နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Java Script. Show all posts
Showing posts with label Java Script. Show all posts

Monday, January 12, 2015

TSPlus Corporate Edition 7.90.1.7TSPlus Corporate Edition 7.90.1.7 | 56.64 MB

We are pleased to announce the immediate availability of TSplus Version 7 (major release). This powerful new release incorporates a wide range of new features and functionality, including: Integrated secure gateway to multiple TSplus Hosts with Single Sign On (SSO), HTLML5, Java and Windows Web Access clients, Highly secured TS WEB with Tunneling and Port Forwarding… and much more.

With TSplus-V5 you can and you will:
Empower users with instant intuitive and seamless access to Windows-based applications and desktops, from any HTML5 compatible browser on any platform, including PCs, laptops, Macs, Linux, iPad / iPhone , Android, Google Chromebook, RIM Blackberry and Playbook, etc.
Enhance the flexibility and remote experience of employees who require anywhere – any device access to business-critical desktops, applications and data
Enable mission-critical business continuity by allowing employees to access their applications and desktops from any available end-point device, anywhere, without having to install any software or plugins

HTML5 TSplus-V5 Client is an HTML5 RDP client written purely in HTML5.
Runs wholly inside the browser
Does not install anything on the client device
Looks, works and performs like the regular (native) RDP client

Home page: tsplus.net

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 17, 2014

Atanas Neshkov DJ Java Decompiler 3.12.12.98Atanas Neshkov DJ Java Decompiler 3.12.12.98 | 7.36 MB

DJ Java Decompiler is Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 decompiler and disassembler for Java that reconstructs the original source code from the compiled binary CLASS files (for example Java applets). DJ Java Decompiler is able to decompile complex Java applets and binaries, producing accurate source code. It lets you quickly obtain all essential information about the class files. It might be easy to decompile the Java files with DJ Java Decompiler.

DJ Java Decompiler is a stand-alone Windows application; it doesn’t require having Java installed! DJ Java Decompiler is not just Java decompiler and disassembler but it is also a fully featured Java editor using the graphical user interface with syntax-coloring. Using DJ Java Decompiler is easy. Select “Open” and load your desired class file, or just double-click the CLASS file you want to decompile. DJ Java Decompiler supports drag-and-drop functions for OLE. You will see the source code instantly! In “Windows Explorer” Right mouse-button pop-up menu available too. You can decompile or disassembler a CLASS files on your computer hard disk or on a network drive that you have a connection to (you must have write privileges or just change the default output directory for .jad files).

You don’t need to have the Java Virtual Machine or any other Java SDK installed. But this release is able to compile, run, create JAR archives and run applets outside of the context of a Web browser when JDK is installed.

With DJ Java Decompiler you can decompile more than one java class file at one time. “Tools”-> “Decompile more files…” allows you to select and decompile more than one Java compiled file at one time.

This release enables users to decompile “dead” parts of code. It can add the original line numbers as the comments in the decompiled file, that is very useful for debugging.

DJ Java Decompiler is suitable for studying JAVA bytecode. The program enables users to save, print, edit and compile the generated java code. Included Applet Tag Editor enables users to create applets quickly.

Home Page - http://www.neshkov.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/atanas-neshkov-dj-java-decompiler-3-12-12-98/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Atanas Neshkov AndroChef Java Decompiler 1.0.0.7Atanas Neshkov AndroChef Java Decompiler 1.0.0.7 | 4.41 MB

With AndroChef Java Decompiler you can decompile apk., dex, jar and java class-files. It’s simple and easy. AndroChef Java Decompiler is Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and 8.1 decompiler for Java that reconstructs the original source code from the compiled binary CLASS files.

AndroChef Java Decompiler is able to decompile the most complex Java 6 applets and binaries, producing accurate source code.

AndroChef successfully decompiles obfuscated Java 6 and Java 7 .class and .jar files. Support Java language features like generics, enums and annotations.

According to some studies, AndroChef Java Decompiler is able to decompile 98.04% of Java applications generated with traditional Java compilers – a very high recovery rate.

It is simple but powerful tool that allows you to decompile Java and Dalvik bytecode (DEX, APK) into readable Java source. Easy to use.

Useful for Java developers, programmers, software engineers and enthusiasts. Complete Android Decompilation suite, very easy to use.

Using AndroChef Java Decompiler is easy:
– Select the file (apk, dex, jar, class) or folder you want to decompile.
– Select a folder to decompile file to (Destination directory).
– Click on “Decompile” -button.

Home Page - http://www.neshkov.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, June 09, 2014

Codelobeter PHP EditionProgramming ကို ေလ့လာေနၾကတ့ဲ ညီငယ္ ညီမငယ္ မ်ားတြက္ PHP, HTML, CSS, Javascript စတာေတြ
ကို Editing လုပ္နိုင္မယ့္ Programming Tool ေလး ျဖစ္ပါတယ္။


CodeLobster PHP Edition Pro 4.5.2 Full Version FREE Download: - For those of you who often intersect with the world of Web / PHP editing edit certainly already familiar with the software dong PHP editor on this one?

Yuph, CodeLobster PHP Edition Pro is a software that allows you to create and edit PHP files, HTML, CSS and JavaScript, which support Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty, JQuery and WordPress.

This software has a very rich and has a display interface is very user friendly so it is very easy to use.


Program Features:
 1. PHP, HTML, JavaScript, CSS code highlighting
 2. PHP, HTML, JavaScript, CSS code collapsing
 3. HTML autocomplete
 4. Autocomplete of tags, attributes for current tag, closing tags.
 5. HTML/CSS code inspector
 6. Inspector makes it simple to find HTML elements and their styles buried deep in the page.
 7. HTML toolbar
 8. CSS autocomplete
 9. Autocomplete of style property names and values.
 10. JavaScript Advanced autocomplete
 11. Autocomplete of keywords, DOM elements and their properties.
 12. PHP Advanced autocomplete
 13. This feature speeds up writing a code. Autocomplete includes wide selection of code completion listings.
 14. Lists are formed of both standard PHP and user's classes, variables, functions, constants and keywords. Starting typing new element, lists of all possible variants for its completion are being displayed after $this-> and ClassName::
 15. PHP Debugger
 16. The Debugger is a package of tools that allows a developer debug applications during developing process. Before running, you need to configure it. Set necessary values for the following options in Preferences menu (Tools-->Preferences-->Debugger):
 17. Virtual folder - path to a virtual project folder
 18. Virtual host URL - url of a virtual folder
 19. Path to php.ini - path to the php.ini file
 20. Server - Apache version running on your computer. You need to select from the list, which displays all Apache versions installed on your machine.
 21. Features for debugger:
 22. Functions Step Into (F11), Step Over (F10), Stop Debug (Shift+F5)
 23. Watch window in debugger, only user's variables are displayed
 24. Local variables window and Call stack windows
 25. Expand of objects $this-> while debugging
 26. Context and Dynamic Help with search for work with PHP, MySQL, HTML
 27. DynamicHelp window automatically lists all possible references for current word. You also can use ContextHelp to get information about shortcut keys.
 28. Portable option
 29. Zen Coding (http://code.google.com/p/zen-coding/)
 30. Code folding (collapsing)
 31. Pair highlighting
 32. Highlighting of paired tags and attributes.
 33. Pair selection, tags and attributes selection commands
 34. Selects content within current block.
 35. Tooltip:
 36. The tooltip enables you to view values of variables marked with a mouse cursor,
 37. Tooltips for images and colors.
 38. Navigation by holding CTRL key for A, LINK, IMG tags, BACKGROUND attributes and PHP functions
 39. Class View
 40. (View-->Window-->Class View) contains code elements (classes, functions and variables) of all opened files and a whole application.
 41. You can easily navigate through your project and find all declarations for chosen element within it. In case of ambiguity solution dialogue appears.
 42. Preview in a browser
 43. Project manager
 44. The project is connected with a folder on the disc. Its structure remains the same while transfering. Also there is an ability to search project's symbols and files using shortcut keys.
 45. File Explorer with FTP/SFTP support, publishing for projects
 46. Incremental find
 47. Bookmarks
 48. All standard functionalities for work with a code

Full Keygen - (19.28MB)
PHP Edition Pro 4.5.2


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, August 29, 2013

Programming ေလ့လာ သူမ်ား အတြက္ Java developerguide (ျမန္မာလို) (4.2MB)Programming ေလ့လာေနသူမ်ား အတြက္ Java developerguide (ျမန္မာလို) စာအုပ္ေလး တင္ေပး
လိုက္ ပါတယ္။

Programming ေလ့လာေနသူမ်ား အႀကိဳက္ျဖစ္မွာပါ။ စာမ်က္ႏွာ ေပါင္း ၂၂၅ မ်က္ႏွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ စုစည္းမႈေလး ပါခင္ဗ်ာ။

Programming ေလ့လာေန သူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

app.box
sendmyway

အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ မန္ဘာ၀င္ၿပီး၊ Facebook Like လုပ္ျခင္းျဖင့္ အားေပးပါ ခင္ဗ်ာ။

အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္.........
Read More »

Friday, February 22, 2013

Java ScriptJavaScript ဆိုတာဘာလဲ

JavaScript ကေတာ့ Scripting ဘာသာရပ္တစ္ခုပါ၊ Scripting ဘာသာရပ္ဆိုတာ အေပါ့စား
အေသးစား Programming ဘာသာရပ္ကိုဆိုလိုပါတယ္၊ Scripting ဘာသာရပ္ေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ေလာကမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Scripting ဘာသာရပ္ေတြမွာ JavaScript ကေတာ့
ေရပန္းအစားဆံုး အေကာင္းဆံုး Scripting ဘာသာရပ္တစ္ခုပါ၊ JavaScript ကို HTML Document
ေတြထဲမွာတိုက္ရိုက္ထည့္ျပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္၊

တျခား ဘာ Server အကူအညီမွ ဘာ Platform တူညီမူေတြမွမလိုပဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္၊

ဘာလိုင္စဥ္မွလဲ၀ယ္စရာမလိုပါဘူး၊ JavaScript ကို Java နဲ႔ ေတာ့မေရာမိေစပါနဲ႔ Java က Sun Microsystem က အဆင့္ျမင့္ေအာင္ Develop လုပ္ထားတဲ့ JavaScript ထက္ အမ်ားၾကီး ပိုမိုရွဳပ္
ေထြးတဲ့ Programming ဘာသာရပ္တစ္ခုပါ၊

JavaScript ကိုအသံုးျပဳျပီးလာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ

HTML Document တစ္ခု (သို႔) ၀က္ဆိုက္တစ္ခုမွာ JavaScript အသံုးျပဳျပီး Program အေသး
ေလးေတြထည့္သြင္းႏိုင္တယ္၊ Programmer မဟုတ္တဲ့ Web Designer နဲ႔ Webdeveloper ေတြ
ကို သူတို႔ Develop လုပ္ေနတဲ့ ၀က္ဆိုက္မွာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္မူေတြထည့္သြင္းအသံုး
ျပဳႏိုင္ေအာင္ JavaScript ကို အသံုးျပဳရတယ္၊

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေပၚမွာမူတည္ျပီး အလုပ္လုပ္ေစမယ့္ Program အေသးစားေလးေတြကို ၀က္
ဆိုက္မွာထည့္ႏိုင္ေအာင္ JavaScript က ကူညီေပးတယ္၊ HTML ရဲ့ Tags ေတြနဲ႔ Element ေတြ
အပါ အ၀င္ Content ေတြကိုပါ JavaScript ကခ်ိန္းပစ္ႏိုင္တယ္၊ Form ေတြကို စစ္ေဆးႏိုင္တယ္ ဒါကေတာ့ PHP နဲ႔ တြဲျပီး Database ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာမွာ မျဖစ္မေန အေရးတၾကီးေလ့လာရ
မယ့္ Form Validation အပိုင္းပါ၊

Database ကို hack တာမခံရေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ပါ၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္ျပေပးထားပါတယ္၊

JavaScript ကိုအသံုးျပဳျပီး အခ်ိန္နဲ႔ ေန႔စြဲေတြကိုမွတ္သားႏိုင္တယ္၊ အသံုးျပဳသူရဲ့ ကြန္ျပဴတာ
Browser ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လိုအပ္တဲ့ေျပာင္းလဲမူေတြလုပ္ႏိုင္တယ္၊

ယေန႔အသံုးျပဳေနတဲ့ JavaScript အသံုးမ်ားတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား

ယေန႔၀က္ဆိုက္ေလာကမွာ JavaScript ကိုအသံုးျပဳျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Interative Web Design
ေတြလုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္၊ ဒီထဲမွာ အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ JavaScript ရဲ့ Interative Design
ေတြကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာျပေပးပါမယ္၊

OnMouseOver & OnMouseOut Effect : ဒီ JavaScript Effect ကိုေတာ့ Dropdown Menu
မ်ား List မ်ားမွာ ေတြ႔ရတာမ်ားပါတယ္၊ အသံုးျပဳသူက Menu Link ေလးတစ္ခုေပၚမွာ Cusor ကိုေထာက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရုတ္တရတ္ Cusor ေထာက္မိတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ Menu Link က အေရာင္ေျပာင္းသြားမယ္၊ ပံုစံေျပာင္းသြားမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဓာတ္ပံု အေသးေလးတစ္ခုေပၚကို Cursor ေထာက္မိတဲ့အခါမွာ ဓာတ္ပံုအၾကီးၾကီး အလိုလိုေပၚလာမယ္၊

ဒီလို Effect ေတြျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးထားတာ က OnMouseOver နဲ႔ OnMouseOut Effect တို႔ပါ၊ ဒါကိုပိုျပီးကၽြမ္းက်င္စြာ Develop လုပ္ႏိုင္ရင္ျဖင့္ JavaScript Looping ကိုသံုးျပီး MouseOver Effect ေပၚမွာ တစ္ထစ္စီေရွာက်လာတဲ့ Dropdown Menu ေတြကိုဖန္တီးႏိုင္တယ္၊

ဒီထက္ပိုျပီး ဆန္းသစ္ခ်င္ေသးရင္ Menu Link ေတြ တစ္ထစ္စီေရွာက်လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကိဳတင္ဖန္
တီးထားတဲ့ Function တစ္ခုကိုေခၚျပီး သီခ်င္းသံေတြ (သို႔) လင့္ေတြေပၚကို Cursor ေထာက္မိရင္
ပၚေစမယ့္ တံု တံု တံု လို႔ျမည္ေစတဲ့အသံေတြကိုပါ လြယ္ကူစြာထည့္သြင္းႏိုင္ပါေသးတယ္၊

ဒီလို MouseOver/Out Effect ေတြကို အျခားေသာ Looping , Fucntion တို႔နဲ႔ တြဲျပီး Dropdown
Menu လုပ္ပံုေတြ Cursor ေထာက္မိတာနဲ႔ အသံျမည္ေစပံုေတြ ဓာတ္ပံုေပၚလာေစပံုေတြနဲ႔ အျခား
ေသာ နည္းပညာေတြကိုလက္ေတြ႔ 72Coder ဗြီဒီယိုသင္ခန္းစာမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊


Javscript ကိုအသံုးျပဳျပီး SlideShow ေတြကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ SetTimer ကိုအသံုးျပဳျပီး အလို
ေလွ်ာက္ တစ္ပံုျပီးတစ္ပံုေျပာင္းလဲေနတဲ့ Auto SlideShow ေတြကိုဖန္တီးႏိုင္သလို ရိုးရိုး Function
နဲ႔ OnMouseClick Effect ကို အသံုးျပဳျပီး အလုပ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္တိုင္း ပံုတစ္ပံုေျပာင္းသြား ေစတဲ့
SlideShow အမ်ိဳးအစားေတြကိုလဲဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္၊

ယေန႔အြန္လိုင္းမွာရွိတဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာသံုးေနတဲ့ Flash အသံုးျပဳထားတဲ့
SlideShow ေတြကို JavaScript အသံုးျပဳျပီး ဆြဲႏိုင္ပါတယ္၊ JavaScript SlideShow ရဲ့အား
သာခ်က္ကေတာ့ တကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ Flash အသံုးမျပဳေသးတဲ့ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူေတြကို
Flash မလိုအပ္တဲ့ SlideShow ေတြေဖာ္ျပထားႏိုင္ျခင္းပါပဲ၊

ဒီမွာေသခ်ာေျပာလိုတာတစ္ခုကေတာ့ Flash နဲ႔ Action Script အသံုးျပဳတဲ့ SlideShow ေတြ႕
Function ပိုျမင့္ပီး ပိုလွပႏိုင္ေပမယ့္ Flash Software မတပ္ဆင္ထားတဲ့ ကြန္ျပဴတာေတြမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ဖြင့္လို႔မရတဲ့ SlideShow ေတြျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္၊

72CODER သင္ခန္းစာေတြမွာ JavaScript အသံုးျပဳျပီး SlideShow ျပဳလုပ္ပံုအမ်ိဳးမ်ဳိးကို အေသး
စိတ္ရွင္းျပသင္ျပထားပါတယ္၊ တကယ္ Web Developer လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ျဖင့္ JavaScript
မ်ားမ်ား အသံုးျပဳထားတဲ့ Interative Web Design ေတြ ဆြဲတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဘာမွလွဳပ္ရွား
မူမရွိတဲ့ ၀က္ဆိုက္ အေသေတြေခတ္က ကုန္သြားပါပီ၊

အျခားအျခားေသာ JavaScript အသံုးျပဳျပီး ၀က္ဆိုက္ ရဲ့အရြယ္အစားကို မည္သည့္ ကြန္ျပဴတာ
Screen အရြယ္အစားနဲ႔ မဆို အျပည့္ျဖစ္သြားေအာင္ခ်ိန္တဲ့ နည္း JavaScript Calander ျပဳလုပ္
နည္း JavaScript အသံုးျပဳျပီး အသံုးျပဳသူရဲ့ ကြန္ျပဴတာမွာ ခ်ိန္ထားတဲ့နာရီ အတိုင္း ၀က္ဆိုက္မွာ
Time Detect လုပ္ျခင္းနဲ႔ JavaScript ေလ့လာသူတစ္ေယာက္ အေျခခံက်က်ေလ့လာထားသင့္ သိထားသင့္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြအားလံုးကို 72CODER ဗြီဒီယိုသင္ခန္းစာမွာသင္ျပထားပါတယ္၊

အေျခခံ သင္ခန္းစာေတြကို တဆင့္စီသင္ျပထားသလို သင္ျပထားတဲ့ အေျခခံသင္ခန္းစာေတြကို စာေတြ႔သာလွ်င္မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႔သံုးတတ္လာေအာင္ အခန္းတစ္ခန္းစီမွာ အဆင့္တစ္ဆင့္
တတ္တိုင္း အဲ့ဒီ့ အဆင့္ကိုလက္ေတြ အသံုးျပဳျပီး အလုပ္လုပ္တဲ့နည္းေတြကိုသင္ျပထားပါတယ္၊
ေနာက္ဆံုး အဆင့္ျမင့္ သင္ခန္းစာေတြမွာ သင့္၀က္ဆိုက္မွာ ႏွင္းေတြက်ေနေအာင္ မုိးေတြရြာ
ေနေအာင္ သစ္ရြာက္ေတြေၾကြက်ေနေအာင္ ဘယ္လို JavaScritp သံုးျပီး လုပ္ရမလဲ ကုတ္ေရး
ရမလဲဆိုတာေတြကိုပါ အေသးစိတ္သင္ျပေပးထားပါတယ္၊

မူရင္းဆိုဒ္ း http://www.72coder.com/javascript,
Read More »