, you can surf any website, use Instant Messenger and Chat services (like Messenger live, Yahoo Messenger, Google Talk etc.), Web based e-mail, Newsgroups, Web blogs and Forums and your true identity and location is never revealed.

• This gread hide ip software encrypts all your traffic so that your ISP and network administrators have no idea which sites and services you are accessing. IP Hider Pro then sends your encrypted traffic through our network of secure servers located all over the world allowing you to not only change your IP address but also your location. We provide various countries and regions’ IP addresses for users, such as USA, UK, France, Canada, HK, and so on.

• With IP Hider Pro, you can easily hide all your internet activities and nobody in the world knows who you are, what you do. Download IP Hider Pro now, do whatever you want on the internet!

What’s new in version 5.0.0.1:

• Add support to all Windows system.
• Fasten networking speed.

▼ tusfiles.net ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, July 10, 2014

Platinum Hide IP 3.3.7.2 Full Version Free DownloadPlatinum Hide IP 3.3.7.2 | 2.29 MB

Use Platinum Hide IP to keep your real IP address hidden, surf anonymously, secure all the protocols on your PC, provide full encryption of your activity while working in Internet, and much more.

Surf Anonymously with Platinum Hide IP

Get Platinum Online Privacy Protection. With Platinum Hide IP, you can surf anonymously, send anonymous emails through any web based mail system, access blocked websites or forums, get protected from any website that wants to monitor your reading interests and spy upon you through your unique IP address, etc. Your identity is secure, protected, and anonymized.

What’s more, Platinum Hide IP allows you to select your IP location such as United States, United kingdom, France, etc. from the Choose IP Country window.

Platinum Hide IP works with Internet Explorer, Firefox, Opera, Maxthon, MyIE and is compatible with all types of routers, firewalls, home networks, wireless networks and any other kind of Internet.

Why Hide My IP

When connecting to the Internet, the computer (or network router) is assigned a public IP address. As you visit websites, that IP address is transmitted and recorded in log files kept on those servers. Access logs leave behind a trail of your Internet activity. It is quite necessary to hide your real IP address, if you do not want to be traced by others.

How to Hide My IP

With one button click, Platinum Hide IP enables you to keep your real IP address hidden, surf anonymously, secure all the protocols on your PC, provide full encryption of your activity while working in Internet, and much more.

Key Features

* Anonymize Your Web Surfing
Your real IP is hidden when you surf on the Internet, keeping your online activity from being tracked by others.

* Protect Your Identity

Anonymous web surfing enables you to prevent identity thieves from stealing your identity or other personal information, and keep your computer safe from hacker attacks or other risks.

* Choose IP Country and Check IP


Proxy lists of many countries are enabled and you decide to select one country from the Choose IP Country window. You can check the current IP address directly.

* Send Anonymous Emails
Send anonymous emails through any web based mail system such as Gmail, Hotmail, etc.

* Get Unbanned from Forums and Blocked Websites
Change your IP address and then you can get yourself unbanned from any forums or other blocked websites that have ever banned you.

* Operating Systems
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-bit and 64-bit).

Home Page: www.platinumhideip.com

Download Link: Platinum Hide IP 3.3.7.2 ( 2.29 MB )

Platinum Hide IP

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, March 02, 2014

Auto Hide IP 5.4.1.2 Final Full VersionAuto Hide IP 5.4.1.2 Final | 2.76 MB

Auto Hide IP – allows you to surf anonymously, change your IP address, and guard against hacker intrusions. Your IP address – your identity and can be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you. Real Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Key Features:

• Anonymous Web Surfing
Prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet. Change your IP frequently with the click of a button!

• Protect Your Identity
Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private financial information. Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location right down to your street address.

• Choose IP Country
You can also select fake IP from different countries via “Choose IP Country” option and can Check IP directly.

• Send Anonymous E-mails
Prevent your real IP address from being shown in E-mail headers on any Webmail E-mail service such as Yahoo, Hotmail, or Gmail. It is very easy for anyone to find your geographic area you send E-mail from using free publicly available IP lookup tools.

• Un-ban Yourself From Forums and Message Boards
Have you been banned from a forum or message board? No problem! Use Auto Hide IP to change your IP allowing you to access any website that has banned you such as eBay, Craigslist, and many browser-based games.

Download Auto Hide IP 5.4.1.2 Final ( 2.76 MB )

tusfiles

From: softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Saturday, March 01, 2014

Auto Hide IP 5.4.1.2 Full Version + PatchAuto Hide IP - allows you to surf anonymously, change your IP address, and guard against hacker intrusions.

Your IP address – your identity and can be used by hackers to break into your computer, steal personal information, or commit other crimes against you.

Auto Hide IP allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and guard against hacker intrusions, all with the click of a button.

Opportunities Auto Hide IP:

Protects from any site that tries to “monitor” of your preferences or follow you on a unique IP address

Helps to avoid the use of your personal information to send spam and other debris

Protects against hackers by hiding IP addresses, as well as information about the operating system

Ability to frequently change IP addresses increases safety

Enable and disable Hide IP as you wish in one click

Allows you to bypass the limitation of the owners of some resources on users from certain countries or geographical regions

Use with mail-service to send anonymous letters

 • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8
 • Language: English
 • Medicine: Patch
 • Size: 2,93 Mb.

Download Auto Hide IP 5.4.1.2 Full Version

media1fire

Read More »

Thursday, February 27, 2014

Super Hide IP 3.3.8.8 Final + Patch ( 6Mb )Super hide IP ရဲ႕ Final ေလးကို တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ blocked sites ေတြ မွန္သမွ်ကို ဖြင့္
ၿပီး၀င္ခ်င္သူေတြနဲ႔ anonymous email ပိုစ့္ခ်င္သူေတြ ၿပီးေတာ့ hackers ရန္မွ ကင္းေ၀းေစဖို႔
IP address ေလးကို change မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ Crack ဖိုင္ေလးထည့္
သြင္းေပးထားတဲ့ Super hide IP ရဲ့ Final Version 3.3.8.8 ကိုသံုးေပေတာ့...။

ဖိုင္ဆိုဒ္ 6Mb ပဲရွိၿပီး ၀င္းဒိုးအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Do you suffer from lack of access to some specific sites?

Are you forbidden from visiting some sites because of withheld from your country?

Do you want to Sarve the Web without leaving any traces at all?

Do you want to hide your IP thy do not even know where to surf a site?

If you the best solution ... Super hide IP you can program to open all blocked
sites without exception, as you can change to your PI to hide your tracks on
the Web allows you to program the possibility to choose from a very large
number of countries to surf the World Wide Web through Aabhetha program
is easy too and is very simple and can be for everyone to deal with him Surf
anonymously, change your IP address, protect your personal information
against hackers and provide full encryption of your online activity, all with the
click of a button.

Protect your privacy on the Internet.

Use Super Hide IP to surf anonymously, prevent hackers from monitoring your
online activities or identity thieves from stealing your identity and other personal
information, send anonymous email, and un-ban yourself from forums or
restricted websites.

tusfiles
solidfiles

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား
Read More »