နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label System. Show all posts
Showing posts with label System. Show all posts

Saturday, January 17, 2015

SystemTools Hyena 11.2.3 Rev D (x86/x64)SystemTools Hyena 11.2.3 Rev D (x86/x64) | 19.21 MB

Using the built-in Windows administration tools to manage a medium to large Windows NT or Windows 2000/2003 network can be a challenge. Add multiple domains, hundreds or thousands of servers, workstations, and users, and before you know it, things can get out of hand. Hyena is designed to both simplify and centralize nearly all of the day-to-day management tasks, while providing new capabilities for system administration. This functionality is provided in a single, centralized, easy to use product. Used today by tens of thousands of system administrators worldwide, Hyena is the one tool that every administrator cannot afford to be without.

Hyena uses an Explorer-style interface for all operations, including right mouse click pop-up context menus for all objects. Management of users, groups (both local and global), shares, domains, computers, services, devices, events, files, printers and print jobs, sessions, open files, disk space, user rights, messaging, exporting, job scheduling, processes, and printing are all supported.

In addition to supporting standard Windows system management functions, Hyena also includes extensive Active Directory integration. In fact, Hyena can be used on any Windows NT/2000/XP/Vista client to manage any Windows NT 3.51, 4.0, Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003 installation.

Hyena also includes full exporting and Microsoft Access-based reporting options. All of these features are part of the Standard Edition of Hyena. The Enterprise Edition adds support for Terminal Server user properties, Exchange 5.5/2000/2003 Server mailbox integration, and WMI integration.

Home Page - http://www.systemtools.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 01, 2015

SIW (System Information for Windows) 2015 5.0.0108 Pro EditionSIW (System Information for Windows) 2015 5.0.0108 Pro Edition | 5.16 MB

SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for Motherboard, BIOS, CPU, Devices, Memory, Video, Drives, Ports, Printers. It displays information about Operating System, Installed Programs, Processes, Services, Product Key (CD key), Serial Numbers, Users, Open Files, System uptime, Users, Network, Network Shares, and more, as well as real-time monitors for CPU, Memory, Page File usage and network traffic. SIW also displays currently active network connections, Passwords hidden behind asterisks, installed codecs, and more.

SIW can create a report file (CSV, HTML, TXT or XML), and is able to run in batch mode (for Computer Software and Hardware Inventory, Asset Inventory Tracking, Audit Software Licenses, Software License Compliance).

The system information is divided into few major categories:
– Software Inventory: Operating System, Installed Software and Hotfixes, Processes, Services, Users, Open Files, System Uptime, Installed —-Codecs, Software Licenses (Product Keys / Serial Numbers / CD Key), Passwords Recovery.
– Hardware Inventory: Motherboard, CPU, Sensors, BIOS, chipset, PCI/AGP, USB and ISA/PnP Devices, Memory, Video Card, Monitor, Disk Drives, – CD/DVD Devices, SCSI Devices, S.M.A.R.T., Ports, Printers.
– Network Information: Network Cards, Network Shares, currently active Network Connections, Open Ports.
– Network Tools: MAC Address Changer, Neighborhood Scan, Ping, Trace, Statistics
– Miscellaneous Tools: Eureka! (Reveal lost passwords hidden behind asterisks), Monitor Test, Shutdown / Restart.
– Real-time monitors: CPU, Memory, Page File usage and Network Traffic.

Home Page: www.gtopala.com

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

SiSoftware Sandra Business 2015.01.21.12 MultilingualSiSoftware Sandra Business 2015.01.21.12 Multilingual | 72.49 MB

Sandra 2013, the latest version of our award-winning utility, which includes remote analysis, benchmarking and diagnostic features for PCs, servers, mobile devices and networks.

Here is an in-depth new feature list of Sandra :

Broad Operating System Support All current OS versions supported: Windows 8, 7, Vista and XP
• Enhanced for Windows 8 / Server 2012 Desktop mode using the latest API.
• New theme for Windows 8 / Server 2012 and its brand new look (ex-Metro).
• Full support for Windows 7, Vista and XP as well as Server 2008/R2 and Server 2003/R2.
• Updated hardware support for both current and future hardware (AMD “Trinity”, “Vishera”; Intel “Haswell”)

New driver/firmware notification
Keep up-to-date with the latest enhancements for your computer

Sandra checks for updated firmware/BIOS or device drivers for all components/peripherals and provides the user with download information [commercial versions only]:

• System BIOS update
• Video Card BIOS update, driver update (including DirectX, OpenGL, OpenCL and CUDA)
• Disk (Hard Disk, Optical Drive or SSD) firmware update
• CPU microcode update
• USB device firmware update, driver update
• Printer firmware update, driver update
• Network device (e.g. router, wireless access point) firmware update

Updated Device Performance Certification*
Certify the validity and quality of your benchmarks results [Commercial versions]

Device Performance Certification validates whether the benchmark result (score) you have obtained upon benchmarking your device is valid (i.e. the device you tested is performing correctly) and how it compares to the scores obtained by other users when testing the same device.

By aggregating the results submitted for each device and performing statistical analysis (e.g. computing mean/average, standard deviation, etc.) we can use statistical tools to work out whether the score is within the expected range (confidence intervals).

Based on the variability of scores you can determine whether the performance of your device is consistent or varies significantly from test to test.

Home Page – http://www.sisoftware.net/

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, December 23, 2014

EaseUS Todo PCTrans Pro 8.0EaseUS Todo PCTrans Pro 8.0 | 4.28 MB

Get a new computer and need to transfer all data and applications along with their settings from the old one? Upgrading your computer from Windows XP to Windows Vista/7/8? Transfer files from one PC to another? Migrate data and applications from 32-bit Windows OS to 64-bit Windows OS? No matter which scenario, Todo PCTrans will do the good job.


The easiest PC transfer software for Windows XP/Vista/ 7/8/8.1 & Server 2003/2008/2012

– Easily transfer data and application to new PC/OS
– Easy to use and understand as UI is very simple and impressive
– Secure and reliable, old PC remains intact, no harm to new PC
– 7 X 24 free transfer assistance, contact us with any questions

EaseUS Todo PCTrans Professional is an efficient and user-friendly utility that can assist you in migrating applications, data, and settings from an older computer to a newer one or from previous OS to new OS after Windows in-place upgrade, saving you a lot of time and effort in the process. No technical knowledge is required to use EaseUS Todo PCTrans – it’s that very simple. The transfer will not overwrite any of the preinstalled applications on your new machine.

EaseUS Todo PCTrans Pro Features:
– Transfer applications & data via network connection or image file
– Transfer seleted applications & data from one PC to another
– Transfer seleted applications & data from previous OS to new OS after Windows in-place upgrade
– Up-to-date application compatibility list lets you get the latest compatible applications Todo PCTrans can transfer.
– Applications may require re-activating on the new PC/OS.
– Supported Operating Systems: Windows XP/Vista/7/8/8.1 & Windows Server 2003/2008/2012
– Backup and restore files, partition, outlook, operating system, etc.

What’s New in EaseUS Todo PCTrans Pro 8.0:
– Support Windows Server 2003, 2008, 2012
– Transfer data & applications from one PC to another via an image file
– Transfer data & applications from previous OS to new OS after Windows in-place upgrade

OS : Windows 8/7/Vista/XP, both 32-bit and 64-bit.
Language : English

Home Page - http://www.todo-backup.com

▼datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, December 22, 2014

Bitsum Technologies Process Lasso Pro 7.4.1.0 Beta Multilingual (x86/x64)Bitsum Technologies Process Lasso Pro 7.4.1.0 Beta Multilingual (x86/x64) | 2.45 MB

Process Lasso is a unique new technology that will, amongst other things, improve your PC’s responsiveness and stability. Windows, by design, allows programs to monopolize your CPU without restraint — leading to freezes and hangs. Process Lasso’s ProBalance (Process Balance) technology intelligently adjusts the priority of running programs so that badly behaved or overly active processes won’t interfere with your ability to use the computer!

Process Lasso also offers an assortment of ways to take full control of how your CPUs are allocated to running programs. You can choose at what priority processes should run, and which CPUs (cores) should be assigned to them. You can also disallow certain programs from running, log all programs run, and so much more (see list below).

Once you install Process Lasso, it’ll just start working. More advanced users can tweak the configuration, but you needn’t touch anything to have it instantly improve your system responsiveness and prevent stalls in high load situations.

For network admins, Proces Lasso works wonderfully on Terminal Servers and in multi-user environments. We have many clients that have been using Process Lasso on their Terminal Servers for years.

Best of all, Process Lasso is written in native C++, not .NET. This means it consumes very few system resources – considerably less than any similar software.

Process Lasso Features
 1. Prevent processes from monopolozing the CPU(s)
 2. ProBalance dynamic priority optimization
 3. CPU throttling (new)
 4. Save process priorities for future instances
 5. Save process CPU affin

Version 6 — jump to post-release changes
 • New Process Watchdog feature (restart, terminate, or change affinity if process if exceeds X CPU or VM usage)
 • Improved integration with Vista and Windows 7 – start elevated (high rights) without any UAC elevation prompts
 • Better support for multi-user environments
 • Faster GUI open from system tray
 • Better GUI support for systems with up to 32 CPUs
 • Ability to override hard-coded ProBalance exclusions
 • Even MORE multi-threaded than before
 • Even more intelligent and efficient core engine
 • Substantially improved system tray balloon tips with event grouping and more (disabled by default)
 • New process restraint history (and current status) column in GUI
 • New inter-process communication framework handles all communication between instance(s) of the core engine and GUI
 • New, simpler licensing system using activation codes
 • No more timed nag screen (single screen, click Skip)

Home Page - bitsum.com

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, December 19, 2014

Hard Disk Sentinel Pro 4.50.17b Build 7377 BetaHard Disk Sentinel Pro 4.50.17b Build 7377 Beta | 20.73 MB

Hard Disk Sentinel
is a multi-OS hard disk drive monitoring application. Its goal is to find, test, diagnose and repair hard disk drive problems, display hard disk health, performance degradations and failures. Hard Disk Sentinel gives complete textual description, tips and displays/reports the most comprehensive information about the HDD inside the computer or in an external enclosure (USB / e-SATA). Many different alerts and report options are available to ensure maximum safety of your valuable data.

Hard Disk Sentinel monitors hard disk status, including health, temperature and all S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, built in most hard disks today) values for each hard disks. Also it measures the hard disk transfer speed in real time which can be used as a benchmark or to detect possible hard disk failures, performance degradations.Hard Disk Sentinel can be effectively used to prevent serious damage or data loss because it has the most sensitive hard disk health rating system which is extremely sensitive to disk problems. This way even a small problem can’t be missed and a failure or data loss can be predicted. This gives opportunity to backup important and valuable data. The Professional version has scheduled and automatic (on-problem) backup options to prevent data loss caused by not only failure but by malware or accidental delete also.

▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, December 11, 2014

Duplicate File Detective 5.1.52 Professional Edition


Duplicate File Detective 5.1.52 Professional Edition | 13.03 MB

Duplicate File Detective uses state-of-the-art file content analysis technology to show you exactly where the duplicate files are. You can scan multiple file systems – folders, drivers, removable storage devices, even network shares – all in a single pass. Then use the powerful Duplicate Result Manager to move, zip, or delete duplicate files safely, all with assistance from our innovative SmartMark duplicate file selection system.


Duplicate file
management is about more than just freeing up disk space – it’s about reducing the expense of time-consuming backup operations, bringing clarity to document storage areas, speeding up file searches and indexing processes, and reducing clutter.

Our fast, network-enabled duplicate file management software saves you time and money, often paying for itself the very first time you use it. Don’t spend hours hunting down space-wasting duplicate documents, images, and multimedia files – use Duplicate File Detective, and re-gain control now.

Main features:
• Intuitive and attractive user interface
• Comprehensive search filtering system
• Powerful multi-threaded duplicate file identification engine
• Multiple paths can be searched in a single pass
• Network enabled – scans both local and network file systems
• Reports can be exported in HTML, CSV, and XML formats
• XML report exports can be re-imported at a later time
• Project-based – load and save entire projects with ease
• Integrated command line support for batching, scheduling
• SmartMark™ technology helps you to identify duplicates for processing
• Duplicate file management – safer moving, zipping, & deleting
• Integrated image preview panel for quick visual comparisons
• Printing and print preview
• Integrated duplicate file scan summary report
• A file checksum calculator tool
• Integrated file types panel shows duplicates by file type
• Post-scan results filtering capability
• Highly customizable features and user interface

Home Page – http://www.duplicate-file-detective.com/

▼ tusfiles.net ▼
OR
▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

XXCLONE 2.06.6 FinalXXCLONE 2.06.6 Final | 4.12 MB

XXCLONE – copies (clones) your Windows system disk into another disk with the system files, installed applications, and all of your data files. It is an ideal tool for periodic system disk backup on a regular basis. It makes the target disk Self-Bootable that can replace your main disk without further steps (such as the Restore procedure). It can migrate your Windows disk into a new one with a different capacity (typically to a larger one). Our proprietary HyperSync algorithm makes the periodic backup operation extremely fast. XXCLONE operates inside the Windows environment which allows you to use your computer while XXCLONE runs in the background.


What is XXCLONE?

XXCLONE copies (clones) your Windows system disk into another disk with the system files, installed applications, and all of your data files.

It is an ideal tool for periodic system disk backup on a regular basis.

It makes the target disk Self-Bootable that can replace your main disk without further steps (such as the Restore procedure).

It can migrate your Windows disk into a new one with a different capacity (typically to a larger one).

Our proprietary HyperSync algorithm makes the periodic backup operation extremely fast.

XXCLONE operates inside the Windows environment which allows you to use your computer while XXCLONE runs in the background.


Whats New:

Updates: official site does not provide any info about changes in this version

▼ tusfiles.net ▼
OR
▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 25, 2014

FarStone One Pro 1.0 Build 20141117FarStone One Pro 1.0 Build 20141117 | 32.30 MB

FarStone One is a system recovery software, it creates a factory recovery image on the same system. User can restore the system with a hot-key from the boot menu. The factory recovery image includes system files, applications, favorites, emails, music, photos, movies, documents, and all partitions. What makes One different from others is that it is the only solution that creates a factory recovery image on the same system (C: drive). It takes only 3 minutes to restore a system with its built-in Rapid Restore function. Create a recovery image on the system effectively gives you the ability to create an OEM factory recovery.

It takes only 3 minutes to restore a system with its built-in Rapid Restore function. Create a recovery image on the system effectively gives you the ability to create an OEM factory recovery.

Create a hot-key recovery on the same system
 • – The only solution allows users to create a factory recovery function
 • – Make an OEM factory recovery image any time
 • – Compatible with PC, Server and PAD

FarStone One Key Features:
 • – Support PC & PAD; with Windows 7/8/8.1
 • – Create a recovery image on a system, such as C:
 • – Restore entire system with option to keep user files unchanged
 • – Rapid Restore (restore a system in 3 minutes)
 • – Compression, encryption, password protection, & integrity verification
 • – Restore from boot menu (using a hot key)
 • – Create bootable rescue CD & USB flash (dynamic Win PE creation)
 • – Restore individual file(s) from image
 • – View logs
 • – Save recovery image on external storage
 • – Create multiple recovery images
 • – Migration to new hard disk/SSD or new machine
 • – Universal Restore (dissimilar restore)
 • – Support Windows Server 2008/2012 (Server Only)
 • – Windows Sharepoint, Exchange, SQL, Hyper-v Servers (Server Only)

System Requirements:
 • – Support: PC, Laptop & Windows PAD
 • – 256MB RAM, 512MB free hard disk space
 • – Standard & Pro: Windows 8.1/8/7, 64 bit CPU
 • – Server: Windows 2008/2012, 64 bit CPU

Language : English
Home Page - http://www.farstone.com/

▼ .tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, November 06, 2014

System Explorer 6.0 PortableSystem Explorer is an enhanced Taskmanager that provides detailed information about running processes, startup programs, IE add-ons (BHOs), drivers, services network connections, system resources and more. It also keeps track of a history of processes that were started, and allows you to create file and registry snapshots that can be compared to analyze system changes in detail. System Explorer integrates online lookups into the right click menu for any process, driver or service, allowing you to retrieve additional information (and virus checking) from online sources including Google.

Major Features:
Detailed informations about Tasks, Processes, Modules, Startups, IE Addons, Uninstallers, Windows, Services, Drivers, Connections and Opened Files.
Easy check of suspicious files via VirusTotal or Jotti service.
Easy search details about file/process via online databases.
Launcher ("New Task..." dialog) with integrated AutoSearch and AutoCompletion.
Action History for monitoring processes activities.
Performance graphs for monitoring usage of system resources in time.
System Snapshots for easy finding of system changes.
System Report builds rich text report containing major informations about your System.
Multilanguage and Plugins Support.
Version 2.0 brings brand new user interface and Windows 7 support.

Size (RAR): 2 Mb
5% recovery record

▼ borncash ▼
▼ unibytes ▼
▼ letitbit ▼

From : SoftLab-Portable.com - Portable Soft! by fredoport


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, September 17, 2014

Tarma InstallMate 9.19.0 Latest VersionInstallMate 9 creates software installers for Windows 32-bit and 64-bit desktop and server platforms, with complete customization of all installer actions and dialogs. InstallMate 9 contains many features that you otherwise only find in products 10-20 times its price, plus some features that you will not find anywhere else.

InstallMate 9 features

Windows Logo compliance
InstallMate complies with the latest Microsoft Windows Logo requirements for software installation so your installers operate smoothly in the Windows environment.

Installation on all Windows 32-bit and 64-bit Desktop and Server systems
In contrast to most other installers and MSI, InstallMate is compatible with all 32-bit and 64-bit Microsoft Windows desktop and server systems from Windows 95 through to Windows 7, including all Server editions (plus Core) and the Windows Preinstallation Environment (WinPE). You therefore only need one installer package, no matter which platforms you target.

Fully self-contained, compact installers
All InstallMate installers are fully self-contained and require no additional support files or runtime installation, thus greatly simplifying your product deployment. Compression is excellent and overhead very low, which makes your installation packages smaller than a .zip file.

Supports full GUI, progress-only, and hidden installation
All InstallMate installers can be run with a full graphical user interface (the familiar Setup wizard steps), or with only a progress box visible, or even completely hidden. This allows you to deploy your product both in interactive and in automated environments.

Flexible packaging for easy deployment
Each installer can be built as a single .exe package, as a small .exe loader with separate installation archives, with automatic download of installation components, or any combination thereof. Disk spanning is also supported. This lets you deploy your product in any manner that suits you and your customers.

Fully localized
InstallMate installers come pretranslated in 19 languages, use Unicode through-and-through, and allow localization of all installer aspects for any language, including right-to-left languages such as Arabic and Hebrew. Your installers are ready for world-wide deployment from the start.

Total control over all installation actions and dialogs

InstallMate allows you full access to all aspects of the installer with its build-in dialog editor and action sequence editor. This enables you to customize your installers exactly as you need them, with no scripting required.

Extensive preflight checks
More than 500 different preflight checks are performed each time you build an installer package to alert you to potential installation problems before they happen. This helps you build better installers and reduces your support costs.

▼ tusfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

System Explorer 5.9.4.5255System Explorer ေလး အသစ္ ဗားရွင္းေလး ထြက္လာပါတယ္ System Explorer သုံးသူေတြနဲ႔ အသံုးလိုေန
သူေတြ အပ္ဒိတ္လုပ္လို သူေတြ အတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။

System Explorer is free, awards winning software for exploration and management of System Internals.

This small software includes many useful tools which help you Keep Your System Under Control.

With System Explorer You get also fast access to File Database which help you to determine unwanted processes or threats.

System Explorer is translated into 27 languages and is available for download in installer and portable version.

System Explorer main features:

 • Detailed information about Tasks, Processes, Modules, Startups, IE Addons, Uninstallers, Windows, Services, Drivers, Connections and Opened Files.
 • Easy check of suspicious files via VirusTotal, Jotti service or our File Database.
 • Easy monitoring of processes activities and System changes.
 • Usage graphs of important System resources.
 • Tray Hint with detailed System and Battery status
 • WMI Browser and System Additional Info
 • Multilanguage Support

What's new in this version:
Bugfixes of Snaphots Comparer

▼ usersfiles ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, August 23, 2014

System Explorer 5.9.3 + Portable Full Version Free DownloadSystem Explorer 5.9.3 + Portable | 3.87 MB

System Explorer is free, awards winning software for exploration and management of System Internals. This small software includes many usefull tools which help you Keep Your System Under Control. With System Explorer you get also fast access to File Database which help you to determine unwanted processes or threats. System Explorer will display details about the startup programs, running processes, Internet Explorer, IE Addons, installed applications, network connections, Windows OS, services, drivers, and opened files. Action History for monitoring processes activities. Making of Registry & Files snapshots for easy comparing of system changes. Result of comparation is displayed in tree view and text list. Can be used for analysation of product installers/uninstallers (like Total Uninstall). Performance graphs for monitoring usage of system resources in time.

Easy check of suspicious files via VirusTotal. Easy search details about file/process via online databases. Easy access to System Utilities.

System Explorer is translated into 21 languages and is available in two major distributions. Installer version: This contains an installation wizard which will help you to easily install and setup System Explorer on your system. Portable version: Is one zip file containing all the necessary files. The Portable version can be extracted to any directory, flash disk, burn to CD/DVD. Portable version runs in special mode and the default install does not leave any footprints on operating system.

System Explorer Main Features:
• Detailed information about Tasks, Processes, Modules, Startups, IE Addons, Uninstallers, Windows Services, Drivers, Connections and Opened Files.
• Easy check of suspicious files via VirusTotal, Jotti service or our File Database.
• Easy monitoring of processes activities and System changes.
• Usage graphs of important System resources.
• Tray Hint with detailed System and Battery status
• WMI Browser and System Additional Info
• Multilanguage Support

SystemExplorer is FREE for personal and commercial use!
Requires operating system Windows XP, Vista, Windows 7 or Windows 8.

Changes in 5.9.2:
Improved Services Section
Added option for set service autostart as delayed

tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, July 22, 2014

WinPatrol PLUS 32.0.2014.5 Latest Full Version Download freeWinPatrol PLUS 32.0.2014.5 | 1.36 MB

WinPatrol allows you to control the installation of malicious programs on your computer. The program monitors important system areas (area load, system folders, register), which usually vary malicious programs. Through the program, you can stop the process and disable / enable starup program. The program also allows you to control cookies, delete them based on keyword. WinPatrol monitors and deletes the operating system, various modules and malicious spyware programs such as Adware and Spyware, finds and neutralize some types of viruses, Trojans, viruses, and auto programs that threaten the confidentiality of computerized information.

WinPatrol monitors changes in the browser and does not allow the installation of the various bars and spyware modules. Of course, it does not protect your computer is completely different from the attack, but a good complement to secure antivirus and firewall redirector.

WinPatrol uses a heuristic approach to detecting attacks and violations of your computing environment. Traditional security programs scan your hard drive searching for previously identified threats. WinPatrol takes snapshot of your critical system resources and alerts you to any changes that may occur without your knowledge. You’ll be removing dangerous new programs while others download new reference files.

Here are some key features of “WinPatrol”:
• Increase Your Speed & System Performance
• Detect & Neutralize Spyware. Detect & Neutralize ADware
• Detect & Neutralize Viral infections. Detect & Neutralize Unwanted IE Add-Ons
• Detect & Restore File Type Changes Automatically Filter Unwanted Cookies
• Avoid Start Page Hijacking. Detect HOSTS file changes
• Kill Multiple Tasks that replicate each other, in a single step
• Stop programs that repeatedly add themselves to your Startup List
• Delete and Remove the most Stubborn Infections

Homepage - http://www.winpatrol.com

Download link: WinPatrol PLUS 32.0.2014.5 ( 1.36 MB )

tusfiles.net

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Free Download Glary Utilities Pro 5.4.0.11 Multilingual Latest Full VersionGlary Utilities Pro 5.4.0.11 Multilingual | 13.16 MB

Glary Utilities is a collection of system tools and utilities to fix, speed up, maintain and protect your PC. It allows you to clean common system junk files, as well as invalid registry entries and Internet traces (theres a plug-in support for 45+ external programs). You can also manage and delete browser add-ons, analyze disk space usage and find duplicate files.

Features:
• Disk Cleaner Removes junk data from your disks and recovers disk space
• Registry Cleaner Scan and clean up your registry to improve your system’s performance.
• Shortcuts Fixer Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
• Startup Manager Manages programs which run automatically on startup
• Memory Optimizer Monitors and optimizes free memory in the background
• Tracks Eraser Erases all the traces,evidences,cookies,internet history and more
• File Shredder Erases files permanently so that no one can recover them
• Internet Explorer Assistant Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
• Disk Analysis Get details information of the desired files and folders
• Duplicate Files Finder Searchs for space-wasting and error producing duplicate files
• Empty Folders Finder Find and remove empty folders in your windows
• Uninstall Manager Completely uninstall programs you don’t need any more
• Context Menu Manager Manage the context-menu entries for files, folders…
• Process Manager Monitor programs that run on your PC and stop spyware and Trojans.

Home Page : http://www.glarysoft.com/products/utilities/glary-utilities-pro/

Download link: Glary Utilities Pro 5.4.0.11 Multilingual ( 13.16 MB )

tusfiles.net

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Free Download XYplorer 14.30.0300 Multilingual Full VersionXYplorer 14.30.0300 Multilingual | 7.50 MB

XYplorer is an Advanced File System Explorer targeting everybody who is looking for a real alternative to the Windows Explorer. It has the following features: Created Date, Last Accessed Date and Attributes are shown right in the file list. Extended file find supporting NT-only features, and including binary string search. Multiple location search (find files in all selected directories). Generates various sorts of file system reports (to clipboard, file, and printer — we’re talking about one-click directory print-outs here).

Export extended file informations of whole directories (or even directory trees) to CSV-formatted files. [new in 3.21] Column Width Auto-Adjustment. Highly customizable display formats for file size and date information. For each file and folder, the (real!) disk space used is immediately displayed. Remembers last folder location and sort order. Browser-like history functionality. Can define favorite folders. A large suite of useful commands added to the standard file context menu, including Copy To, Move To, Copy Filename with Path, Copy File Properties, Copy Large/Small Icon, Multi-file Rename. Icon-extraction, multi-file time-stamping and attribute-stamping. Instant display of complete file/version information for each selected file. Instant preview of image, audio, and video files (displaying detailed media information). Instant file content view for all files (ASCII and binary), including text extraction from binaries (BTW: the fastest on the market). Full support for drag’n’drop and wheel mouse. Made to handle heavy-duty jobs. Easy to install, and easy to remove. Installing and running the program does not change your system or registry. Easy to use, start working in no time (interface closely follows Explorer standards). Small, fast, and RAM-friendly.

Features:

- Tabbed Browsing: have an unlimited number of tabs to make jumping around between folders a one-click affair. Rename the tabs, shift them around, hide them, drag-drop stuff onto the tab headers… the tabs remember their configuration individually and between sessions. You often search your system for files added in the last 24 hours? Let a “finding tab” do the job at a single click!
- High end find files engine with tremendous power and amazing speed. Find files fully supports Boolean logic (up to 256 nesting levels), advanced pattern matching, Regular Expressions, whole word and fuzzy matching, binary string search, multiple location search (find files in all selected directories) and much more…
- Instant preview of image (incl. PNG, JPEG, GIF, TIFF, ICO and many more), audio, and video files (displaying detailed media information).
- Thumbnails of image files shown right in the file list, introducing the unique “Mouse Down Blow Up” functionality.
- Instant preview of installed and uninstalled TrueType and Type-1 font files (displaying detailed font information).
- Instant preview of HTML, MHT, PHP files (including configurable server mappings) with printing option.
- Instant display of complete file/version information for each selected file.
- Various revolutionary highlighting features add more visual grip to tree and list. Highlight Folder, Boxed Branch, Favorite Folder Bold, Highlight Focused Row, Highlight Sorted Column, … all colors are fully customizable. And then there’s a wildcard-configurable Color Filter for list items.
- You have a Visual Filter for the file list. Control what you see by stating simple wildcard patterns like *.txt. The Visual Filter is per-tab and, as virtually all XYplorer settings, saved between sessions.
- File Info Tips and MP3 Info Tips: extensive file information (depending on file type and individual file up to 35 fields!) pops up when you move the mouse over a file’s icon.
- Special MP3 service: instant ID3v1.1-tag view and edit, plus automatic filename to ID3v1.1-tag routine.
- Instant file view (ASCII and HEX) for all files, including text extraction from binaries (BTW: the fastest on the market).
- Generates various sorts of file system reports (to clipboard, file, and printer — we’re talking about one-click directory print-outs here).
- Export extended file informations of whole directories (or even directory trees) to CSV-formatted files.
- Created Date, Last Accessed Date and Attributes are shown right in the file list. Optionally in the revolutionary Age format, – which immediately tells you how old a file is (as opposed to when it was born).
- Column Width Auto-Adjustment.
- Highly customizable display formats for file size and date information.
- For each file and folder, the (real!) disk space used is immediately displayed.
- Remembers last folder location, sort order, scroll position, and selected file.
- Browser-like history functionality.
- Can define favorite folders.
- A large suite of useful commands added to the standard file context menu, including Copy To, Move To, Copy Filename with – Path, Copy File Properties, Copy Large/Small Icon, Multi-file Rename (optionally using Regular Expressions).
- Icon-extraction, multi-file time-stamping and attribute-stamping.
- Full support for drag’n’drop and wheel mouse.
- Made to handle heavy-duty jobs.
- Installing (1.7 MB total) and running the program does not change your system or registry. In other words: XYplorer is 100% portable. Ideal for your USB memory stick.
- Easy to use, start working in no time (interface closely follows Explorer standards).
- Small, fast, and RAM-friendly.
- Quick 24/7 support.

Home Page - http://www.xyplorer.com


Downlaod Link: XYplorer 14.30.0300 Multilingual ( 7.50 MB )


tusfiles.net

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, May 02, 2014

Android အတြက္ စြယ္စံုသံုး - System Tuner Pro v3.0.8 APKAndroid အတြက္ စြယ္စံုသံုး ေဆာ့၀ဲ System Tuner v3.0.8Apk (Latest Version) လာပါၿပီဗ်ာ။ Android ဖုန္းတစ္လံုးးရဲ႕ battery, cpu, network, memory ကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္ေပးျခင္း၊ မလိုအပ္တဲ့ေဆာ့ ၀ဲ
ေတြ ကို uninstall လုပ္ျခင္း၊ Android ဖုန္းကို ျမန္ဆန္ သြက္လက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

Android ဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ run ေနတဲ့ programs ေတြကို ပိတ္ေပးျခင္း၊ ဖုန္းကို backup/
restore လုပ္ေပးျခင္း၊ System app မ်ားကို ဖ်က္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ Android ဖုန္းကို Reboot, Recovery ,
Bootloader, shudtdown လုပ္ႏိုင္ျခင္း အစ ရွိတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ APN, BT discovery,
GPS & WiFi Localization ကို ဒီေဆာ့၀ဲလ္နဲ႔ အဖြင့္အပိတ္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Android version 1.6 ႏွင့္
အထက္မွာ အ သံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အသံုး၀င္ tools မ်ားစြာ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ Android ဖုန္းရွိသူတိုင္း အသံုး
ျပဳ သင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

The most complete Android system suite: monitor and record all activities, backup and restore *any* applications, extended task killer, CPU SD and memory controls, logcat reader, terminal emulator, widgets and notifications, all in one highly optimized app!

WARNING: Requires WIFI, BT, PHONE and GPS permissions to record phone states. App checked with Privacy Inspector!

By far the lowest consumption monitoring app! Check web-site for app consumption!

You can add shortcuts to your home screen for any of the below features/screens!

Task Manager: (can be set as main UI, see options)
 • Filter user/system/kernel processes and exclusion list
 • Shows cpu load/frequency, memory/internal/sd usage
 • Sort processes by cpu times, start time, memory or by name
 • Kill non manually excluded apps automatically
 • Shows detailed information about running apps and processes
 • Open app system settings
 • Read app logcat
 • Manually kill running apps

CPU Manager (rooted phones):
 • Tweak CPU governor + frequencies during screen-off, on-call
 • Tweak CPU voltage (when available on custom Kernel)
 • Set CPU settings on boot
 • Uses OC/deamon when available and can disable it

Extended Task Killer
 • Kill non-excluded apps automatically or manually
 • Kill apps during screen-on, screen-off or when widget refreshes
 • Manually exclude or include apps
 • All system apps are excluded by default
 • Manually kill kernel processes (root)
 • Display memory and SD details (RAM & internal)

Application Manager without root:
 • Backup/restore/uninstall user apps, only APKs are backed-up
 • Launch and read app logcat

Application Manager with root:
 • Freeze/unfreeze apps
 • Remove app from boot
 • Backup/restore/uninstall any apps and settings, including system apps
 • Launch and read app logcat
 • Display application data and cache usage
 • Sort application by name, data usage or cache usage
 • Move any apps to/from system/user/SD space
 • Clear caches or dalvik cache (must reboot after)

Activity Recorder:
 • Record (optionally at boot) activities in the background
 • Record all apps or all processes
 • Record phone states (screen, wifi, bluetooth, gps, mobile data, signal)
 • Import Battery Monitor Widget Pro data for detailed analysis!
 • Allows analyzing past recordings without limits

Logcat Reader:
 • Display log(cat) for all/one process
 • Filter logcat by message levels
 • Filter logcat based on user-defined text
 • Save logcat to file
 • Clear existing logcat (root)


Terminal Emulator:
 • Keeps history of previously used Linux commands
 • Save output to file
 • Run pre-existing scripts
 • Run commands as Super User (root)

System Tweaker (root):
 • Tweak SD cache size to boost performance
 • Tweak IO scheduler to boost performance
 • App booster on boot (APK alignement + DB cleanup)
 • Tweak Android auto-kill memory settings
 • Uses Linux init.d script when available


Notifications:
Show cpu load, frequency, governor, free/used memory (flash/internal/sd)
Show most information (cpu, memory, internal, SD)
Optionally shows a configurable graphic time-line
Provided as external packages, many available for white/black notification backgrounds

Widget:
Many different widget backgrounds: HTC Sense 2 or 3, Google, Glassy half, ICS or fully transparent.

Show cpu load, frequency, governor, free/used memory (flash/internal/sd), process count using text or 2 side levels.

Starts 2 different actions by clicking on the icon or label, including:
 • Start/stop recording process activity
 • Kill all non-excluded processes
 • Refresh
 • Start any app activities
 • Open settings

firedrive

From: Internet for Myanmar by Win Hlaing


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, April 11, 2014

Glary Utilities 4.X PRO + Serial KeyGlarysoft’s Glary Utilities is one of the most consistently popular and most frequently recommended system utilities, and why not?

It bundles some of the most useful Windows-related tools in one free download. It scans and cleans your PC, cleaning temporary files, removing junk files, fixing broken shortcuts, and resolving a wide range of issues, both major and minor, that most Windows users will have no trouble recognizing.

You can configure its One-Click Maintenance option to run just those processes you want with a single click, making regular maintenance just too easy for excuses.

You can run any of its many tools individually, too.

How to Activate ?
 1. Install Glary Utilities latest free version
 2. Click PRO button in the status bar
 3. Enter the serial key given below
 4. Click Activate Now [ image ]
 5. Done :)

Serial Key : 6DDE-BEA7-D7B6-78AA

Screenshot


Downloads: Glary Utilities latest free version setup [11.9 MB]

Glary Utilities latest free version

From: softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Wednesday, March 26, 2014

window 8.1 မွာ click တစ္ခ်က္ထဲနဲ႔ system rating လုပ္မယ္Window Experience Index (WEI) ကို window vista , window 7 နဲ႔ window 8 ေတြမွာပါလာပါ
တယ္ Window Experience Index (WEI) ဆိုတာက CPU, RAM, disk drive, graphics card, စ
တာေတြရဲ့ performance score ေတြကိုေဖာ္ျပေပးတဲ့ window feature တစ္ခုပါ။

အခု ေနာက္ပိုင္းထြက္လာတဲ့ window 8.1 မွာေတာ့ Window Experience Index (WEI) ဆိုတာပါမ
လာေတာ့ပါဘူး။

အရင္ တစ္ေခါက္ ကလဲ Window Experience Index အေၾကာင္း ကို Run command ေလးသံုးၿပီး
ဘယ္လို system rating လုပ္ရတယ္ဆိုတာကို ဒီေနရာ ေလးမွာသြားၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့
အဲဒီ window system rating ကို ChrisPC Window Experience Index ေလးသံုးျပီ click တစ္ခ်က္
ထဲနဲ႔ system rating လုပ္လို႔ရပါျပီ။ click တစ္ခ်က္ထဲဆိုေတာ့ ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာ မလိုေတာ့
ပါဘူးေနာ္ file size ကလဲ 1MB ပဲရွိပါတယ္။

ေအာက္မွာယူလိုိက္ပါ။

tusfiles
usersfiles

download လုပ္လို႔ရလာတဲ့ exe ေလးကို PC မွာ install လုပ္ၿပီး ရင္ အသံုးျပဳလို႔ ရပါၿပီ။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္မထားပါ
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ေဒါင္းေလာ့သူမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ႀကဳိးစားထားပါသည္။
 6. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
အဆင္ မေျပတာ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးခဲ့ပါ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမယ္။

ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္

From : ဝင္းကမာၻေက်ာ္ by htwe naing
Read More »

Wednesday, March 12, 2014

SystemTools Hyena 10.5E (x86/x64) Full Version Free DownloadSystemTools Hyena 10.5E (x86/x64) | 18.29 MB

Using the built-in Windows administration tools to manage a medium to large Windows NT or Windows 2000/2003 network can be a challenge. Add multiple domains, hundreds or thousands of servers, workstations, and users, and before you know it, things can get out of hand. Hyena is designed to both simplify and centralize nearly all of the day-to-day management tasks, while providing new capabilities for system administration. This functionality is provided in a single, centralized, easy to use product. Used today by tens of thousands of system administrators worldwide, Hyena is the one tool that every administrator cannot afford to be without.

Hyena uses an Explorer-style interface for all operations, including right mouse click pop-up context menus for all objects. Management of users, groups (both local and global), shares, domains, computers, services, devices, events, files, printers and print jobs, sessions, open files, disk space, user rights, messaging, exporting, job scheduling, processes, and printing are all supported.

In addition to supporting standard Windows system management functions, Hyena also includes extensive Active Directory integration. In fact, Hyena can be used on any Windows NT/2000/XP/Vista client to manage any Windows NT 3.51, 4.0, Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003 installation.

Hyena also includes full exporting and Microsoft Access-based reporting options. All of these features are part of the Standard Edition of Hyena. The Enterprise Edition adds support for Terminal Server user properties, Exchange 5.5/2000/2003 Server mailbox integration, and WMI integration.

Download SystemTools Hyena 10.5E (x86/x64) ( 18.29 MB )

hulkfile

softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »